Siirry sisältöön

Adjektiivien vertailumuotoja: kaksitavuiset adjektiivit (hienoin, hauskin, kallein)

Ohje lyhyesti

Adjektiivin hauska kaltaisten sanojen superlatiivimuoto on yleiskielessä hauskin, ei ”hauskoin”. Adjektiivin tiivis tyyppisten sanojen superlatiivi on tiivein.

Muutamalla adjektiivilla on poikkeukselliset vertailumuodot, esim. hyvä, parempi, paras.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Hienoin mutta hauskin

Jos kaksitavuisen adjektiivin perusmuodon lopussa on o, ö, u tai y, myös komparatiivi- ja superlatiivimuodoissa on o, ö, u, y:

hieno, hienompi, hienoin
hölmö, hölmömpi, hölmöin

hassu, hassumpi, hassuin
tyly, tylympi, tylyin

Jos kaksitavuisen adjektiivin perusmuodon lopussa on a tai ä (esim. hauska), on sen tilalla komparatiivimuodoissa e (hauskempi) mutta superlatiivimuodoissa ei mitään (hauskin):

laiha, laihempi, laihin
hauska, hauskempi, hauskin

varma, varmempi, varmin
pyhä, pyhempi, pyhin

Vastaavasti myös yhdyssanassa: aikaansaava, aikaansaavempi. Eräistä tämän ryhmän sanoista näkee joskus käytettävän myös o:n sisältäviä superlatiivimuotoja, esim. ”hauskoin”, ”laihoin”, mutta ne eivät ole yleiskielen mukaisia.

Poikkeuksiksi yleiskieleenkin on hyväksytty adjektiivien kiva ja saita muodot kivampi, kivoin, saidoin säännönmukaisten muotojen kivempi, kivin, saidin rinnalle:

kiva, kivempi ~ kivampi, kivin ~ kivoin
saita, saidempi ~ saidampi, saidin ~ saidoin

(Suomen kielen lautakunta hyväksyi vaihtelun kivin ~ kivoin vuonna 1999 ja sen mallin mukaan myös vaihtelun saidin ~ saidoin vuonna 2000.)

Tyyliltään arkisia adjektiiveja kuten metka, nanna, rela tapaa harvoin vertailumuodoissa. Joskus käytössä näkee muotoja metkempi ~ metkampi, metkoin; nannempi ~ nannampi, nannoin; relampi, reloin.

Suurin, kiltein ja kaunein

Kaksitavuisia i-loppuisia adjektiiveja on kahdenlaisia. Muutamissa adjektiiveissa (kuten suuri) on taivutusmuodoissa e (suuren), samoin komparatiivissa on e (suurempi), mutta ei superlatiivimuodoissa (suurin):

suuri, suurempi, suurin
pieni, pienempi, pienin

nuori, nuorempi, nuorin
tyyni, tyynempi, tyynin

Toiseksi on kaksitavuisia i-loppuisia adjektiiveja, joissa on i myös taivutusmuodoissa: kiltti, kiltin. Komparatiivimuodoissakin on i (kiltimpi), mutta superlatiivissa on e (kiltein). Samalla lailla luodaan vertailumuodot useampitavuisista i-loppuisista sanoista, kuten stabiili, stabiilimpi, stabiilein.

kiltti, kiltimpi, kiltein
siisti, siistimpi, siistein

banaali, banaalimpi, banaalein

Jos kaksitavuisen adjektiivin perusmuodon lopussa on -is (kaunis) ja taivutusmuodossa -ii- (kauniissa), on komparatiivissakin -ii- (kauniimpi) mutta superlatiivissa e (kaunein). Tällaisia adjektiiveja on vain kourallinen:

altis, alttiimpi, alttein
aulis, auliimpi, aulein
kallis, kalliimpi, kallein
kaunis, kauniimpi, kaunein

raitis, raittiimpi, raittein
tiivis, tiiviimpi, tiivein
tyyris, tyyriimpi, tyyrein (arkinen)
valmis, valmiimpi, valmein

Käytännössä muodot raittein, tiivein ja valmein ovat harvinaisia. Sinänsä sanat raitis, tiivis ja valmis jo ilmaisevat ominaisuuden ehdotonta ääripäätä, joten vertailumuodot eivät usein ole tarpeenkaan.

Adjektiivi hapan taipuu kahdella tavalla: happaman ~ happamen. Näin sen vertailumuodoissakin on samaa vaihtelua: happamampi ~ happamempi. Superlatiivi on happamin.

Parempi, lyhempi, pisin: poikkeukselliset vertailumuodot

Muutamalla adjektiivilla on poikkeukselliset vertailumuodot. Adjektiivin hyvä vertailumuotoina käytetään sanoja parempi ja paras ~ parhain (ne perustuvat vanhaan adjektiiviin para ’hyvä’). Sekä paras että parhain ovat taivutuksineen yleiskielen mukaisia:

paras: parhaan, parasta, parhaaseen, parhaat, parhaiden ~ parhaitten, parhaita, parhaisiin

parhain: parhaimman, parhainta, parhaimpaan, parhaimmat, parhaimpien ~ parhainten (~ parhaimpain), parhaimpia, parhaimpiin

Adjektiivilla lyhyt on sekä lyhyt-sanaan perustuvat vertailumuodot lyhyempi ja lyhyin että vanhaan lyhä-sanaan perustuvat komparaatiomuodot lyhempi ja lyhin. Kaikki muodot ovat yleiskielen mukaisia: 

lyhyt: lyhyempi ~ lyhempi, lyhyin ~ lyhin

Sanalla pitkä on yleiskielessäkin kaksi vaihtoehtoista komparatiivimuotoa:

pitkä: pidempi ~ pitempi, pisin

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta