Siirry sisältöön

Substantiivityyli

Substantiivityylissä substantiivit (opetus) ovat ottaneet verbien (opettaa) tehtävän toiminnan ilmaisemisessa. Tekstistä tulee usein raskaslukuista, sillä substantiivityylisessä tekstissä on paljon asioita ja vähän toimintaa. Kun käytetään termejä, voi substantiivityyli kuitenkin olla välttämätön ilmaisutapa.

Mistä tunnistat substantiivityylin?

Substantiivityylissä verbit ovat merkitykseltään yleisiä ja sopivat moneen yhteyteen.  Sellaisia ovat esimerkiksi suorittaa, tehdä, toteuttaa, tapahtua, aiheuttaa, edellyttää, olla.Substantiivit taas ovat merkitykseltään tarkkoja. Ne on usein johdettu verbistä, esimerkiksi valvoa > valvonta, sekaantua > sekaannus, havaita > havaitseminen.

Miten vältät substantiivityylin?

Muuta substantiivi verbiksi: suoritetaan valvontaa > valvotaan, tapahtuu havaitsemista > havaitaan. Usein verbin avulla kannattaa tehdä uusi lause tai virke.

Esimerkki substantiivityylistä

Alkuperäinen teksti

Vilkkuvan valokilven kunkin välähdyksen ja niiden esiintymistiheyden on oltava sellaisia, että ne takaavat viestin kunnollisen havaitsemisen ja välttävät sekaannuksen joko eri valokilpien tai jatkuvasti valaistun kilven kanssa.

Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista (luonnos) 25 §

Selkeämmin näin

Vilkkuvan valokilven välähdysten ja niiden esiintymistiheyden on oltava sellaisia, että viesti on helppo havaita eikä kilpeä voi sekoittaa toiseen vilkkuvaan tai jatkuvasti valaistuun kilpeen.

Muokkausehdotus

Syy muutokseen

Säännös on helpompi hahmottaa ja ymmärtää, kun asia on ilmaistu kuvaamalla ihmisen tekemistä (on helppo havaita, ei voi sekoittaa) eikä kuvaamalla asioita, jotka vain tapahtuvat (esiintymistiheys välttää sekaannuksen). Esimerkissä ei substantiivista tule suoraan predikaattia.

Muuta huomattavaa

Termit ovat muodoltaan vakiintuneita määriteltyyn merkitykseen, eikä niitä voi muuttaa verbeiksi, vaikka se teoriassa olisikin mahdollista. Esimerkiksi osakevaihto on termi, jota ei voi purkaa muotoon vaihtaa osake tai vaihtaa osakkeet. Tällaisissa tapauksissa on käytettävä merkitykseltään yleistä verbiä, esimerkiksi toteuttaa, järjestää, suorittaa, tehdä osakevaihto tai osakevaihto tapahtuu. Tutustu myös tämän osion ohjeeseen Termit.

Lisäesimerkkejä substantiivityylistä

Esimerkki 1: Huolehditaan laatimisesta > huolehditaan, että laaditaan

Alkuperäinen teksti    

Puheenjohtajan on huolehdittava pöytäkirjan laatimisesta.

Asunto-osakeyhtiölaki (luonnos) 6 luku 23 §

Selkeämmin näin

Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksesta laaditaan pöytäkirja.

Asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009) 6 luku 23 §

Missä ongelma?

Lyhyessäkin virkkeessä substantiivilla ilmaistu toiminta voi herättää kysymyksiä. Verbikantainen substantiivi laatiminen ei ilmaise selvästi, kuka on laatimisen tekijä. Virkkeen voi tulkita myös niin, että puheenjohtajan on laadittava pöytäkirja itse.

Miten se on ratkaistu?

Substantiivin sijasta asia ilmaistaan sivulauseella. Näin käy selvemmin ilmi, että vastuu on puheenjohtajalla, mutta että hän voi sopia haluamallaan tavalla, kuka pöytäkirjan laatii.

Esimerkki 2: Sopimuksen jääminen voimaan > sopimus jää voimaan

Alkuperäinen teksti

Syrjivä tai vastatoimien kiellon vastainen sopimusehto sekä yrityksen, yhdistyksen ja säätiön sääntöjen syrjivä tai vastatoimen kiellon vastainen määräys on mitätön.

Tuomioistuin voi muuttaa sopimusta tai määrätä sen raukeamaan, jos 1 momentissa tarkoitettu sopimusehto on sellainen, että sopimuksen jääminen voimaan muilta osin muuttumattomana ei ole ehdon huomioon ottamatta jättämisen vuoksi kohtuullista.

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) 25 §

Selkeämmin näin

Syrjivä tai vastatoimien kiellon vastainen sopimusehto sekä yrityksen, yhdistyksen ja säätiön sääntöjen syrjivä tai vastatoimen kiellon vastainen määräys on mitätön.

Jos ei ole kohtuullista, että sopimus jää muilta osin muuttumattomana voimaan, kun 1 momentissa tarkoitettu sopimusehto jätetään ottamatta huomioon, tuomioistuin voi muuttaa sopimusta tai määrätä sen raukeamaan.

Muokkausehdotus

Missä ongelma?

  • Virkkeen viimeisessä lauseessa (että-lause) on kaksi minen-substantiivia (jääminen, jättäminen). Niihin molempiin liittyy useita määritteitä, jotka vastaavat merkitykseltään lauseenjäseniä (sopimuksen jääminen voimaan muuttumattomana ­– sopimus jää voimaan muuttumattomana). Näin tiiviissä muodossa oleva tieto saattaa olla vaikea hahmottaa.

Miten se on ratkaistu?

  • Molemmat minen-substantiivit on muutettu oman sivulauseensa pääverbeiksi (jääminen > jos-lauseen jää; jättäminen > kun-lauseen jätetään).
  • Jos-lause on sijoitettu virkkeen alkuun. Siitä seuraa myös, että 2 momentti alkaa 1 momentista tutusta asiasta. Tämä on luonteva informaatiorakenne. Tutustu myös tämän osion ohjeeseen Informaatiorakenne.