Siirry sisältöön

Hankkeiden nimet

Julkishallinnon hankkeiden nimien tulisi kertoa, mitä hankkeessa tehdään tai mitä varten hanke on perustettu. Toimivia hankkeiden nimiä ovat esimerkiksi Kortepohjan keskustan kehittämishanke, asumisneuvonnan kehittämishanke ja virtavesien kunnostushanke. Hankkeiden nimet kannattaa suunnitella harkiten, jotta julkiseen käyttöön ei vakiintuisi epäinformatiivisia työnimiä.

Hankkeille suomen- ja ruotsinkieliset nimet

Julkisilla hankkeilla pitää olla suomenkieliset ja tarvittaessa myös ruotsinkieliset nimet. Sekakielisiä nimiä tulee kuitenkin välttää (esimerkiksi hankkeen nimi Lupa kehittää ‒ Ylihyvästä ännu bättre).

Oikeusasiamiehen linjauksen mukaan julkisten hankkeiden nimet ovat osa viranomaisen tiedottamista ja siten niiden tulee olla kielellisesti ymmärrettäviä. Pelkästään vieraskieliset nimet eivät täytä perustuslain, hallintolain ja kielilain vaatimuksia. Monissa kuntien hankkeissa on nykyään yhteistyökumppaneina yksityisiä yrityksiä, kuten rakennusyhtiöitä, joita kielilaki ei koske. Tästä huolimatta hankkeet tulee nimetä kansalliskielillä, jotta myös nimet palvelevat osaltaan tiedottamista.

Julkiset hankkeet voivat saada rahoitusta esimerkiksi Euroopan unionilta tai olla muutoin kansainvälisiä. Tällaisten hankkeiden alkuperäinen nimi on varsin usein englanninkielinen, kuten Green Industrial Areas, CIRCWASTE tai Arctic Pulse. Oikeusasiamiehen linjauksen perusteella myös kansainvälisistä hankkeista tulisi käyttää suomenkielisissä yhteyksissä suomenkielistä käännösnimeä ja ruotsinkielisissä yhteyksissä ruotsinkielistä käännösnimeä. Hankkeesta kertovissa teksteissä alkuperäiskielinen nimi on hyvä esittää sulkeissa käännetyn nimen rinnalla, kun hanke mainitaan ensimmäisen kerran. On myös tärkeää huolehtia siitä, että samaa käännösnimeä käytetään yhdenmukaisesti eri yhteyksissä, kuten eri kunnissa tai hyvinvointialueilla.

Hankkeen nimi ei useinkaan sovi rakennuksen tai palvelun nimeksi

Monien hankkeiden tavoitteena on konkreettinen lopputulos, kuten rakennus, raidelinja tai palvelu. Hankkeen tuloksen nimeksi ei välttämättä sovi sama nimi, kuin mikä hankkeelle aikoinaan on annettu. Hyvä esimerkki on Kainua-niminen hanke, jossa rakennettiin uusi keskussairaala Kajaaniin. Kainua ei olisi ollut julkisen sairaalan nimenä riittävän informatiivinen. Uudelle sairaalalle annettiinkin nimi Kainuun keskussairaala.

Nykyään monet hankkeet toteutetaan julkisten ja yksityisten tahojen yhteistyönä ja niistä saatetaan käyttää nimitystä allianssihanke. On muistettava, että hanketta toteuttava allianssi eli yhteenliittymä on eri asia kuin itse hanke. Vaikka yhteenliittymä olisi nimeltään esimerkiksi Botnia High 5, ei sama nimi sovi hankkeelle, jossa rakennetaan uutta julkista sairaalarakennusta ‒ saati itse rakennukselle.

Jos hanketta käynnistettäessä on jo riittävän selvää, millainen siinä suunniteltava rakennus, palvelu tai vastaava on, kannattaa myös sen virallinen nimi suunnitella heti alkajaisiksi. Näin estetään se, että hankkeen nimi siirtyy myös hankkeessa syntyvän lopputuloksen nimeksi.

