Siirry sisältöön

Määriteketjut

Vältä pitkiä määriteketjuja. Ne erottavat usein toisistaan sanat, jotka esittävät lauseen pääasian, ja tuovat väliin sivuasioita. Näin ne hidastavat lauseen pääajatuksen ymmärtämistä.

Näin tunnistat määriteketjun:

 • Määriteketju muodostuu, kun jonkin sanan edelle sijoitetaan monta sitä määrittävää sanaa.
 • Yleiskielessä sanalla on yleensä vain yksi määrite, tavallisesti adjektiivi, esimerkiksi odottamaton este.
 • Säädöskielessä määritteenä on usein partisiippi (tarkoitettu, luovutettava). Partisiipin edellä voi olla niin paljon siihen liittyviä sanoja, että ketju hankaloittaa lukemista.

Näin korvaat määriteketjun:

 • Partisiippimuotoisen määritteen voi yleensä korvata joka-lauseella (luovutettava tieto > tieto, joka luovutetaan).
 • Myös jos-lause voi olla mahdollinen.
 • Partisiipista voi usein tehdä joka– tai jos-lauseen verbin (luovutettava tieto > tieto luovutetaan).

Esimerkki määriteketjusta

Alkuperäinen esimerkki

Muutostyön suorittava osakkeenomistaja vastaa yhtiölle ja toiselle osakkeenomistajalle
ilmoituksen käsittelystä aiheutuvista tarpeellisista ja kohtuullisista
kustannuksista.

Asunto-osakeyhtiölaki (luonnos) 2 luku 3 §

Selkeämmin näin

Muutostyön suorittava osakkeenomistaja vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista, joita ilmoituksen käsittelystä aiheutuu yhtiölle ja toiselle osakkeenomistajalle.

Muokkausehdotus

Syy muutokseen

 • Sanalla kustannuksista on esimerkissä kymmenen määritettä. Tämä kymmenen sanan ketju erottaa kauas toisistaan verbin vastaa ja sen objektin kustannuksista, joka kertoo tekemisen kohteen.
 • Sana aiheutuvista on verbin partisiippimuoto. Sellaisen voi korvata joka-lauseella, jossa verbinä on aiheutuu. Tämä lausemuoto on helpompi lukea, koska kaikki aiheutua-verbin määritteet eivät sivulauseessa ole verbin edellä, vaan osa on jäljessä.
 • Määriteketjussa esitetyt asiat on helpompi lukea sivulauseena siksikin, että asia sivulauseessa on omana, lyhyempänä ja selvärajaisena jaksonaan.

Muuta huomattavaa

Määriteketjussa osien suhde voi hämärtyä eivätkä erilliset asiat erotu riittävästi toisistaan. Kun esimerkin määriteketju hajotetaan, saavat myös kustannukset-sanan muut, tärkeät määritteet tarpeellinen ja kohtuullinen enemmän huomiota.

Muutettuun esimerkkiin jää vielä yksi partisiippimäärite, suorittava. Siihenkin liittyy oma määrite: muutostyön. Tämänkin voisi muuttaa joka-lauseeksi, mutta kahden määritteen ketju on niin lyhyt, ettei se rasita muistia.

Kannattaa kuitenkin välttää monen määritteen kasautumista, sillä niissä sanotaan yleensä asia, joka ansaitsee oman lauseen tai virkkeen tullakseen selvästi ymmärretyksi.

Lisäesimerkkejä määriteketjuista

Esimerkki 1: Lauseen sanajärjestyksen muutos

Alkuperäinen teksti

Avustus myönnetään, jos:
1) hankittavan auton hiilidioksidipäästöt
määriteltyinä ensirekisteröinnin ajankohtana voimassa olevassa unionilainsäädännössä säädettyjen tyyppihyväksyntävaatimusten mukaisesti ovat enintään120 grammaa kilometriä kohti tai sen käyttövoimana on korkeaseosetanoli, sähkö tai metaanista koostuva polttoaine;

Laki ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta (luonnos) 2 §

Selkeämpi rakenne

Avustus myönnetään, jos:
1) hankittavan auton käyttövoimana on korkeaseosetanoli, sähkö tai metaanista koostuva polttoaine tai sen hiilidioksidipäästöt ovat enintään 120 grammaa kilometriä kohti määriteltyinä niiden tyyppihyväksyntävaatimusten mukaisesti, jotka on säädetty ensirekisteröinnin ajankohtana voimassa olevassa unionilainsäädännössä;

Laki ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta
(1212/2014) 2 §

Missä ongelma?

 • Alkuperäisen pykälän kohdassa sanalla tyyppihyväksyntävaatimus on seitsemästä sanasta koostuva määriteketju. Ne on esimerkissä kursivoitu. Ketjussa esiintyvät partisiipit olevassa ja säädettyjen.
 • Määriteketju erottaa sanat hiilidioksidipäästöt ja ovat enintään 120 grammaa kilometriä kohti, jotka muodostavat lauseen ydinsisällön.

Miten se on ratkaistu?

 • Määriteketju hajotettiin. Osa sijoitettiin ydinsisällön jälkeen ja osa korvattiin joka-lauseella. Näin ositettuna sisältö on helpompi hahmottaa.
 • Jos-lauseen sanajärjestystä muutettiin, jotta joka-lause saatiin kokonaisuuden loppuun. Partisiipista säädetty tehtiin joka-lauseen predikaattiverbi on säädetty.
 • Joka-lauseeseen jää vielä neljän määritteen ketju sanan unionilainsäädännössä edelle. Se on kuitenkin jo helpompi hahmottaa, myös siksi, että yksi osa on vakiintunut sanaliitto voimassa oleva.

Esimerkki 2: Jos-lause määriteketjun tilalle

Alkuperäinen teksti

Viestintäviraston on päätöksellään asetettava huomattavan markkinavoiman yritykselle kilpailun esteiden poistamiseksi tai kilpailun edistämiseksi tarvittavat 2 momentissa tarkoitetut velvollisuudet.

Viestintämarkkinalaki (393/2003) 18 §

Selkeämpi rakenne

Viestintäviraston on päätöksellään asetettava huomattavan markkinavoiman yritykselle 2 momentissa tarkoitetut velvollisuudet, jos ne ovat tarpeen kilpailun esteiden poistamiseksi tai kilpailun edistämiseksi.

Viestintämarkkinalaki (1327/2007) 18 §

Missä ongelma?

 • Määriteketju velvollisuudet-sanan edellä erottaa kauas toisistaan sanat asetettava ja velvollisuudet, jotka esittävät lauseen ydinsisällön. Ketjuun kuuluvat sanat on vasemmanpuoleisessa esimerkissä kursivoitu.
 • Määriteketjussa on kymmenen sanaa ja kaksi partisiippia, tarvittavat ja tarkoitetut.

Miten se on ratkaistu?

 • Osa määriteketjusta on siirretty jos-lauseeseen. Partisiippi tarvittavat kertoo, että kysymys on ehdosta. Olisi mahdollista käyttää myös joka-lausetta, mutta silloin jää pääteltäväksi, että on kyse velvollisuuksien asettamisen ehdosta.
 • Lyhyempi määriteketju 2 momentissa tarkoitetut on jätetty ennalleen.

Esimerkki 3: Jos-lause määriteketjun tilalle

Alkuperäinen teksti

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiöjärjestykseen sisältyvä kohtuuttomuuteen johtava määräys muutetuksi niin, että kohtuuttomuus poistuu.

Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän (luonnos) 6 luku, 36 §

Selkeämpi rakenne

Jos yhtiöjärjestykseen sisältyy kohtuuttomuuteen johtava määräys, hallituksella ja osakkeenomistajalla on oikeus nostaa yhtiön kotipaikan alioikeudessa kanne yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

Asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009) 6 luku 36 §

Missä ongelma?

 • Määriteketju erottaa toisistaan ydinsisällön sisältävät sanat on oikeus saada määräys muutetuksi.
 • Määriteketjussa on vain neljä sanaa ja kaksi partisiippia, sisältyvä ja johtava. Neljän partisiipin ketju ei ole kovin pitkä, mutta partisiippi sisältyvä ei ilmaise selvästi, että sillä esitetään päälauseen toiminnalle ehto.

Miten se on ratkaistu?

 • Partisiipista sisältyvä tehtiin jos-sivulauseeseen verbi. Jos-lause kertoo heti, että siihen sisältyy ehto.
 • Toinen partisiippi määritteineen (kohtuuttomuuteen johtava) jätettiin ennalleen. Sen voisi esittää joka-lauseena, mutta yksinään se on niin lyhyt, ettei se haittaa lauseen lukemista.
 • Momenttiin on tehty muitakin muutoksia. Hyväksytyssä laissa esitetään tarkemmin, miten kohtuuttomuuteen johtavaa määräystä voidaan lähteä muuttamaan.