Gå till innehållet

Sammanfattning: tips för planering av namn på organisationer, tjänster och projekt

  • Den viktigaste uppgiften som namn på organisationer, tjänster och projekt har är att tala om för användarna vilka tjänster myndigheten erbjuder.   
  • Enligt kraven i språklagen ska organisationsenheter, tjänster och projekt inom den offentliga förvaltningen ges namn på nationalspråken. Tvåspråkiga myndigheter ska ha namn på både svenska och finska. Planeringen av namn på två språk löper smidigast om den sker samtidigt på båda språken.
  • Enligt kraven i förvaltningslagen ska offentliga namn vara sakliga, klara och begripliga. Ett namn som beskriver sitt objekt uppfyller de här kraven bäst: namnet på en myndighet ska till exempel innehålla ett ord som myndighet eller verk och i namnet på ett bibliotek ska ordet bibliotek ingå.
  • Ett bra namn är lätt att använda. Det ska vara lätt att komma ihåg, skriva, uttala och böja. Det ska dessutom följa skrivreglerna.
  • Offentliga namn ska bildas utifrån ord ur allmänspråket som används i sin allmänspråkliga betydelse. Både fackspråk och alltför abstrakta ord ska undvikas. Den språkliga jämlikheten i samhället gynnas av att samma ord används i samma betydelse i hela landet.
  • Ett offentligt namn ska helst vara så kort och lätthanterligt att det inte behöver förkortas. Ett kort namn är ändå inget självändamål om begripligheten lider.
  • Om en förkortning behövs ska den skapas med utgångspunkt i det officiella namnet. Binamn och kortformer som kan förväxlas med namn inom den privata sektorn ska undvikas. En svensk förkortning ska skapas utifrån myndighetens svenska namn och en finsk förkortning utifrån myndighetens finska namn. Förkortningen ska bara användas vid sidan av det officiella namnet, inte i stället för det.
  • Ett sakligt, klart och begripligt namn är en utmärkt utgångspunkt för varumärkesbyggande inom den offentliga förvaltningen.
  • Både innehållsexperter och språkexperter kan bidra med viktiga perspektiv på offentliga namn. Innehållsexperter kan bidra med specifik information inom området medan språkexperter kan bidra med synpunkter på hur begripliga och funktionsdugliga namnförslagen är. När det behövs både ett finskt och ett svenskt namn kan översättare inom organisationen vara till stor hjälp.
  • När planeringen av ett namn inleds tidigt blir resultatet ofta bättre än när beslutet om ett namn fattas i slutet av processen. Framförhållning i planeringen gör det också lättare att undvika att ett tillfälligt och jargongartat arbetsnamn etableras i språkbruket.