Siirry sisältöön

Verbin modukset eli tapaluokat: yleispiirteitä

Ohje lyhyesti

Verbin taivutusmuotoon sisältyy mm. tietoa siitä, miten puhuja suhtautuu esitettävään asiaan; esimerkiksi seuraavat verbimuodot ilmaisevat eri merkityksiä: Hän voittaa (väite) ja Hän voittanee (arvio ’ehkä voittaa’). Tällaisia verbien ilmaisemia suhtautumisen tapoja kutsutaan kieliopissa nimellä modukset eli tapaluokat. Suomen kielessä moduksia on neljä:

Indikatiivi eli väitemuoto

Lähdemme lomalle heinäkuussa. Viime heinäkuu oli aurinkoinen täälläkin.

Voitan varmasti, jos lottoan.

He eivät ole vielä lopettaneet tupakointia.

Konditionaali (”-isi-muoto”)

Lähtisimmekö lomalle kesä- vai heinäkuussa? Olisipa lomalla aurinkoista!

Voittaisin varmasti, jos lottoaisin.

He eivät olisi vieläkään lopettaneet tupakointia, elleivät hinnat olisi nousseet niin paljon.

Potentiaali

Lähtenemme lomalle heinäkuussa. Se lienee paras lomakuukausi.

Voittanen lotossa tällä kertaa.

Hintojen nousu lienee vaikuttanut päätökseen.

He eivät liene vielä lopettaneet tupakointia.

Imperatiivi eli käskymuoto

Lähtekää lomalle heti heinäkuussa, älkää viivytelkö!

Lottoa ja voita!

Vapaaehtoinen astukoon esiin!

Halukkaat astukoot esiin!

Tässä ohjeessa esitellään lyhyesti modusten peruspiirteitä. Kullakin moduksella on myös erityistehtäviä. Niistä kerrotaan ohjeissa, joissa käsitellään kohteliaisuuden ilmaisemisen kielellisiä keinoja sekä aikamuotoja (ks. ohjeita Kohtelias kehotus ja pyyntö sekä Aikamuotoja: tuleva aika kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa).

Tämän ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Verbin modusten avulla puhuja tai kirjoittaja ilmaisee suhtautumistaan puheena olevaan asiaan. Jo verbin muodosta voi siis käydä ilmi, esitetäänkö asia ikään kuin totena, kuviteltuna tai mahdollisena, todennäköisenä vai toivottavana. Verbimuodosta tunnistettavia moduksia on neljä: indikatiivi eli väitemuoto, konditionaali, potentiaali ja imperatiivi eli käskymuoto.

Indikatiivi (istun, istuin)

Väite- eli indikatiivimuodon tunnistaa siitä, että siinä ei ole erillistä moduksen merkkiä (muissa muotoryhmissä taas on; esim. konditionaalissa on -isi-: istuisin). Indikatiivi voi esiintyä kaikissa aikamuodoissa:

syön, söin, olen syönyt, olin syönyt

en syö, en syönyt, en ole syönyt, en ollut syönyt

Peruskäytössään indikatiivimuotoinen verbi sisältyy toteavaan väitelauseeseen (Yritys lopettaa toimintansa) tai kysymykseen (Milloin aloitat loman?), mutta sitä voi käyttää myös esimerkiksi käskemiseen, kehottamiseen ja pyytämiseen (Nyt sinä menet nukkumaan; Sammutathan valot; Annatko sen suolan), ks. ohjeita kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Konditionaali (istuisin)

Konditionaalissa (lähtisin, en lähtisi, olisin lähtenyt) tunnuksena on -isi-, ja muotoa kutsutaankin joskus tuttavallisesti myös -isi-muodoksi. Konditionaalia käytetään mm. ilmaisemaan kuviteltavaa mahdollisuutta, toivetta tai ehtoa. Konditionaalilla on preesens- ja perfektimuodot, ei muita aikamuotoja.

Lähtisin, jos voisin.

Minne menisimme huomenna?

Tästä kankaasta voisi tulla takki.

Mitä tekisit, jos et olisi nyt täällä?

Mitä olisit tehnyt, jos eilen et olisi ollut täällä?

Tuossa olisi ollut ruokakauppa. Ajoimme juuri ohi.

En muista, milloin olisimme onnistuneet näin hyvin.

Konditionaalia käytetään lisäksi erityyppisissä kohteliaisuutta osoittavissa ilmauksissa (ks. kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa).

Potentiaali (istunen)

Potentiaalimuoto ilmaisee tyypillisesti arviota, todennäköisyyttä tai epäröintiä. Esimerkiksi ilmauksen Juna myöhästynee puolisen tuntia merkitysvastine on tilanteen mukaan Juna saattaa myöhästyä…, Juna todennäköisesti myöhästyy... tai Juna ehkä myöhästyy… Potentiaali on pääosin kirjoitetun kielen muoto; arkipuheessa muotoa esiintyy lähinnä eräissä savolaismurteissa.

Ministeri joutunee nyt antamaan asiassa periksi.

Meidän täytynee päättää asia nyt.

Pitäneekö paikkansa?

Tänään ei tapahtune mitään erityistä.

Osa bonuspalkkioista voitaneen maksaa jo kevään kuluessa.

Ehdotus hyväksyttäneen. (tavallinen mm. kokouspöytäkirjoissa)

Suunnitelmaa ei toteutettane.

Yritys lienee lopettanut toimintansa.

Potentiaalin tunnuksena on -ne-aines. Eräissä verbityypeissä tämän tunnuksen -n- kuitenkin sulautuu verbivartalon lopun l-, s- ja r-äänteisiin: tullee, juossee, surree:

Ohjelmalla on vielä esitysoikeuksia jäljellä, joten tullemme sen jossain vaiheessa uusimaan.

Konepajan liepeille noussee uusi hotelli.

Verbien mennä, vastata, häiritä ja pimetä tyyppisissä verbeissä on potentiaalissa -nn-:

Hankkeen sadasta miljoonasta eurosta suurin osa mennee maatalouden investointeihin. (’ehkä menee’)

Asiantuntijamme vastannevat kysymykseenne verkkopalvelussamme.

Toisinaan teksteissä näkee myös sellaisia muotoja kuin ”tullenee”, ”menenee”, ”päässenee”, mutta ne eivät ole yleiskielen mukaisia.

Olla-verbin potentiaali on lie-alkuinen muutoin paitsi passiivissa:

lienen, en liene
lienet, et liene
lienee, ei liene

lienemme, emme liene
lienette, ette liene
lienevät, eivät liene

passiivi:
oltaneen, ei oltane

Sellaiset ilmaukset kuin ”Hän ei liene olekaan paikalla” eivät ole siis yleiskielen mukaisia. – Yleiskielessä: Hän ei liene paikalla tai Hän ei ehkä ole paikalla.

Potentiaalilla on preesens- ja perfektimuodot, ei muita aikamuotoja. Perfektissä käytetään olla-verbin potentiaalia eli muotoja lienen, lienet, lienee jne.:

lienen syönyt (’olen ehkä syönyt’)
en liene syönyt (’en ehkä ole syönyt’)

lienee kirjoittanut (’on ehkä kirjoittanut’)
ei liene kirjoittanut (’ei ole ehkä kirjoittanut’)

lienette kirjoittaneet (’olette ehkä kirjoittaneet’)
ette liene kirjoittaneet (’ette ehkä ole kirjoittaneet’)

passiivi:
lienee oltu (’on ehkä oltu’), lienee syöty (’on ehkä syöty’)
ei liene syöty (’ei ole ehkä syöty’)

Joskus teksteissä tapaa myös sellaisia menneen ajan muotoja kuin ”lieni lähti” sekä konditionaalisuutta tavoitteleva ”lienisi”, mutta tällaisetkaan eivät ole yleiskielen mukaisia.

Sana lie on tavallinen pikkusanana eli partikkelina; tyylisävy on arkinen:

Mikä lie teksti tämäkin?

Huom. Yleiskielessä lie ei voi esiintyä myöskään olla-verbillisessä lauseessa, kuten ”Mikä lie on tämän tarkoitus?” – Yleiskielessä: Mikä lienee tämän tarkoitus? tai Mikä mahtaa olla tämän tarkoitus?

Imperatiivi eli käskymuoto (istu, istukaa, istukoon, istukoot)

Imperatiivi eli käskymuoto ilmaisee peruskäytössään käskyä tai kehotusta. Tyypillisesti tällainen kohdistetaan suoraan puhuteltavalle tai puhuteltaville, joten imperatiivimuoto on yleensä yksikön (lähde) tai monikon 2. persoonassa (lähtekää). Harvinaisempana se voi olla myös monikon 1. persoonassa (lähtekäämme) tai yksikön (lähteköön) tai monikon 3. persoonassa (lähtekööt).

Istu ryhdikkäästi! Älä velttoile. (Yksikön 2. persoona)

Ottakaa kirjat esiin ja lukekaa toinen kappale. Älkää unohtako loppuviitteitä. (Monikon 2. persoona)

Lähtekäämme! Älkäämme pelätkö. (Vanhahtava monikon 1. persoonan muoto)

Levätköön (hän) rauhassa. Älköön (kukaan) kiirehtikö liikaa. (Yksikön 3. persoona)

Menkööt (he) muualle, jos niin haluavat. Älkööt myöhästykö. (Monikon 3. persoona)

Monikon 2. persoonassa imperatiivin tunnuksena on -kaa, -kää: ottakaa, lähtekää. Yksikön 2. persoonassa (istu, tule) imperatiivin tunnus ei näy kirjoituksessa mutta ilmenee puheessa niin, että seuraavan sanan alkuäänne tavallaan kuuluu myös verbin lopussa: ”istur ryhdikkäästi”, ”tulet tänne” (ilmiötä on kieliopeissa kutsuttu eri näkökulmista tarkasteltuna joko rajapidennykseksi, alkukahdennukseksi tai loppukahdennukseksi).

Monikon 1. persoonan käskymuoto lähtekäämme, rukoilkaamme on vanhahtava. Nykykielessä käytetään sen sijaan enemmän passiivimuotoa: Lähdetään! Ks. ohjetta Passiivi: me mennään, nyt lähdetään! kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Myös 3. persoonan käskymuodot (syököön, menkööt) ovat vanhahtavia. Ne ilmaisevat mm. vaatimusta, toivetta tai myönnytystä. Ne ovat poikkeuksellisia käskymuotoja, sillä niiden yhteydessä tekijää tarkoittava subjekti on mahdollinen: Syököön hän omenan (vrt. 2. persoonassa Syö omena). Verbimuotoa on kieliopeissa kutsuttu myös nimellä jussiivi. Yleiskielessä yksikkömuoto on -n-loppuinen (olkoon, noudattakoon) ja monikkomuoto -t-loppuinen (olkoot, noudattakoot):

Olkoon tilanne mikä hyvänsä, minun täytyy lähteä.

Olkoot asiat miten hyvänsä, minun täytyy lähteä.

Tätä sääntöä jokainen osallistuja noudattakoon.

Tätä sääntöä kaikki osallistujat noudattakoot.

Huom. Jussiivimuoto sisältyy muutamiin sanontoihin:

Eläköön!

Onneksi olkoon!

Hyvin menee mutta menköön ~ menkööt.

Samaan tapaan kuin 3. persoonassa myös passiivimuodossa on -koon-, -köön-loppu:

Otettakoon huomioon, että…

Älköön unohdettako, että...

Kieltoverbillä on äl-alkuinen imperatiivimuoto eri persoonissa:

Älä lähde vielä!

Älkää lähtekö vielä!

Älköön hän lähtekö vielä.

Älkööt he lähtekö vielä.

Tiesitkö?

Optatiivi: ollos huoleton!

Sellaisia -os-, -ös-loppuisia muotoja kuin

  • ollos huoleton
    ällös itke
    kuullos pyhä vala

on kieliopeissa kutsuttu nimellä optatiivi.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta