Gå till innehållet

Engelska i offentlig namngivning

Språket i myndigheternas webbadresser

Stroke Unit

No-Harm Center

Engelska namn på offentliga projekt

Helsinki Education Week

EasySport och FunAction

Språket i myndigheternas webbadresser

År 2008 tog Justitieombudsmannen ställning till ett klagomål om att de webbadresser som ministerier i Finland använder utgår från ministeriernas engelska namn. Ett exempel på det här är Undervisnings- och kulturministeriets adress www.minedu.fi som bildats utifrån namnet Ministry of Education and Culture.

JO ansåg att ministeriernas webbadresser inte strider mot lagen. Det finns visserligen rekommendationer om offentliga webbadresser, till exempel i kvalitetskriterierna för offentliga webbtjänster från år 2004, men lagstiftningen tar inte explicit ställning till språket i och formen för myndigheternas webbadresser.

I samband med klagomålet till JO tog också Justitieministeriet ställning i frågan. Ministeriet konstaterade att det utifrån språklagen och förvaltningslagen går att ställa vissa språkliga krav på webbadresser, till exempel att myndigheter bör använda webbadresser baserade på hela namnet. Sådana adresser leder till enhetlig myndighetspraxis, vilket i sin tur främjar god förvaltning. Separata finska och svenska adresser signalerar dessutom tydligt att myndigheten betjänar allmänheten på båda nationalspråken, vilket gynnar språklig jämlikhet.

Två år tidigare hade Justitiekanslern i ett beslut konstaterat att de språkliga rättigheter som allmänheten enligt grundlagen har, inte försvagas av att myndigheter saknar finska och svenska e-postadresser. Inte heller engelska e-postadresser strider mot de språkliga rättigheterna.
JO tog ställning till offentliga webbadresser också år 2019. Läs mer under rubriken Suomi.fi i kapitlet Hur tvåspråkigheten beaktats i offentlig namngivning.

I Sverige anmäldes Regeringskansliets engelska e-postadresser till Justitieombudsmannen år 2009. I JO:s beslut (dnr 3913–2009) ansågs engelska e-postadresser stå i strid med språklagen i Sverige.

Riksdagens justitieombudsman: Viranomaisten internet-osoitteiden kieli(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.) (pdf)

Stroke Unit

År 2010 tog Justitieombudsmannen ställning till det engelska namnet Stroke Unit som namn på en enhet vid Tammerfors universitetssjukhus. JO konstaterade i sitt beslut att användningen av endast ett engelskt namn inom den offentliga förvaltningen inte är förenligt med grundlagen, språklagen eller förvaltningslagen. Beslutet är avsett som en allmän och principiell riktlinje och ska därför ses som ett prejudikat.

Enheten fick senare det finska namnet aivoverenkiertohäiriöyksikkö.

Riksdagens justitieombudsman: Att endast ha ett engelskt namn på en enhet vid en myndighet är inte förenligt med språklagen och god förvaltning(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.) (pdf)

No-Harm Center

År 2019 tog Justitieombudsmannen emot ett klagomål med anledning av det engelska namnet No-Harm Center för ett expertnätverk i anslutning till Vasa centralsjukhus. Sjukhuset hade tolkat lagen så att ett engelskt namn inte bryter mot den. Tolkningen av lagen motiverades med att det var fråga om ett expertnätverk för forsknings- och utvecklingsarbete, inte en enhet för patienter eller klienter. Språkinstitutet tog ställning till namnet på sin webbplats:

”Att skapa ett engelskt namn på bekostnad av nationalspråken är inte förenligt med grundlagen och överensstämmer inte heller med kraven i språklagen. Förvaltningslagens krav på ett klart och begripligt språk uppfylls inte heller.

Exempel på namn som uppfyller de krav som lagstiftningen ställer på ett bra namn är Patientsäkerhetscentret vid Vasa centralsjukhus och Vaasan keskussairaalan potilasturvallisuuskeskus.

Riksdagens justitieombudsman konstaterade år 2010 att bruket av det engelska namnet Stroke Unit på en enhet vid Tammerfors universitetssjukhus inte var förenligt med vare sig grundlagen, språklagen eller förvaltningslagen. Fallet med Stroke Unit kan ses som ett prejudikat för att också No-Harm Center behöver både ett finskt och ett svenskt namn.”

