Siirry sisältöön

Luvut ja numerot: peruslukujen taivuttaminen

Ohje lyhyesti

Lukusanoja taivutetaan lauseyhteyden vaatimalla tavalla: matkustaa kahdella bussilla, laskea kolmeenkymmeneen. Jos lukusana merkitään tekstiin numerolla ja tarkoitettu taivutusmuoto ilmenee seuraavasta sanasta, numeroon ei yleensä liitetä taivutuspäätettä:

Tiedote postitettiin 5 000 työntekijälle. [viidelletuhannelle]

Taivutuspääte lisätään silloin, kun numeron lukutapa ei ilmene sitä seuraavasta sanasta:

Bussi 543:n reittiin on tulossa muutoksia.

Taivutuspääte liitetään numeroon siis kaksoispisteen avulla. Pääte saadaan lukusanan viimeisestä taipuvasta osasta:

Osuus lasketaan työntekijöiden kokonaismäärästä eli 5 000:sta. [viidestätuhannesta]

Seuramme on yksi noin 130:stä Suomessa toimivasta ystävyysseurasta. [sadastakolmestakymmenestä]

Asia koskee kaikkia 17:ää osallistujaa. [seitsemäätoista]

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Perusluku ilmaisee määrää (kaksi kertaa), ja järjestysluku ilmaisee järjestystä (toinen kerta). Järjestyslukujen (1., 2., 3. jne.) taivuttamisesta on oma ohjeensa (ks. kohtaa Lisätietoa toisessa ohjeessa).

Miten taivutuspääte merkitään peruslukuun?

Kun luku esitetään tekstissä numeroin, taivutuspääte merkitään numeron ja kaksoispisteen jälkeen. Pääte tulee luvun viimeisestä taipuvasta osasta:

22:n        = kahdenkymmenenkahden

125:ltä    = sadaltakahdeltakymmeneltäviideltä

456:ssa  = neljässäsadassaviidessäkymmenessäkuudessa

4 000:lla = neljällä tuhannella

8 564:stä = kahdeksastatuhannesta viidestäsadastakuudestakymmenestäneljästä

Koska luvuissa 11–19 jälkiosa -toista on taipumaton kaikissa sijamuodoissa, tulee pääte taipuvasta alkuosasta (joka on samalla myös luvun viimeinen taipuva osa):

12:n = kahdentoista
12:ssa = kahdessatoista
12:ta = kahtatoista

13:a = kolmeatoista
13:lla = kolmellatoista

115:tä = sataaviittätoista

Jos lukusanan vartalossa on ennen taivutuspäätettä vokaalina a, ä tai e (kuten muodoissa kahdeksa-, neljä-, viite-) ja taivutuspääte alkaa samalla vokaalilla (a, ä, e), merkitään kaksoispisteen jälkeen nämä molemmat vokaalit. Näin käy kahdessa sijamuodossa, partitiivissa (4:ää, 7:ää, 8:aa) ja illatiivissa (4:ään, 6:een, 7:ään, 8:aan):

8:aa = kahdeksaa (kahdeksa+a)
8:aan = kahdeksaan (kahdeksa+an)

4:ää = neljää (neljä+ä)
4:ään = neljään (neljä+än)

7:ää = seitsemää (seitsemä+ä)
7:ään = seitsemään (seitsemä+än)

26:een = kahteenkymmeneenkuuteen (kahteenkymmeneenkuute+en)

303:een = kolmeensataankolmeen (kolmeensataankolme+en)

(Ks. myös ohjetta Luvut ja numerot: 200:aa autoa vai 200 autoa? kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.)

Esimerkkejä peruslukujen taivutusmuodoista

Seuraavissa taulukoissa on vielä listattuna esimerkkejä peruslukujen taivutusmuodoista.

Taulukko: Taivutuspäätteen liittäminen peruslukuihin 1–10

1:n (yhden)
1:tä (yh)
1:een (yhteen)
6:n (kuuden)
6:ta (kuutta)
6:een (kuuteen)
2:n (kahden)
2:ta (kahta)
2:een (kahteen)
7:n (seitsemän)
7:ää (seitsemää)
7:ään (seitsemään)
3:n (kolmen)
3:a (kolmea)
3:een (kolmeen)
8:n (kahdeksan)
8:aa (kahdeksaa)
8:aan (kahdeksaan)
4:n (neljän)
4:ää (neljää)
4:ään (neljään)
9:n (yhdeksän)
9:ää (yhdeksää)
9:ään (yhdeksään)
5:n (viiden)
5:tä (viit)
5:een (viiteen)
10:n (kymmenen)
10:tä (kymmen)
10:een (kymmeneen)

Taulukko: Taivutuspäätteen liittäminen peruslukuihin 11–20

11:n (yhdentoista)
11:tä (yhtoista)
11:een (yhteentoista)
16:n (kuudentoista)
16:ta (kuuttatoista)
16:een (kuuteentoista)
12:n (kahdentoista)
12:ta (kahtatoista)
12:een (kahteentoista)
17:n (seitsemäntoista)
17:ää (seitsemäätoista)
17:ään (seitsemääntoista)
13:n (kolmentoista)
13:a (kolmeatoista)
13:een (kolmeentoista)
18:n (kahdeksantoista)
18:aa (kahdeksaatoista)
18:aan (kahdeksaantoista)
14:n (neljäntoista)
14:ää (neljäätoista)
14:ään (neljääntoista)
19:n (yhdeksäntoista)
19:ää (yhdeksäätoista)
19:ään (yhdeksääntoista)
15:n (viidentoista)
15:tä (viittoista)
15:een (viiteentoista)
20:n (kahdenkymmenen)
20:tä (kahtakymmen)
20:een (kahteenkymmeneen)

Taivutuspäätteen liittäminen eräisiin muihin peruslukuihin

21:n (kahdenkymmenenyhden)
21:tä (kahtakymmentäyh)
21:een (kahteenkymmeneenyhteen)

22:n (kahdenkymmenenkahden)
22:ta (kahtakymmentäkahta)
22:een (kahteenkymmeneenkahteen)

125:n (sadankahdenkymmenenviiden)
125:tä (sataakahtakymmentäviit)
125:een (sataankahteenkymmeneenviiteen)

3 000:n (kolmentuhannen)
3 000:ta (kolmeatuhatta)
3 000:een (kolmeentuhanteen)

Milloin taivutuspääte merkitään peruslukuun?

• Taivutuspäätettä ei yleensä merkitä numerolla ilmaistuun lukuun silloin, jos luku on samassa sijamuodossa kuin sitä seuraava sana. Numeron lukutapa käy siis ilmi tuon seuraavan sanan taivutuspäätteestä:

Palkintoja jaettiin 250 lapselle. [kahdellesadalleviidellekymmenelle]

Lopuilla 19 miljoonalla maksetaan velkoja. [yhdeksällätoista]

Valmistuskapasiteettia on tarkoitus lisätä 50 000 kappaleeseen vuodessa. [viiteenkymmeneen tuhanteen]

Pääte merkitään näkyviin silloin, kun numerolla ilmaistun luvun lukutapa ei ilmene seuraavasta sanasta:

Olemme varanneet paikat 125:lle. [sadallekahdellekymmenelleviidelle]

Kirjeitse haastateltiin 523:a yhtiön entistä työntekijää. [viittäsataakahtakymmentäkolmea]

Erikoisruokavalio on 36:lla peruskoulun oppilaalla.

Osallistujat jaetaan 15:een 5 hengen ryhmään.

Bussilinja 112:n reittiin on tullut muutoksia.

Huom. Numero ja sitä seuraava sana ovat seuraavassa tapauksessa molemmat samassa -n-loppuisessa genetiivimuodossa, mutta pääte merkitään numeroon selvyyden vuoksi:

Mikä on bussilinja 112:n päätepysäkin osoite?

Kuka on As.oy Kirkkokatu 11:n hallituksen puheenjohtaja?

