Siirry sisältöön

Alkukirjain: viranomaisten, virastojen ja oppilaitosten nimet

Ohje lyhyesti

Valtionhallinnon ja muun julkishallinnon nimien alkukirjaimen koko valitaan seuraavien perusperiaatteiden mukaan:

Isoa alkukirjainta käytetään valtionyhtiöiden ja valtion liikelaitosten nimissä. Myös monet tieteellisten tai taloudellisten laitosten ja oppilaitosten nimet aloitetaan isolla kirjaimella. Useimmissa tapauksissa iso kirjain on vain ensimmäisen sanan alussa, vaikka nimi olisi moniosainen.

Alko
Senaatti-kiinteistöt
Liikenne- ja viestintävirasto

Pelastusopisto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Pientä alkukirjainta käytetään ministeriöiden ja oikeusistuinten nimissä. Tavallisimmin pieni alkukirjain on myös toimikuntien, neuvostojen ja muiden asiantuntijaelinten sekä laitosten yksiköiden ja osastojen nimissä.

työ- ja elinkeinoministeriö
hovioikeus

keskusverolautakunta
ulkoasiainvaliokunta

Koko ohje

Valtionhallinto ja muu julkishallinto koostuu monenlaisista laitoksista, joiden nimet voivat olla hyvinkin erityyppisiä. Alkukirjaimen koko määräytyy yleensä sen mukaan, minkätyyppistä laitosta nimen loppuosa tarkoittaa.

EsimerkkejäNimen loppuosa
Iso alkukirjain Kansallisarkisto
Kirkkohallitus, Metsähallitus
Merimieseläkekassa
Huoltovarmuuskeskus
Ilmatieteen laitos
Kansaneläkelaitos

Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Museovirasto
Teatterikorkeakoulu
Aalto-yliopisto
Työllisyysrahasto
arkisto, hallitus, keskus
laitos, virasto
korkeakoulu, yliopisto
kassa, rahasto
Pieni alkukirjainliikenne- ja viestintäministeriö
maa- ja metsätalousministeriö
oikeusministeriö
opetus- ja kulttuuriministeriö
puolustusministeriö
sisäministeriö
sosiaali- ja terveysministeriö
työ- ja elinkeinoministeriö
ulkoministeriö
valtiovarainministeriö
ympäristöministeriö

valtioneuvoston kanslia
korkein oikeus
käräjäoikeus
valtakunnanoikeus keskusrikospoliisi

eettinen toimikunta
opintotukilautakunta
perustuslakivaliokunta
puolustusvaliokunta

kaupunginvaltuusto
kunnanhallitus
hiippakunta
ministeriö, oikeus, poliisi, toimikunta, lautakunta, valiokunta, kunnan ja kirkon hallinto

Iso alkukirjain

• Isolla alkukirjaimella kirjoitetaan valtion keskushallinnon virastojen ja laitosten, valtionyhtiöiden, valtion oppilaitosten ja lakisääteisten eläkelaitosten nimet. Useampisanaisista nimistä isolla alkukirjaimella kirjoitetaan ensimmäinen sana, muut pienellä.

Opetushallitus
Kotimaisten kielten keskus
Rajavartiolaitos
Maahanmuuttovirasto
Poliisiammattikorkeakoulu
Verohallinto

Valtiokonttori
Yleisradio

Jos laitos-loppuinen yhdyssana ei viittaa yksittäiseen virastoon vaan hallinnonalaan, käytetään pientä alkukirjainta: Suomessa oikeuslaitokseen kuuluvat muun muassa tuomioistuimet ja syyttäjät.

Lisäksi on muutamia vakiintuneita nimiä, jotka kirjoitetaan historiallista kirjoitusasua noudattaen:

Suomen Akatemia
Sibelius-Akatemia
Suomen Pankki
Valtionrautatiet (nykyisin: VR-Yhtymä Oy)

• Tekstissä voi nimen viimeisellä sanalla viitata koko nimeen sen jälkeen, kun nimi on aikaisemmin mainittu samassa tekstiyhteydessä kokonaisuudessaan. Tällöin käytetään pientä alkukirjainta.

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti → instituutti
Säteilyturvakeskus → keskus

Pieni alkukirjain

• Pienellä alkukirjaimella kirjoitetaan valtion keskushallinnon ylinten hallintoelinten ja ministeriöiden sekä tuomioistuinten ja poliisiviranomaisen nimet:

eduskunta
valtioneuvosto
saamelaiskäräjät

sosiaali- ja terveysministeriö
valtiovarainministeriö

korkein oikeus
työtuomioistuin
suojelupoliisi

Myös muiden maiden valtionhallinnon keskeisiä elimiä tarkoittavat sanat aloitetaan pienellä kirjaimella:

duuma
knesset
senaatti
ylähuone
liittoneuvosto

• Kunnan ja kirkon hallinnolliset elimet kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella:

kunnanvaltuusto
kaupunginhallitus
lääninhallitus (hist.)
tuomiokapituli

Huom. Vanhan käytänteen mukaisesti isolla alkukirjaimella kirjoitetaan kuitenkin evankelis-luterilaisen kirkon hallinnollinen organisaatio Kirkkohallitus.

• Komiteoiden, neuvostojen, toimikuntien, lautakuntien, neuvottelukuntien, suunnittelukuntien ja valiokuntien nimet aloitetaan pienellä kirjaimella:

energia- ja ilmastokomitea
tekijänoikeusneuvosto
oikeusturva-asiain neuvottelukunta

 • Pienellä alkukirjaimella kirjoitetaan myös toimisto-loppuiset viranomaisnimet, kun nimen alkuosana on viranomaisen tai valtuutetun nimi genetiivissä eli -n-loppuisessa muodossa:

konkurssiasiamiehen toimisto
lapsiasiavaltuutetun toimisto

Kun kyse on pysyvistä hallinnon elimistä, voidaan käyttää myös isoa alkukirjainta, esimerkiksi Valtion säveltaidetoimikunta, Ylioppilastutkintolautakunta. Näin ne rinnastuvat erillistehtäväisiin, tieteellisiin, taloudellisiin tai muihin itsenäisiin laitoksiin.

• Muista laitos-loppuisista nimistä poiketen pienellä alkukirjaimella kirjoitetaan yliopistojen ja korkeakoulujen tiedekuntien ja ainelaitosten nimet:

(Oulun yliopiston) luonnontieteellinen tiedekunta

(Tampereen yliopiston) viestinnän, median ja teatterin yksikkö

(Turun yliopiston) kieli- ja käännöstieteiden laitos

Valtion laitosten osastojen ja alayksiköiden nimet aloitetaan pienellä kirjaimella, jos nimeen sisältyy selventävä sana osasto, yksikkö, jaos tms.:

kielenhuolto-osasto
sanakirjaosasto
kehittämisyksikkö

Jotkin keskukset voivat olla virastojen alaorganisaatioita. Silloin niiden nimet suositetaan kirjoittamaan pienellä alkukirjaimella:

paikkatietokeskus
kyberturvallisuuskeskus

jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Alayksiköitä ei kuitenkaan suositeta nimeämään keskuksiksi, jotta olisi helpompi hahmottaa, minkä tason organisaatiosta on kyse.

• Joissain organisaatioissa on yksiköiden nimistä jätetty jälkiosa yksikkö, osasto, ryhmä tms. pois, esimerkiksi Lämmitysmarkkinat ja Sähkömarkkinat. Näissä tapauksissa iso alkukirjain on tarpeen, jotta ilmaukset voi tunnistaa osastojen nimiksi. Ymmärrettävyyden vuoksi yksiköiden, osastojen ym. nimissä olisi kuitenkin aina hyvä käyttää selittävää perusosaa (jälkiosaa). 

Tiesitkö?

Virastoilla on myös omia käytäntöjään. Esimerkiksi poliisissa kirjoitetaan organisaation omat yksiköt isolla alkukirjaimella: Keskusrikospoliisi, Suojelupoliisi.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta