Siirry sisältöön

Taivutustyyppejä: s-loppuiset sanat (kolmas, valmis, varis)

Ohje lyhyesti

Suomen kielessä on paljon -s-loppuisia sanoja. Vaikka ne perusmuodoltaan olisivat samankaltaisia, voivat ne kuitenkin kuulua eri taivutustyyppehin. Siksi ne taipuvat osin eri tavoin:

varis, variksen, varista, varikset, variksia
kauris, kauriin, kaurista, kauriit, kauriita

hidas, hitaan, hidasta, hitaat, hitaita
lihas, lihaksen, lihasta, lihakset, lihaksia
kolmas, kolmannen, kolmatta, kolmannet, kolmansia

vastaus, vastauksen, vastausta, vastaukset, vastauksia
rakkaus, rakkauden, rakkautta, rakkaudet, rakkauksia

Pelkkä perusmuoto ei siis aina paljasta, mihin taivutustyyppiin sana kuuluu. Osittain taivutuksen erot johtuvat siitä, että sanat ovat eri-ikäisiä: joissain tapauksissa vanhat sanat taipuvat eri tavalla kuin uudemmat. Osa taivutuseroista taas perustuu sanaluokkaeroihin: -s-loppuisten sanojen taivutukseen voi nimittäin vaikuttaa se, onko sana muodostettu verbistä vai substantiivista tai adjektiivista.

vastata (verbi) > vastaus, vastauksen

äiti (substantiivi) > äitiys, äitiyden

rakas (adjektiivi) > rakkaus, rakkauden

Kaikkiaan -s-loppuiset sanat muodostavat kirjavahkon ryhmän. Tässä ohjeessa esitellään lähinnä esimerkkisanoja taivutustyyppien mukaan ryhmiteltynä. Yksittäisten sanojen taivutus kannattaa pulmatapauksissa tarkistaa Kielitoimiston sanakirjasta.

Ohjeen osat ovat

Koko ohje

Varis-tyyppi: lihas, ilves, bisnes, vanhus, lisäys

Huomattava osa -s-loppuisista sanoista taipuu sanan varis tapaan; monissa yksikön taivutusmuodoissa on siis -kse-aines ennen taivutuspäätettä, monikossa on pääosin -ksi-:

varis, variksen, varikseen, varista, varikset, variksien ~ varisten, variksia, variksiin

virus, viruksen, virusta, virukset, viruksien ~ virusten, viruksia, viruksiin

Tähän ryhmään kuuluu paitsi hyvin vanhoja, kauan kielessä olleita sanoja (kuten varis, jänis ja ilves) myös runsaasti tuoreitakin lainasanoja (bisnes ja virus). Ryhmässä on myös paljon arkisen tyylin sanoja tai slangisanoja, kuten kalkkis, mahis ja fiilis. Lisäksi joukkoon kuuluu -us- ja -ys-loppuisia sanoja, jotka on muodostettu verbistä, kuten lisäys ja vastaus (verbeistä lisätä ja vastata).

Esimerkkejä varis-tyypin sanoista

(sanan lopussa -as-, -es, -is, -os, -ys, -ös:)

ananas, emäs, lihas, teräs 
aines, bisnes, eines, fitness
ilves, kives, kolmannes, pilates, siimes

anis, hauis, jänis, penis
psoriasis, tennis, varis
katos, kinos

alus, bonus, fiikus, hius, humus
kaktus, otus, sirkus, vanhus, virus
kehys

Arkisen tyylin sanoja tai ns. slangisanoja
bestis, fiilis, fudis, hyvis, kalkkis
kovis, lihis, mahis, pahis, pesis
raukkis, roskis, ruokis, symppis, tavis

Verbistä muodostettuja
aivastus, alitus, alustus, arvaus, avaus
bongaus, dubbaus, elvytys
hahmotus, hamstraus, herjaus
herätys, hyvitys, hyökkäys
kaavoitus, kuiskaus
liikutus, lisäys, lähetys
määräys, odotus, pommitus
rikos, selitys, suolaus, suomennos
syötös, vastaus, örvellys

Ks. myös ohjetta Taivutustyyppejä: rosvouksen, rosvouden kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Hidas-tyyppi: hidas, kirves, valmis

Iso osa -as-loppuisista sanoista kuuluu samaan taivutustyyppiin kuin sana hidas. Monien sanojen taivutusmuodoissa on lisäksi omanlaistaan äännevaihtelua (astevaihtelua, kuten dt sanassa hidas, hitaan, kkk sanassa rakas, rakkaan ja ppp sanassa opas, oppaan).

Samaan taivutustyyppiin kuuluvat lisäksi -is-loppuiset adjektiivit (kuten kaunis ja valmis) sekä muutamat -is- ja -es-loppuiset sanat (pääosin -is- ja -es-loppuiset kuuluvat kuitenkin varis-tyyppiin; ks. edeltä).

hidas, hitaan, hidasta, hitaaseen; hitaat, hitaiden ~ hitaitten, hitaita, hitaisiin

hammas, hampaan, hammasta, hampaaseen; hampaiden ~ hampaitten, hampaita, hampaisiin

Esimerkkejä hidas-tyypin sanoista

(sanan lopussa -as, -äs sekä eräissä sanoissa -is ja muutamassa -es:)

ahdas, allas, ankerias, armas, aistikas
arvokas, asiakas, asukas
hammas, harras, hidas, innokas, itsekäs
kangas, kauppias, keihäs, kiivas
kiuas, kohtelias, koiras, kokelas, kuningas
lammas, lounas, miehekäs, mielekäs, mätäs
naaras, oppilas, porsas, rastas
saapas, sairas, seiväs, seksikäs
taivas, tehdas, tehokas, tyylikäs
valas, varas, varras, varvas, viisas, värikäs, älykäs

altis, aulis, kallis, kaunis, kauris
nauris, raitis, ruumis, saalis, tiivis, valmis

kirves, ies, äes

Ks. myös ohjetta Taivutustyyppejä: kauniiden, tiiviiden kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Muutamat sanat taipuvat periaatteessa sekä varis- että hidas-tyypin mukaisesti:

uros, uroksen ~ uroon (uroon on harvinainen)

koiras, koiraan ~ koiraksen (koiraksen on harvinainen)

Huom. Myös -s-loppuisissa nimissä voi olla kahdenlaista taivutusta. Etunimistä tällaisia ovat mm. Armas, Matias ja Tuomas (pitkävokaalinen vaihtoehto on harvinaisempi):

Armas, Armaksen ~ Armaan
Matias, Matiaksen ~ Matiaan
Tuomas, Tuomaksen ~ Tuomaan

Lisäksi moni tavallaan tutulta tuntuva vieraskielinen nimi voi taipua kahdella tavalla: -kse-taivutuksen mukaan (Carloksen) ja sidevokaalin i sisältävänä (Carlosin). Tyypillisesti vieraskieliset nimet kuitenkin taipuvat vain i:llisinä:

Carlos, Carloksen ~ Carlosin
Nicolas, Nicolaksen ~ Nicolasin

Charles, Charlesin
Douglas, Douglasin

Näistä samoin kuin ruotsinkielisistä nimistä, kuten Bottas: Bottaksen, ks. ohjetta Nimien taivutus: s-loppuiset vieraskieliset nimet kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Antiikin ajan nimistä, kuten Aristoteles: Aristoteleen ja Herodes: Herodeksen, ks. ohjetta Nimien taivutus: antiikin nimet.

Hyvyys-tyyppi: aitous, hyvyys, vanhuus

Oman taivutustyyppinsä muodostavat sellaiset -us- ja -ys-loppuiset sanat, jotka on muodostettu adjektiivista (aito > aitous, kauheakauheus, laihalaihuus, ylpeäylpeys) tai substantiivista (ehdokas > ehdokkuus, äiti; äitiys). Tällaiset sanat ilmaisevat jonkun tai jonkin jotain ominaisuutta. Siksi niitä kutsutaankin kieliopissa ominaisuudennimiksi. Monissa yksikön taivutusmuodoissa on ennen taivutuspäätettä aines -de-, monikossa -ks-:

hyvyys, hyvyyden, hyvyyttä, hyvyyteen; hyvyydet, hyvyyksien, hyvyyksiä, hyvyyksiin

kauheus, kauheuden, kauheutta, kauheuteen; kauheudet, kauheuksien, kauheuksia, kauheuksiin

Esimerkkejä hyvyys-tyypin sanoista

(sanan lopussa -aus, -eus, -eys, -ius, -iys, -ous, -öys, -uus, -yys:)

Adjektiivista muodostettuja
aitous, hienous, hitaus, ilkeys, kauneus
laihuus, lihavuus, nopeus, nuoruus
oikeus, pienuus, raittius, rakkaus
raskaus, rikkaus, sairaus, salaisuus, suuruus
totuus, tyytyväisyys, unettomuus, uutuus
vanhuus, vapaus, vääryys, ylpeys

Substantiivista muodostettuja
ehdokkuus, etuus, henkilöys
ihmisyys, isyys, lapsuus
runous, talous, tietous
varkaus, veljeys, äitiys

Huom. Verbistä muodostetut -us- ja -ys-loppuiset sanat, kuten vastaus ja lähetys, taipuvat sanan varis tapaan (ks. edeltä kohdasta varis-tyyppi); ks. myös ohjetta Taivutustyyppejä: rosvouksen, rosvouden kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

Järjestysluvut: kolmas, kuudes, yhdeksäs

-s-loppuiset järjestysluvut taipuvat seuraavasti:

kolmas, kolmannen, kolmatta, kolmanteen; kolmannet, kolmansien, kolmansia, kolmansiin

Esimerkkejä kolmas-tyypin sanoista

kolmas, neljäs, viides, kuudes
seitsemäs, kahdeksas, yhdeksäs, kymmenes

Mies

Sanalla mies on poikkeuksellinen taivutus:

mies, miehen, miestä, mieheen; miehet, miesten ~ miehien, miehiä, miehiin

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta