Siirry sisältöön

Tehden-, tehdessä- ja vastaavat rakenteet

  • Tarkista, että lauseesta ei tule liian pitkää tai vaikeasti hahmotettavaa tehden-, tehdessä– ja vastaavantyyppisten verbinmuotojen vuoksi.
  • Nämä verbinmuodot keräävät ympärilleen määritteitä (tehdessään raskasta työtä vakavasti sairaana), ja siksi verbinmuodon ja määritteiden suhteet toisiinsa ja lauseen pääasiaan eivät aina tule selvästi esiin.
  • Tehden-, tehdessä– ja vastaavien rakenteiden avulla lauseeseen lisätään uusi asia. Harkitse, olisiko sivulause tai uusi virke selkeämpi esitystapa.

Esimerkki tehden-rakenteesta

Alkuperäinen teksti

Tietosuojan varmistamiseksi on estettävä kaikkina aikoina tietojen luvaton lukeminen, jäljentäminen, muuttaminen tai poistaminen, varsinkin siirrettäessä niitä Suomen edustustolle.

Tiedot on siirrettävä ohjeiden mukaisesti ja mahdollisimman pian salatussa muodossa ja hävitettävä viipymättä niiden siirtämisen jälkeen mahdolliset hakijan nimi, yhteystiedot ja passitiedot kuitenkin säilyttäen myöhempää asiointia varten, kunnes päätöksen tiedoksianto on välitetty.

Ulkomaalaislaki (luonnos) 69 e §

Selkeämmin näin

Tietosuojan varmistamiseksi on estettävä kaikkina aikoina tietojen luvaton lukeminen, jäljentäminen, muuttaminen tai poistaminen, varsinkin siirrettäessä niitä Suomen edustustolle.

Tiedot on siirrettävä ohjeiden mukaisesti ja salatussa muodossa mahdollisimman pian ja hävitettävä viipymättä siirtämisen jälkeen. Mahdolliset hakijan nimi, yhteystiedot ja passitiedot saadaan kuitenkin säilyttää myöhempää asiointia varten, kunnes päätöksen tiedoksianto on välitetty.

Ulkomaalaislaki (301/2004) 69 e §

Syy muutokseen

  • Momentin kolmesta virkkeestä keskimmäinen sisältää kaksi erillistä asiaa. Niistä jälkimmäisen ydin on ilmaistu tehden-tyyppisellä verbinmuodolla säilyttäen. Tähän verbimuotoon liittyy pitkä sanaketju, joka raskauttaa virkettä, ja ketjun sisältämä asia jää virkkeessä taka-alalle.
  • Verbinmuodosta ei selviä, mikä on säännöksen velvoittavuus: onko tiedot säilytettävä vai onko sallittua säilyttää ne.
  • Virke on jaettu kahdeksi. Velvoittavuus ilmaistaan jälkimmäisessä virkkeessä verbillä saadaan ja merkitys verbinmuodolla säilyttää.

Muuta huomattavaa

Yleiskielessäkin käytetään tehden-, tehdessä-, tekemällä-, tekemättä ja muita vastaavia rakenteita, mutta ne eivät yleensä sisällä kovin monta sanaa. Siksi niiden sisältö on helpompi hahmottaa.

Tehdessä-rakenne vastaa peruskäytössään aikaa ilmaisevaa kun-lausetta (tehtäessä = kun tehdään). Säädöksissä vastineeksi sopisi usein jos-lause. Rakenteen tulkinta ei siis aina ole yksiselitteinen. Sivulause sen sijaan on.

Tehden-rakenne puolestaan vastaa peruskäytössään siten että -lausetta (tehden = siten, että tekee), mutta se saattaa säädöksissä vastata myös kun-lausetta. Myös tätä rakennetta käytettäessä kannattaa varmistaa, ettei merkitys jää epäselväksi.

Infinitiivimuotojen tehden ja tehdessä ympärille muodostettuja lausekkeita nimitetään lauseenvastikkeiksi. Lauseenvastikkeita ovat myös infinitiivin tehdäkseen sekä partisiippien tekevä ja tehnyt ympärille rakennetut lausekkeet. Lausekkeita voidaan rakentaa muiden verbinmuotojen ympärille. Sellaisia ovat infinitiivit tekemällä ja tekemättä. Näiden lauseenvastikkeiden ja infinitiivirakenteiden käyttö voi johtaa liian pitkiin tai vaikeasti hahmotettaviin virkkeisiin. Katso myös tämän osion ohjeita Määriteketjut ja Substantiivityyli.

Säädöksissä käytetään myös yksisanaisia ilmauksia, jotka ovat muodoltaan samanlaisia kuin lauseenvastikkeiden ja infinitiivirakenteiden verbinmuodot: alkaen, nähden, tarvittaessa, pyydettäessä jne. Nämä lyhyet fraasimaiset ilmaukset eivät vaikeuta virkkeen sisällön hahmottamista.

