Siirry sisältöön

Vierassanojen taivutuspäätteen vokaali: perustapaukset (kaviaaria, inkivääriä, argumentissa)

Ohje lyhyesti

Kun taivuttaa monitavuisia vierassanoja (jotka eivät ole yhdyssanoja, kuten gratiini ja inkivääri), törmää joskus ongelmaan, valitaanko taivutuspäätteen vokaaliksi a vai ä.

Vokaali valitaan sen mukaan, onko sanassa ennen taivutuspäätettä 1) etuvokaali ä, ö vai 2) takavokaali a, o, u. Jos sanassa on takavokaalin lisäksi y, 3) taivutuspäätteessä voi olla joko a tai ä.

1) amatöörejä, inkivääriä (ö, ä  → taivutuspäätteessä ä)

2) majoneesia, gratiinissa (o, a  → taivutuspäätteessa a)

3) analyysia ~ analyysiä, brosyyrissa ~ brosyyrissä (y  → taivutuspäätteessä a ~ ä)

(Huom. Vaikka i ja e ovat etuvokaaleja, ne ovat neutraaleja siinä mielessä, että ne voivat esiintyä myös takavokaalin sisältävässä sanassa, vrt. gratiinissa.)

Myös sellaisia sanoja kuin appelsiini ja argumentti taivutetaan saman periaatteen mukaan. Sanat eivät ole yhdyssanoja, ja viimeinen ratkaiseva vokaali on ao tai u:

appelsiineja, argumentissa

Oman ryhmänsä muodostavat sellaisenaan vieraasta kielestä lainatut sanat eli sitaattilainat, joiden kirjoitusasua ei ole millään tavalla mukautettu suomeen, esim. curling. Tällaisissa sanoissa kirjoitus- ja ääntöasu voivat ohjata taivutuspäätteen eri vokaaliin:

curlingia (kirjoitusasun mukaan) ~ curlingiä (ääntöasun mukaan)

Sitaattilainojen taivuttamisesta on oma ohjeensa, ks. kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Tämä ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Päätevokaalin valinnan perussääntö

Perussääntö yleiskielessä on se, että vierassanoja taivutettaessa päätteen vokaali a tai ä valitaan päätettä edeltävän viimeisen vokaalin a, o, u, ä, ö mukaan seuraavasti (kun kyseessä on yhdistämätön sana eli sana, joka ei ole yhdyssana).

Taulukko: Vierassanan taivutuspäätteen vokaalin valinta

Mitä vokaaleja sanassa?Päätteen vokaaliEsimerkkejä
sanan viimeinen vokaali ennen e:tä tai i:tä on a, o tai u -amagnitudi, magnitudia
kaviaari, kaviaarilla 
pyramidi, pyramideja
sanassa on vain vokaaleja e, i, y, ä, ö -äpresidentti, presidenttiä
perspektiivi, perspektiivissä
inkivääri, inkiväärillä
pedikyyri, pedikyyriä
sanan viimeinen vokaali ennen e:tä tai i:tä on ä tai ö-äamatööri, amatöörejä
atmosfääri, atmosfääriä
karriääri, karriääriä
miljardööri, miljardöörillä

Vokaali y on poikkeuksellinen sellaisissa sanoissa kuin analyysi, hieroglyfi. Näiden sanojen alkuosassa on vokaali a, o tai u, ja viimeinen vokaali – neutraaleja i:tä ja e:tä lukuun ottamatta – ennen taivutuspäätettä on y. Tällöin sanan taivutuspäätteessä voi olla joko ä tai a:

amaryllis: amaryllistä ~ amaryllista
analyysi: analyysiä ~ analyysia
kanyyli: kanyyliä ~ kanyylia

molekyyli: molekyyliä ~ molekyylia
anonyymi: anonyymiä ~ anonyymia
hieroglyfi: hieroglyfiä ~ hieroglyfia

formaldehydi: formaldehydiä ~ formaldehydia

Sanat, jotka päättyvät muuhun vokaaliin kuin i:hin, taipuvat viimeisen vokaalin mukaan:

karambola: karambolaa
syndrooma: syndroomaa
miljöö: miljöötä

Appelsiineja ja argumentteja

Sanan appelsiini ja argumentti kaltaisia monitavuisia vierassanoja näkee joskus taivutettavan kahtalaisesti, esimerkiksi appelsiineja ja ”appelsiinejä”. Kirjavuutta näkee etenkin seuraavantyyppisissä vierassanoissa. Niiden taivutuspäätteessä on yleiskielessä kuitenkin vain a.

Taulukko: Esimerkkejä monitavuisista vierassanoista, joiden taivutuspäätteessä a

Esimerkkisanoja (eivät yhdyssanoja)Taivutuspäätteessä a
parabeeni, krysanteemi, majoneesiparabeeneissa, krysanteemeja, majoneesilla
auktoriteetti, kapasiteetti, majesteettiauktoriteetteja, kapasiteettia, majesteeteilla
paralleeli, paraabeliparalleeleja, paraabeleissa
intellektuelli, originelliintellektuelleja, originelleilla
adjektiivi, elatiivi, instruktiiviadjektiiveja, elatiivissa, instruktiivista
histamiini, vitamiini, appelsiinihistamiinia, vitamiineissa, appelsiineja
mannekiini, trampoliinimannekiineilla, trampoliinilla
historiikki, bolsevikkihistoriikkeja, bolsevikeilla
krusifiksi, pyramidikrusifikseja, pyramideissa
individualismi, reumatismi, sosialistiindividualismia, reumatismia, sosialisteilla
galleristi, humoristigalleristeja, humoristilla
palaveri, revolveripalavereja, revolvereissa
amuletti, argumentti, artikkeliamuletteja, argumentteja, artikkeleissa
assistentti, kompetenttiassistentteja, kompetenteilla

Tällaisia jonkin verran a/ä-horjuntaa aiheuttavia sanoja ovat nelitavuiset ja sitä pitemmät vierassanat, kuten vitamiini, argumentti, joiden alkutavuihin sisältyy takavokaali a, o, u ja sanan loppuosana on mm.

-eeni, -beeni, -neesi
-teetti, -letti
-mentti, -tentti

-leeli, -nelli
-kiini, -liini, -miini, -riini, -siini
-tiivi, -veri, -risti

Huom. Tavuihin -letti, -risti, -tentti, -veri loppuvat sanat taipuvat a:llisina, vaikka tavut muodostavatkin sattumalta merkityksellisen kokonaisuuden.

Taivutuspäätteen vokaalin a/ä-horjuntaa näkee näissä sanoissa lähinnä vain joissakin sijamuodoissa, etenkin partitiivissa (vastaa kysymykseen mitä?), esim. argumentteja ja ”argumenttejä”, auktoriteettia ja ”auktoriteettiä”. Joissakin yksittäisissä sanoissa horjunta on hyvin vähäistä; esimerkiksi sellaisia muotoja kuin ”artikkeleitä”, ”adjektiiveissä”, ”humoristeillä” ei juuri tapaa.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta