Gå till innehållet

Namn på skolor

Ett bra namn på en skola talar om var skolan ligger och innehåller ett beskrivande element som skola, grundskola eller gymnasium: Helsinge skola, Ytternäs skola, Borgå gymnasium. En specialinriktning kan också synas i namnet, som i exemplet Vörå idrottsgymnasium. Namnet på en skola kan hedra minnet av en känd person: Zacharias Topeliusskolan. Ett sådant namn förmedlar dock mindre information om skolan än ett namn som berättar var skolan finns och vilket skolstadium det är fråga om.

Ett beskrivande namn som Helsinge skola är ett bra val som namn på en skola. Foto: Ulla Onkamo

Namn på undervisningsspråket

Namn på skolor ska skapas på det språk som undervisningen ges på. De flesta skolor i Finland erbjuder undervisning på bara ett språk och har därför namn på endast det språket. En skola med undervisning på svenska ska ha ett svenskt namn och en skola med undervisning på finska ska ha ett finskt namn. I stadsdelen Kottby i Helsingfors har den svenska skolan fått namnet Kottby lågstadieskola och den finska skolan namnet Käpylän peruskoulu.

Namnet på en skola skapas på det namn som undervisningen ges på. Granhultsskolan ligger i Grankulla. Foto: Petra Saarnisto

I Helsingfors finns också skolor som undervisar på flera språk och därför har flera namn. Ett exempel är den fransk-finska skolan som har fått namnen Helsingin ranskalais-suomalainen koulu och Lycée franco-finlandais d’Helsinki.

När flera skolor blir en

Vid skolsammanslagningar är alternativen att antingen använda ett av de tidigare namnen som namn på den nya skolan eller att bilda ett helt nytt namn.

Om all verksamhet koncentreras till en av de sammanslagna skolorna är det naturligaste alternativet att behålla namnet på den skola dit eleverna flyttas. Det kan bli vilseledande att ge skolan ett namn där namn på flera byar eller stadsdelar ingår. Dessutom blir ett sådant namn ofta långt och otympligt.

Om verksamheten fortsätter i flera delar av kommunen är ett namn där flera byar eller stadsdelar ingår inte vilseledande, men däremot kan ett sådant namn bli otympligt att använda. Då kan ett helt nytt namn vara det bästa alternativet. I Helsingfors bildades en skola med namnet Hoplaxskolan när fem skolor slogs ihop administrativt. Tidigare hade de enskilda skolorna namn som Haga lågstadieskola och Munksnäs högstadieskola, men de här namnen ströks när den nya skolan bildades. Skolan hänvisar numera till de tidigare enskilda skolorna som enheter: Hagaenheten, Munksnäsenheten.

Från lågstadium och högstadium till skola eller grundskola

Skolsystemet i Finland har av tradition delats upp i årskurserna 1–6 och 7–9 och de enskilda skolorna har haft namn med de beskrivande namnlederna lågstadieskola och högstadieskola. Numera förekommer också grundskolor med undervisning i årskurserna 1–9 i samma byggnad eftersom skolsystemet ur en administrativ synvinkel inte längre bygger på en indelning i två skilda stadier. Många skolor har därför strukit förlederna lågstadie- och högstadie- i namnen. I stället har skola eller grundskola blivit vanligare namnleder: Strömborgska skolan, Botby grundskola.

Namnen ska följa skrivreglerna

Ett namn som följer skrivreglerna är smidigt att använda. Läs mer i kapitlet Skrivregler för offentliga namn och hävdvunna ortnamn.