Siirry sisältöön

Vertailuilmauksia: parhaiten vai parhaimmin? (tavan adverbit)

Ohje lyhyesti

Sellaisista tapaa tai määrää ilmaisevista sanoista kuin helposti, runsaasti tehdään vertailumuodot seuraavasti:

helposti, helpommmin, helpoimmin ~ helpoiten

runsaasti, runsaammin, runsaimmin ~ runsaiten

Aineksen -immin sisältävät muodot ovat tavallisempia.

Katso myös ohjetta

Koko ohje

Enemmän tai vähemmän

Sanan paljon vertailumuodot ovat enemmän ja eniten (~ enimmin), jotka perustuvat vanhaan sanaan enä ’suuri’. Sanan vähän vertailumuodot ovat vähemmän ja vähiten (~ vähimmin).

Helpoimmin ja helpoiten

Sanan helposti kaltaisten -sti-loppuisten tapaa tai määrää ilmaisevien sanojen (adverbien) superlatiivimuoto on tavallisesti -mmin-loppuinen: helpoimmin. Monilla -sti-sanoilla on superlatiivissa kuitenkin myös -ten-loppuinen vaihtoehto; tällaiset -sti-sanat on pääosin muodostettu kaksitavuisista o/ö-, u/y- ja a/ä-loppuisista adjektiiveista:

huono → huonosti, huonoimmin ~ huonoiten

paha → pahasti, pahimmin ~ pahiten

Taustalla voi olla myös muu kuin -sti-loppuinen muoto:

kova → kovaa ~ kovasti, kovimmin ~ koviten

luja → lujaa ~ lujasti, lujimmin ~ lujiten

mielellään ~ mieluusti, mieluimmin ~ mieluiten

-ten-loppuisista muodoista lähinnä eniten, vähiten, parhaiten, pahiten ovat asiatyylissäkin hyvin yleisiä, mutta muutoin -immin-muoto on selvästi tavallisempi. Silti myös -ten-loppuiset muodot ovat yleiskielen mukaisia.

Taulukko: Kahdenlaisia superlatiivimuotoja

-sti-adverbi ja muut perusmuodotKomparatiiviSuperlatiivi
hyvinparemminparhaimmin ~ parhaiten
pahastipahemminpahimmin ~ pahiten
huonostihuonomminhuonoimmin~ huonoiten
helpostihelpomminhelpoimmin~ helpoiten

Muunlaisista adjektiiveista muodostetuilla tapaa ilmaisevilla -sti-loppuisilla sanoilla on käytössä lähinnä -immin-superlatiivi, joillakin molemmat (tämä pätee myös pronominiin usea perustuviin muotoihin):  

Adjektiivi-sti-adverbi (perusmuoto)KomparatiiviSuperlatiivi
kaunis →kauniistikauniimminkauneimmin
kohtelias →kohteliaastikohteliaamminkohteliaimmin
runsas →runsaastirunsaamminrunsaimmin ~ runsaiten
iloinen →iloisestiiloisemminiloisimmin
onneton →onnettomastionnettomamminonnettomimmin
lämmin →lämpimästilämpimämminlämpimimmin
ilkeä →ilkeästiilkeämminilkeimmin
nopea →nopeastinopeamminnopeimmin (~ nopeiten)
usea →useasti ~ useinuseamminuseimmin (~ useiten)

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta