Gå till innehållet

Namn på offentliga projekt

Namnet på ett offentligt projekt ska tala om vad projektets syfte är. Vid sidan av namnet på projektet behövs ofta också ett namn för det som projektet ska resultera i, till exempel en spårvagnslinje eller en byggnad. Det bästa sättet att se till att både projektet och slutresultatet får ett bra namn är att planera båda namnen samtidigt.

Namn på projekt är en del av myndigheternas kommunikation, och namnen ska därför vara språkligt begripliga. Även om många offentliga projekt genomförs i samarbete mellan kommuner och privata byggföretag som inte omfattas av språklagen, betjänas kommuninvånarna bäst om projekten får namn på nationalspråken. Att ge offentliga projekt endast engelska namn är inte möjligt med hänvisning till kraven i grundlagen, förvaltningslagen och språklagen. Detta har konstaterats av riksdagens justitieombudsman. Läs mer i kapitlet Engelska i offentlig namngivning.

Välj allmänspråkliga ord och följ skrivreglerna

  • Facktermer ska användas sparsamt i namn på offentliga projekt. För experterna i ett projekt är facktermer viktiga, men för allmänheten är de ofta obegripliga. Allmänspråkliga ord som används i sin allmänspråkliga betydelse är en bra utgångspunkt.
  • Ordlekar ska undvikas i namn på projekt. Ett roligt namn kan visserligen ge ett projekt uppmärksamhet men gör det ofta på bekostnad av begripligheten och användbarheten.
  • Förkortningar ska undvikas i namn på projekt. Förkortningar som är självklara och etablerade för dem som är insatta i projektet är oftast ogenomskinliga för allmänheten.
  • Ett namn på ett projekt som innehåller ordet projekt är ofta det mest funktionella alternativet. På svenska kan namn på projekt bildas enligt olika mönster. Om namnet utöver ordet projekt består av bara ett ord är det bästa valet ofta att bilda en sammansättning: Hållbarhetsprojektet.

    En annan möjlighet är att inleda namnet med ordet projekt: Projektet Kronbroarna, Projektet integration på svenska, Projektet hållbart arbetsliv. Det här är ett bra val särskilt när namnet består av flera ord.

    Konstruktioner som Helsingfors för alla-projektet förekommer också, till exempel som en motsvarighet till ett finskt namn som Helsinki kaikille -projekti. Finskans och svenskans skrivregler avviker från varandra i den här typen av konstruktioner: på finska ska bindestrecket föregås av ett mellanslag, men inte på svenska.
  • Namn på projekt skrivs generellt med stor bokstav på svenska men om namnet är beskrivande kan det skrivas med liten bokstav: kommunikationsprojektet, utvecklingsprojektet. Läs mer i kapitlet Namn och skrivregler. På finska beror valet mellan liten och stor bokstav på namnets struktur. Läs mer om finska namn och skrivregler i den finska versionen av den här texten Hankkeiden nimet.