Siirry sisältöön

Selkeä tiivis ilmaisu

  • Tarkista, että lauseissa ei ole sellaisia turhia sanoja, jotka vievät huomion pääasiasta ja haittaavat sisällön ymmärtämistä.
  • Turhat sanat voivat toistaa jo sanottua asiaa tai esittää asian liian monimutkaisesti, kun yksinkertaisempi ilmaisu riittäisi. On tietenkin huolehdittava, etteivät muutokset yksinkertaista sisältöä.
  • Vaatii harkintaa tapaus tapaukselta, vahvistaako toisto asian ymmärtämistä vai viekö se lukijan tarkkaavaisuuden epäolennaiseen.

Esimerkki hyvästä tiivistyksestä

Alkuperäinen teksti

Edellä 1 momentissa säädettyä ei sovelleta säiliöihin, joita käytetään työssä lyhyitä aikoja eikä säiliöihin, joiden sisältö vaihtuu usein edellyttäen, että toteutetaan riittävät asianmukaiset, vaihtoehtoiset toimenpiteet, erityisesti tiedottamista tai kouluttamista varten, joilla taataan samantasoinen suoja.

Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista (luonnos)

Selkeämmin näin

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, säiliöitä, joita käytetään työssä lyhyitä aikoja tai säiliöitä, joiden sisältö vaihtuu usein, ei tarvitse varustaa varoitusmerkillä edellyttäen, että samantasoinen suoja on saavutettavissa opetuksella ja ohjauksella.

Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista (687/2015) 13 §

Syy muutokseen

  • Momentin sisältö esitetään monisanaisesti ja monimutkaisesti. Ehto varoitusmerkin käyttämättä jättämiselle esitetään merkitykseltään yleisluonteisella ilmauksella: edellyttäen että toteutetaan toimenpiteet esimerkiksi kouluttamista varten. Täsmällisempää ilmaisua on sivulauseessa, joka kuvaa koulutuksen ja tiedotuksen tavoitteen: taataan samantasoinen suoja.
  • Momentin alussa on kieltolause, jossa esitetään säädösviittauksella, mitä lainkohtaa momentin tapauksessa ei sovelleta. On siis katsottava aikaisempaa momenttia, jotta selviää, miten tulee toimia. Jos poikkeus tulisi heti pääsäännöksen jälkeen, sen voisi kirjoittaa yksinkertaisemmin käyttämällä sanaa kuitenkin. Tässä esimerkkitapauksessa välissä on yksi momentti.
  • Sanontaa on yksinkertaistettu. Ehto ilmaistaan täsmällisemmällä ilmauksella: edellyttäen että samantasoinen suoja on saavutettavissa. Lisäksi toimenpiteiden toteuttaminen on poistettu, joten käyttäjien opastus ei ole enää esimerkki keinosta vaan itse keino.
  • Säädösviittauksen sisältö esitetään nyt momentissa. Lukija saa heti tiedon, että kyse on tapauksesta, jossa varoitusmerkkiä ei tarvitse käyttää.

Esimerkki epäolennaisista sanoista

Alkuperäinen teksti

Pöytäkirjaan merkitään tehdyt päätökset sekä äänestysten tulokset. Lisäksi pöytäkirjaan on otettava hyväksymättä jätetyt yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevat ehdotukset.

Asunto-osakeyhtiölaki (luonnos) 6 luku 23 §

Selkeämmin näin

Pöytäkirjaan merkitään tehdyt päätökset sekä äänestysten tulokset. Lisäksi pöytäkirjaan on otettava ehdotukset yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

Asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009) 6 luku 23 §

Missä ongelma?

Momentin toisessa virkkeessä on määriteketju, jonka pääsana on ehdotukset. Ketjua pidentävät sanat hyväksymättä jätetyt, joiden vaikutusta lukija voi jäädä turhaan pohtimaan.

Miten ongelma on ratkaistu?

Kaksi ketjun määritteistä on siirretty pääsanan jälkeen. Sanat hyväksymättä jätetyt on poistettu. Ne ovat tarpeettomat, koska hyväksytyt muutokset ovat pöytäkirjassa päätöksinä. Jos kuitenkin halutaan tähdentää, että vain hyväksymättä jätetyt ehdotukset otetaan pöytäkirjaan, voitaisiin määritteeksi vaihtaa lyhyempi hylätyt (hylätyt ehdotukset).