Lisäesimerkkejä tehden-, tehdessä ja vastaavista rakenteista

Esimerkki 1: Ottaen huomioon -rakenteen sijaan sivulause

Alkuperäinen teksti

Lupa voidaan peruuttaa vain, jos organisaation kannalta lievempää seuraamusta ei asiasta kokonaisuudessaan ilmenevät seikat huomioon ottaen voida pitää riittävänä.

Ilmailulaki (864/2014) 148 §

Selkeämmin näin

Lupa voidaan peruuttaa vain, jos organisaation kannalta lievempää seuraamusta ei voida pitää riittävänä, kun otetaan huomioon asiasta kokonaisuudessaan ilmenevät seikat.

Muokkausehdotus

Missä ongelma?

Ottaen huomioon -rakenne katkaisee lauseen pääajatuksen (jos lievempää seuraamusta ei voida pitää riittävänä). Hahmottamista saattaa vaikeuttaa myös se, että huomioon otettavat asiat esitetään ennen rakenteen verbimuotoa, jolloin ei heti ensimmäisestä sanoista selviä lauseen sisässä olevan rakenteen alkaneen.

Miten se on ratkaistu?

Rakenteen sisältö on siirretty kun-sivulauseeseen, jonka pääverbi otetaan on saatu rakenteen verbinmuodosta. Virke on sanan verran pidempi, mutta helpompi hahmottaa.

Esimerkki 2: Selkeä ottaen huomioon -rakenne

Vaihtoehtorahastojen hoitajan on:

1) – –

2) toimittava ottaen huomioon hoitamiensa vaihtoehtorahastojen tai niiden sijoittajien etu ja vaarantamatta markkinoiden häiriötöntä toimintaa;

Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (162/2014)

6 luku 1 §

Perustelut

Tässä esimerkissä ottaen huomioon -rakenne määrittää lauseen pääverbiä: rahastojen hoitajan on toimittava siten, että hän ottaa huomioon rahastojen ja sijoittajien edun. Rakenteen merkitys on selvä.

Esimerkki 3: Valvottaessa-rakenteen sijaan sivulause

Alkuperäinen teksti

Finanssivalvonnan on toimittava tarkoituksenmukaisessa yhteistyössä Energiamarkkinaviraston kanssa valvottaessa kaupankäyntiä johdannaissopimuksilla, joiden kohde-etuutena on sähkö, maakaasu tai päästöoikeus.

Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä (748/2012) 8 luku 2 §

Selkeämmin näin

Finanssivalvonnan on toimittava tarkoituksenmukaisessa yhteistyössä Energiamarkkinaviraston kanssa, kun valvotaan kaupankäyntiä johdannaissopimuksilla, joiden kohde-etuutena on sähkö, maakaasu tai päästöoikeus.

Muokkausehdotus

Missä ongelma?

Rakenteen alku ei erotu virkkeessä hyvin. Siihen saattaa olla syynä, että ennen verbinmuotoa valvottaessa on jo monta sanaa samassa sijamuodossa (tarkoituksenmukaisessa, yhteistyössä).

Miten se on ratkaistu?

Rakenne on muutettu sivulauseeksi. Tehdessä-tyyppinen rakenne vastaa aina kun-sivulausetta, jonka tekeminen on samanaikaista pääverbin tekemisen kanssa (toimitaan yhteistyössä ja valvotaan yhtäaikaisesti). Sivulauseen alku erottuu aina hyvin, koska alussa on konjunktio (tässä kun) tai muu sivulausetta aloittava sana.

Esimerkki 4: Vähentämällä-rakenteen sijaan sivulause

Alkuperäinen teksti

Vakuutuskannan hoitamisesta aiheutuvat kustannukset voidaan myös ottaa huomioon epäsuorasti vähentämällä tulevista tuotoista vakuutuksen hallintokustannuksia varten perittävät erät, jollei turvaavuus edellytä toisenlaista menettelyä.

Vakuutusyhtiölaki (521/2008) 9 luku 7 §

Selkeämmin näin

Vakuutuskannan hoitamisesta aiheutuvat kustannukset voidaan myös ottaa epäsuorasti huomioon siten, että tulevista tuotoista vähennetään vakuutuksen hallintokustannuksia varten perittävät erät, jollei turvaavuus edellytä toisenlaista menettelyä.

Muokkausehdotus

Missä ongelma?

Rakenne on melko pitkä, eikä sen alkukohta ole välttämättä lukijalle selvä. Liittyykö määrite epäsuorasti vähentämiseen vai huomioon ottamiseen?

Miten se on ratkaistu?

Rakenteesta on tehty sivulause, joka korostaa rakenteen sisältöasiaa eli huomioon ottamisen tapaa. Myös sisältöasian alkukohta tulee selvästi esiin. Lisäksi määritteen paikkaa on siirretty. Niin voi tietenkin tehdä, vaikka säilyttäisi vähentämällä-rakenteen.