Vältä sanaleikkejä ja lyhenteitä

Hankkeiden nimissä saatetaan joskus käyttää sanaleikkejä. Sanaleikeillä pyritään mahdollisesti saamaan hankkeelle huomiota, mutta niihin ei tulisi pyrkiä nimen ymmärrettävyyden ja käytettävyyden kustannuksella. Esimerkiksi nimessä VoittoOn moniosaajaverkoston alkuosan voi tulkita joko sanapariksi voitto + on tai voitto-sanan illatiivimuodoksi voittoon. Jos nimen tulkitsee illatiivimuodoksi, se hahmottuu lähinnä kesken jääneeksi ilmaukseksi: voittoon moniosaajaverkoston avulla? Tällaista ilmausta on vaikea käsittää nimeksi. Oikeinkirjoitussuosituksista poikkeavia kirjoitustapoja ‒ kuten isot kirjaimet keskellä sanaa ‒ ei ole hyvä käyttää hankkeiden nimissä.

Hankkeiden työnimissä käytetään usein lyhenteitä, jotka ovat hanketta valmistelleille työntekijöille merkitykseltään selviä ja vakiintuneita, mutta suurelle yleisölle käsittämättömiä ja vailla selvää yhteyttä hankkeessa tehtävään työhön. Lyhenteen sisältävä nimi on erityisen ongelmallinen silloin, jos hankkeen esittelysivulta ei voi päätellä, mistä lyhenne on peräisin.

Esimerkiksi LALAPETE-hankkeessa tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta kiertotaloudesta ja edistää kestävää kehitystä. Tätä ei voi mitenkään päätellä kirjainyhdistelmästä lalapete. 6Aika-hankkeet toteuttivat puolestaan vuoteen 2022 saakka 6Aika-strategiaa. 6Aika-verkkosivustolla puhutaan kuutoskunnista, mutta suurelle osalle suomalaisista kuutoskunnat lienee kuitenkin vieras ilmaus. Sillä viitataan Suomen kuuteen suurimpaan kuntaan: Helsinkiin, Espooseen, Vantaaseen, Tampereeseen, Turkuun ja Ouluun. Vaikka ilmaus kuutoskunnat olisi kuulijalle tuttu, se ei auta ymmärtämään, mitä aika-sana ja numero 6 tarkoittavat strategian ja siihen liittyvien hankkeiden nimissä.

Käytä yleiskielen sanoja, noudata oikeinkirjoitussuosituksia

Ymmärrettävyyden takia hankkeiden nimissä kannattaa suosia yleiskielen sanoja niiden yleiskielisessä merkityksessä. Erikoisalan termejä on syytä käyttää vain harkiten. Suurelle yleisölle ei välttämättä aukea, mitä tarkoittavat esimerkiksi sanat resurssiviisas tai kielirikasteinen. Siten eivät aukea myöskään hankkeiden nimet Resurssiviisas infrastruktuuri ja kielirikasteisen opetuksen ja toiminnan hanke.

Kun nimi on kohdettaan kuvaava ja sisältää hankkeeseen viittaavan sanan hanke tai projekti, se kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella: oppilaanohjauksen kehittämishanke, pyöräpysäköinnin kehittämishanke. Jos nimessä ei ole sanaa hanke tai projekti, nimi on kirjoitettava isolla alkukirjaimella, jotta se hahmottuu hankkeen nimeksi: Kulttuurin elämysoppaat, Hiilineutraali Pohjois-Savo, Hyvän mielen kunta, Kurkota tähtiinSikta mot stjärnorna. Tekstissä ja puheessa niihinkin on selvyyden vuoksi tarpeen lisätä hanke-sana (ruotsiksi projekt): Kulttuurin elämysoppaat -hanke, Kurkota tähtiin -hankeprojektet Sikta mot stjärnorna.