Gå till innehållet

Om Namnplaneringsguiden

Varför en guide för namnplanering?

Ett tråkigt namn är det bästa namnet

Om innehållet

Medverkande

Namnplaneringsguiden riktar sig till alla anställda inom statsförvaltningen, välfärdsområdena och kommunerna. Syftet med guiden är att hjälpa offentligt anställda att bilda välfungerande namn som uppfyller kraven i lagstiftningen.

Namnplaneringsguiden finns på både svenska och finska. Språkversionerna motsvarar inte varandra exakt eftersom språken fungerar på olika villkor. I de finska texterna finns en del information om svenska namn och tvärtom, för att underlätta för dem som planerar namn parallellt på båda nationalspråken.

Varför en guide för namnplanering?

Namnplanering är ett expertarbete där språkets struktur och enskilda ords betydelse behöver beaktas, liksom de situationer där de planerade namnen ska användas. Bara en del av de personer som planerar namn inom den offentliga sektorn är experter på namn eller språk. För att underlätta arbetet vill vi erbjuda ett verktyg som underlättar namnplaneringen.

Namngivningen inom den offentliga sektorn har förändrats under 2000-talet. Namnen används allt oftare som ett medel för marknadsföring och varumärkesbyggande. Den här trenden har också lett till att namntävlingar har blivit populära. När namngivningen sker på de här villkoren är det lätt hänt att tvåspråkigheten försummas, att engelska används på bekostnad av nationalspråken eller att abstrakta och oklara ord används i namnen.

På 2000-talet har riksdagens justitieombudsman (JO) behandlat ett flertal klagomål på namn inom den offentliga sektorn. Namnplaneringsguiden innehåller sammandrag av JO:s beslut för att ge läsaren en uppfattning om vilken typ av namn som uppfyller lagens krav inom den offentliga sektorn. På det sättet kan den som planerar namn undvika att välja ett sådant namn som inte uppfyller kraven i lagstiftningen och därför måste bytas ut. Det är dyrt och tidskrävande att tvingas starta namngivningsprocessen på nytt.

Ett tråkigt namn är det bästa namnet

”Ett tråkigt namn är det bästa namnet” är något vi på Institutet för de inhemska språken skämtsamt brukar säga. Även om det är en tillspetsad formulering är det en vägvisare för den offentliga namngivningen. Den viktigaste uppgiften ett offentligt namn har är att förmedla information om sitt objekt. Det här är en fördel offentliga namn har i förhållande till kommersiella namn, som måste väcka uppmärksamhet och sticka ut ur mängden.

Offentliga namn blir ofta bäst när de planeras samtidigt på svenska och finska. Många offentliga namn på finska och svenska motsvarar varandra exakt, men namnet på den här guiden är ett bra exempel på att det inte alltid behöver vara så.  På finska lyftes hyvä nimistö tidigt upp som ett viktigt inslag i namnet Hyvän nimistön opas (’guiden för ett gott namnbestånd’) medan vi på svenska stannade för lösningen Namnplaneringsguiden. Både det finska och det svenska namnet på guiden är valda så att de ska beskriva publikationen och vara lätta att använda.

Om innehållet

Namnplaneringsguiden består både av helt nya texter som har skrivits för guiden och äldre texter som tidigare publicerats till exempel på Institutet för de inhemska språkens webbplats och i tidskriften Språkbruk och som bearbetats för guiden. Den finska guiden innehåller två texter som inte finns i den svenska: en om samiska vägnamn och en om böjning av offentliga finska namn. Samiska vägnamn är aktuella bara i enspråkigt finska kommuner och därför har vi inte översatt texten som sådan till svenska, men det finns ett sammandrag i kapitlet Vägnamn på två språk. På samma sätt har vi tyckt att det är ändamålsenligt att en text som behandlar finsk böjning läses på finska.

Namnplaneringsguiden som helhet riktar sig till anställda inom den offentliga förvaltningen men texten Namn på fastigheter är ett undantag, eftersom den riktar sig till fastighetsägare som ofta är privatpersoner.

Till Saamenkieliset tiennimet ja kaavanimet

Till Vägnamn på två språk

Till Julkishallinnon nimien taivutus

Till Namn på fastigheter

Guiden innehåller också en förteckning över källor och lästips både på svenska och finska.

Guiden kan läsas i sin helhet via en länk på ingångssidan. I slutet av varje text finns en länk till följande text och i varje text finns också en länk till motsvarande text på det andra nationalspråket. Via sökfunktionen på ingångssidan går det att söka i hela materialet.

Namnplaneringsguiden publicerades i december 2023 och uppdateras fortlöpande.

Vi tar gärna emot respons på guiden via responsformuläret som finns i slutet av varje text.

Till Källor och lästips

Till Lähteet ja lisälukemista

Medverkande

Ansvariga redaktörer för den svenska versionen: Maria Vidberg och Bianca Ortiz Holmberg

Ansvarig redaktör för den finska versionen: Ulla Onkamo

Övriga redaktörer: Mia Falk, Anna Maria Gustafsson, Tiina Manni-Lindqvist, Petra Saarnisto och Elina Wihuri

Texterna i den finska guiden har kommenterats av Sari Maamies och Liisa Raevaara. Övriga medverkande är Pinja Henttonen, Anna Murto, Miska Toivanen, May Wikström och Leila Mattfolk.