Vasa centralsjukhus beaktade Språkinstitutets ställningstagande och ändrade namnet. Språkinstitutet rekommenderade namnet Patientsäkerhetscentret men Vasa centralsjukhus införde i stället namnet Utvecklingscentret för klient- och patientsäkerhet. Eftersom det nya namnet följde kraven i lagstiftningen ledde klagomålet inte till åtgärder. JO konstaterade dock att No-Harm Center som enda namn på nätverket stred mot lagen. En organisation inom den offentliga förvaltningen måste ha ett namn som upplyser allmänheten om verksamhetens art på båda nationalspråken, även om den inte erbjuder regelrätt kundservice.

Riksdagens justitieombudsman: No-Harm Center on saanut kansalliskielten mukaiset nimet(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.) (pdf)

Engelska namn på offentliga projekt

År 2020 tog Justitieombudsmannen ställning till engelska namn på två projekt som Justitieministeriet ansvarar för. Klagomålet gällde namnen Rainbow Rights − Promoting LGBTI Equality in Europe och Against hate, som saknade motsvarigheter på nationalspråken.
Justitieministeriet motiverade de engelska namnen med att de var avsedda att användas i internationell kommunikation med samarbetsparter och finansiärer. Namnen ska dessutom ses som arbetsnamn, inte som information till allmänheten, uppgav Justitieministeriet.

Offentliga projekt ska enligt JO ge en bild av vad myndigheterna bakom projekten gör och vilken typ av frågor de ansvarar för. Därför ansåg JO att kraven i grundlagen, förvaltningslagen och språklagen inte uppfyllts när projekten fått namn bara på engelska.

Riksdagens justitieombudsman: Valtioneuvoston hankkeiden nimissä on käytettävä kansalliskieliä(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.) (pdf)

Helsinki Education Week

År 2022 behandlade Justitieombudsmannen ett klagomål om det engelska namnet Helsinki Education Week som enda namn på ett evenemang ordnat av Helsingfors stad. Evenemanget ordnas årligen och är främst riktat till finländska pedagoger. Bland deltagarna finns också utländska experter men evenemanget är öppet även för andra som är intresserade av utbildningsfrågor.

Helsingfors stad förklarade namnvalet med att det ingår i stadens strategi att aktivt försöka locka till sig utländska företag och arbetstagare och stötta dem i etableringen i Helsingfors. Staden ansåg att bruket av ett enspråkigt engelskt namn inte stred mot språklagen eller annan lagstiftning eftersom kommunikationen kring och service under evenemanget sker på finska och svenska.

Enligt JO:s beslut strider bruket av det engelska namnet ändå mot grundlagen, språklagen och förvaltningslagen. Namnvalet och marknadsföringen av namnet är en del av kommunikationen kring evenemanget. Därför kan ett engelskt namn endast användas vid sidan av, inte i stället för, namn på nationalspråken.

Riksdagens justitieombudsman: Kaupungin tapahtuman yksinomaan englanninkielinen nimi(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.) (pdf)

EasySport och FunAction

Också år 2023 behandlades ett klagomål som gällde engelska namn som används av Helsingfors stad. Klagomålet gällde namnen EasySport och FunAction som namn på två idrottsaktiviteter för barn. Helsingfors stad menade att bruket av engelska namn inte strider mot lagstiftningen så länge kommunikationen kring aktiviteterna sker på nationalspråken. Staden motiverade de engelska namnen med att målsättningen uttryckligen var att undvika det finska ordet liikunta, dvs. motion. Tanken var också att inspirera målgruppen genom namnen. De engelska namnen motiverades dessutom med att målgruppen består även av elever som har ett annat modersmål än finska eller svenska.

JO konstaterade redan i sitt beslut om namnet Helsinki Education Week år 2022 att grundlagen, språklagen och förvaltningslagen gäller även namn i och med att de är en del av kommunikationen. Det här betyder att enbart engelska namn är lagstridiga. I beslutet poängterades att lagens krav gäller oavsett om målgruppen, i det här fallet barn och unga, accepterar engelska namn eller inte.

Riksdagens justiteombudsman: Harrastetoimintapalvelun kieli(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.) (pdf)