Siirry sisältöön

Kerro lukijalle asioiden yhteydet

Kytkentäilmaukset ovat pikkusanoja, jotka osoittavat, miten asiat liittyvät toisiinsa. Niitä ovat esimerkiksi sanat koska, jos, tai, silti, lisäksi ja kuitenkin. Niillä voi osoittaa monenlaisia suhteita: asia voi olla toisen syy, seuraus, lisätieto, vaihtoehto tai vastakohta. Sanat voivat myös ilmaista esimerkiksi kirjoittajan epäilevää tai varmaa suhtautumista sanomaansa.

Miksi kytkentäilmaukset ovat tärkeitä?

Asioiden yhteyden ymmärtäminen vaatii usein itse asian tuntemista, ellei kirjoittaja auta lukijaa. Kytkentöjä ilmaisevat pikkusanat osoittavat, millainen yhteys on kysymyksessä. Käyttämällä niitä kirjoittaja kertoo lukijalle, miten asiat liittyvät toisiinsa. Silloin lukijan ei tarvitse tuntea asiaa ennestään tai päätellä niiden suhdetta, jotta ymmärtäisi tekstin.

Kytkentäilmaukset puuttuvat

Toimintaympäristön muuttuessa ja palvelutuotannon vaihtoehtojen lisääntyessä kaupungin oman organisaation ja kaupunkikonsernin rakennetta tarkastellaan avoimesti.

Kytkentäilmauksia käytetty

Kun toimintaympäristö muuttuu ja palvelutuotannon vaihtoehdot lisääntyvät, kaupungin oman organisaation ja kaupunkikonsernin rakennetta tarkastellaan avoimesti.

Vai tarkoitettiinko tätä: ”Jos toimintaympäristö muuttuu”?
Tai tätä: ”Koska toimintaympäristö muuttuu”?

Vaikka tekstin asian puolesta ymmärtäisikin, lukeminen tuntuu sujuvammalta, kun kytkössanat rytmittävät tekstiä. Pelkistä päälauseista koostuva teksti tuntuu yleensä töksähtävältä.

Kytkentäilmaukset puuttuvat

Neuvolatyö on ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää toimintaa. Palvelut ovat perheille vapaaehtoisia ja maksuttomia. Äitiysneuvolan tavoitteena on tukea ja turvata odottavan äidin ja syntymättömän lapsen terveyttä. Lastenneuvolassa tuetaan alle kouluikäisen lapsen terveyttä, kasvua ja kehitystä.

Kytkentäilmauksia käytetty

Neuvolatyö on ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää toimintaa, ja neuvolapalvelut ovat perheille vapaaehtoisia ja maksuttomia. Äitiysneuvolan tavoitteena on tukea ja turvata odottavan äidin ja syntymättömän lapsen terveyttä, kun taas lastenneuvolassa tuetaan alle kouluikäisen lapsen terveyttä, kasvua ja kehitystä.

Millaisia kytkentäilmaukset ovat?

Kielessä on monenlaisia kytkentöjä ilmaisevia sanoja. Osa kytkee lauseita toisiinsa: sellaisia ovat esimerkiksi sanat mutta, ja, tai, koska, jos, vaikka ja kun. Nämä tutut pikkusanat esiintyvät jokapäiväisessä puheessammekin, ja tunnemme niiden merkitykset hyvin. Tiedämme, että kun tekstissä tulee vastaan mutta, sitä seuraa asia, joka jollain tavalla poikkeaa edellä sanotusta. Samoin ymmärrämme, että jos-sanalla alkavassa sivulauseessa esitetään ehto edellisen tai seuraavan lauseen asialle. Tiedämme myös, että ja ilmaisee lisätietoa ja tai vaihtoehtoa.

Osa kytkentäilmauksista taas kytkee asioita lauseen sisällä tai virkkeiden välillä. Niitä ovat esimerkiksi lisäksi, kuitenkin, siksi, siitä huolimatta ja toisaalta. Myös niiden merkitykset ovat tutut ja helposti ymmärrettävät. Virkkeiden väliset kytkentäilmaukset pitävät tekstin ajatusketjun yhtenäisenä, kun toisiinsa liittyvät asiat esitetään eri virkkeissä. Kun jaat pitkän virkkeen useammaksi lyhyeksi, voit sitoa ne kytkentäilmausten avulla ajatukseltaan toisiinsa.

Kytkentäilmaus yhdistää peräkkäisiä lauseita

Akkuala vastaa hyvin nuorten odotuksia työelämästä esimerkiksi työn kiinnostavuuden ja ilmastohaasteisiin vaikuttamisen näkökulmasta, mutta nuoria mietityttävät alalla tunnistetut vastuullisuushaasteet.

Kytkentäilmaus yhdistää peräkkäisiä virkkeitä

Akkuala vastaa hyvin nuorten odotuksia työelämästä esimerkiksi työn kiinnostavuuden ja ilmastohaasteisiin vaikuttamisen näkökulmasta. Toisaalta nuoria mietityttävät alalla tunnistetut vastuullisuushaasteet.

Kytkentäsanoja eri tarkoituksiin

Luetteloista voit löytää sopivia sanoja ilmaisemaan suhdetta, jonka haluat lukijan ymmärtävän. Katso myös Kielitoimiston sanakirjaa! Sieltä näet, mitä samanmerkityksisiä sanoja on olemassa ilmaukselle, jolle haluat löytää vaihtoehdon. Monisanaisia ilmauksia kannattaa hakea jollakin sanalla ja Koko teksti -haulla.

Kytkentäilmaus osoittaa lauseiden välisiä suhteita

 • Lisäys: ja, sekä
 • Vaihtoehto: tai, vai
 • Toisto, täsmennys: eli
 • Syy, seuraus: koska; joten; sillä; jotta; siksi, että; siitä syystä, että
 • Aikasuhde: kun, silloin kun, sillä aikaa kuin, ennen kuin, sen jälkeen kun
 • Ehto: jos, mikäli; sillä ehdolla, että
 • Vastakohta: mutta; vaan; kun taas; sen sijaan, että
 • Lievennys: vaikka; siitä huolimatta, että
 • Tapa: siten, että

Kytkentäilmaus osoittaa virkkeiden tai asioiden välisiä suhteita

 • Lisäys: myös, lisäksi, -kin, samoin
 • Vaihtoehto: vaihtoehtoisesti
 • Toisto, täsmennys: toisin sanoen
 • Syy, seuraus: siksi, siis, niinpä, näin ollen, siitä syystä, tämän vuoksi
 • Aikasuhde: silloin, sitten, ensin, lopuksi, myöhemmin, seuraavaksi
 • Ehto: sillä ehdolla, siinä tapauksessa
 • Vastakohta: kuitenkin, toisaalta, puolestaan, sen sijaan
 • Lievennys: silti, siitä huolimatta
 • Tapa: siten, tällöin

Perusteluissa syytä ilmaisevat sanat erityisen tärkeitä

Päätösteksteissä on jo lain mukaan esitettävä perustelut. Sekä kirjoittajat että lukijat hyötyvät, kun lukija ymmärtää syyt kirjoittajan toimintaan. Silloin on helpompi päättää, kannattaako valittaa kielteisestä päätöksestä vai hyväksyä se. Myös ohjeissa selkeät perustelut motivoivat lukijaa toimimaan niiden mukaan.

Parhaiten syy selviää lukijalle, kun käytät sen ilmaisemiseen tuttua kytkentäilmausta ja esität perustelun ilmauksen jälkeen. Jos taas esität ensin perustelun ja osoitat sen kytkentäilmauksella jälkikäteen, lukijalta puuttuu se tärkeä ennakkotieto, että seuraavaksi kerrottava asia on syy. Vähän kuin risteyksestä puuttuisi tienviitta. Varsinkin silloin kun esität perusteluiksi useita erillisiä seikkoja, lukijan voi olla vaikea hahmottaa niiden merkitystä tekstissä, jos kytkentäilmaus tulee vasta niiden jälkeen.

Syy kytkentäilmauksen näin ollen edellä

Yritys ei ole toimittanut tilinpäätösasiakirjoja rekisteröitäväksi osakeyhtiölain 8 luvun 10 §:n tai osuuskuntalain 8 luvun 10 §:n mukaisesti. Näin ollen vastuuviranomainen kehottaa ilmoittamaan toimittamattomat tilinpäätösasiakirjat kaupparekisteriin.

Syy kytkentäilmauksen koska jäljessä

Koska yritys ei ole toimittanut tilinpäätösasiakirjoja rekisteröitäväksi osakeyhtiölain 8 luvun 10 §:n tai osuuskuntalain 8 luvun 10 §:n mukaisesti, kehottaa vastuuviranomainen ilmoittamaan toimittamattomat tilinpäätösasiakirjat kaupparekisteriin.

Seuraavasta taulukosta näet, millaiset kytkentäilmaukset osoittavat syyn seuraavan ilmauksen jälkeen ja millaiset kertovat syyn olleen jo sen edellä.

Syy ilmauksen jälkeenSyy ilmauksen edellä
koskanäin ollen
siksi, ettäsiten
ottaen huomioon, ettäedellä sanottu huomioon ottaen
tämän vuoksimainituista syistä

Lisätietoa

Voit tutustua kytkentäilmauksiin myös hyvän virkakielen verkkokurssilla Kirjoita sujuvasti. Kytkentäilmauksista ja niiden merkityksestä löydät tietoa myös Kielitoimiston sanakirjasta.