• Jos numeron ja substantiivi-ilmauksen välissä on pelkästään lyhyt taipumaton sana kuten eri, numeron pääte ei ole välttämätön (mutta helpottaa lukijan työtä):

Kentällä oli juoksijoita 14:stä eri maasta.
~
Kentällä oli juoksijoita 14 eri maasta.

Kun rinnastetaan yhdyssanoja niin, että jätetään toistamatta yhteinen pääsana (kuten rinnastuksessa kuorma- ja pakettiautot), voi numeroilmauksessa selvyyden vuoksi käyttää taivutuspäätettä:

Pysäköintilupa on myönnetty 15 kuorma- ja pakettiautolle.
~
Pysäköintilupa on myönnetty 15:lle kuorma- ja pakettiautolle.

Laulaja vieraili Suomen 17 kulttuuri- ja tiedeinstituutissa.
~
Laulaja vierailija Suomen 17:ssä kulttuuri- ja tiedeinstituutissa.

Jos numeroilla ilmaistut luvut ovat rinnasteiset ja niiden välissä on pelkkä rinnastuskonjunktio (kuten ja), numeron päätettä ei tarvitse merkitä ensimmäiseenkään lukuun. Halutessaan päätteen voi lisätä.

20 ja 50 sentin kolikot ~ 20:n ja 50 sentin kolikot

Paloittele taikina 10 tai 15 osaan. ~ Paloittele taikina 10:een tai 15 osaan.

Ostatko seuraavaksi bensaa 20 vai 40 eurolla? ~ Ostatko bensaa 20:lla vai 40 eurolla?

Rinnasteisiinkin numeroihin merkitään taivutuspääte silloin, kun jälkimmäisen numeron perässä oleva sana (reitteihin) ei ole samassa sijamuodossa kuin numerot:

110:n ja 106:n reitteihin on tullut muutoksia.

Monikon merkintä

Joskus on tarpeen käyttää peruslukua monikkomuodossa. Jos lukutapa ilmenee seuraavasta sanasta, ei numeroon merkitä taivutuspäätettä:

11 häät [yhdettoista]

20 housut [kahdetkymmenet]

30 kengät [kolmetkymmenet]

Jos taivutus ei käy ilmi seuraavasta sanasta, merkitään numeroon taivutuspääte ja monikon i-tunnus:

Hän on ollut mukana useissa MM-kisoissa, joista 15:issä [viisissätoista] päätuomarina.

Yleensä ilmaus kannattaa muotoilla niin, ettei hankalasti hahmottuvaa monikollista päätettä tarvitse merkitä näkyviin:

Hän on ollut päätuomarina 15 MM-kilpailussa.

Rajakohtailmaukset: 11:stä 23:een

Numeroilla esitetyissä rajakohtailmauksissa käytetään ajatusviivaa tai merkitään lukutavan osoittavat päätteet kaksoispisteen jälkeen:

klo 11–23 ~ 11:stä 23:een [yhdestätoista kahteenkymmeneenkolmeen]

Rajakohtamerkinnöistä, kuten myös lyhenteiden taivuttamisesta (9 m:stä/s 18 m:iin/s), on oma ohjeensa, ks. kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Tiesitkö?

Viisikolmatta

Moniosaisten lukusanojen muodostamisen taustalla on kertolasku:

 • kaksikymmentä (’2 × 10’)
  viisisataa (’5 × 100’)

Perään merkitään sitten tuon tuloksen yli menevä osa:

 • kaksikymmentäkuusi (26)
  viisisataaviisi (505)

Luvut 11–19 ovat poikkeus. Sana -toista viittaa siihen, että ollaan toisella kymmenluvulla:

 • kaksitoista
  kahdeksantoista jne.

Aiemmin lukusanoja on muodostettu tällä tavalla yleisemminkin (alkava kymmenluku ilmaistaan siis järjestysluvulla, esim. -kolmatta, -viidettä, -yhdeksättä):

 • viisikolmatta (’25’)
  kaksiviidettä (’42’)
  seitsemänyhdeksättä (’87’)

Merkintätapa näkyy myös nykykielen ilmauksessa puolitoista.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta