Siirry sisältöön

Paikallinen murre tiennimissä ja kaavanimissä

Yhteisön kielenkäytössä syntyneisiin luonnonpaikkojen nimiin on vaikuttanut kullakin alueella puhuttu kieli. Perinnäiset paikannimet kantavat mukanaan tarinaa menneestä ajasta. Esimerkiksi nimien sisältämät murresanat ja -piirteet kertovat paikallisesta kielestä ja niiden levikit maamme asutushistoriasta. Myös uusia kaavanimiä annettaessa on hyvä ottaa huomioon paikalliset nimenantotavat.

Valtakunnallisten karttojen tavoitteena on yleiskielinen selkeys ja ymmärrettävyys ja siksi paikannimien murteelliset muodot on tietyiltä osin muutettu kartoissa yleiskielisiksi. Joitakin paikallisia murrepiirteitä on kuitenkin voitu säilyttää, jotta kunkin alueen asukkaat tuntisivat kartan nimistön omakseen. Jos murrepiirre on säilytetty Maanmittauslaitoksen peruskartan perinnäisessä paikannimessä, se on syytä säilyttää myös perinnäisestä nimestä muodostetussa kaavanimessä. Esimerkiksi Koivulaksontie sisältää maastonimen Koivulakso, jonka loppuosana on laaksoa merkitsevä murresana lakso. Vastaavasti Korkianvuorentie perustuu paikannimeen Korkiavuori, joka sisältää korkea-adjektiivin murteellisen muodon korkia.

Joissakin tapauksissa yleiskielestä poikkeava murrepiirre ilmenee vain taivutuksessa. Esimerkiksi jos lampi-loppuinen nimi taipuu paikkakunnalla i-vartaloisena (-lammin), myös tiennimi muodostetaan sen mukaan (Ukonlamminkuja). Nimeä muodostettaessa kannattaa kiinnittää huomiota siihenkin, taipuuko perinnäisen paikannimen alussa oleva adjektiivi paikallisten asukkaiden kielenkäytössä vai ei. Esimerkiksi paikannimen Isoniemi pohjalta muodostettu osoitenimi voi olla paikallisen käytön mukaan joko Isonniementie tai Isoniementie.

Murteenmukaisia sanoja tai piirteitä voi sisällyttää harkiten myös sellaisiin kaavanimiin, jotka on muodostettu ympäristöstä saadun nimenaiheen mukaan. Esimerkiksi nimessä Kennääntie on käytetty kumpua tarkoittavaa paikallista murresanaa kennäs ja nimessä Larvakuja latva-sanan murteenmukaista muotoa larva.

Nurmijärven tiennimessä Alhonniituntie on niittyä tarkoittava murresana niittu. Kuva: Nurmijärven opaskartta, Nurmijärven kunta.

Kun uusia kaavanimiä annetaan jonkin aihepiirin mukaan, nimet on yleensä paras muodostaa yleiskielisinä. Kaksikielisissä kunnissa kannattaa myös pitää mielessä, että murteelliselle sanalle ei välttämättä löydy luontevaa vastinetta toisesta kielestä. Aihepiirinimissäkin voi kuitenkin tapauskohtaisesti harkita murresanoja. Esimerkiksi Kaakkois-Suomessa on mahdollista lisätä tiennimistöön paikallisväriä käyttämällä sanaa vaapukka yleiskielisen vadelman sijaan.

Jotta nimet sopisivat ympäristöönsä, on nimissä käytettävien murresanojen ja -piirteiden kuuluttava kyseisen alueen murteeseen. Nimenantajan on siis tunnettava paikallinen murre. Murteellisten sanojen levikkejä voi tarkistaa Suomen murteiden sanakirjasta. Apua murrepiirteisiin liittyvissä kysymyksissä saa myös Kotimaisten kielten keskuksesta.

Vaara

Sana vaara on käytössä Espoossa kaupunginosien nimissä Leppävaara ja Lintuvaara. Leppävaaran nimi perustuu tilannimeen, jonka antoi kirjailija Elli Tompuri, kun Albergan kartano jakautui kahdeksi suurtilaksi. On arveltu, että Tompuri valitsi ruotsinkielisen Alberga-nimen käännökseen itä- ja pohjoissuomalaisen vaara-sanan, koska häntä viehätti sen romanttinen sointi. Leppävaara on toiminut mallina myös Lintuvaaran kaupunginosan nimelle.

Maastosana vaara ’loivarinteinen, luonnontilassa metsän peittämä korkea mäki’ on kuitenkin perinnäisissä nimissä levikiltään selvästi Pohjois-Karjalaan, Kainuuseen ja Lappiin sijoittuva. Sitä ei siis voi suositella käytettäväksi, kun Etelä- tai Länsi-Suomessa suunnitellaan uusia alueiden nimiä tai esimerkiksi puistojen nimiä.

Puro vai oja?

Yleiskielessä sanat puro ja oja tarkoittavat eri asioita: puro on luonnontilainen ja oja kaivettu vesiuoma. Murteissa molemmat sanat kuitenkin tarkoittavat luonnontilaista uomaa. Esimerkiksi eteläisessä Suomessa ja suuressa osassa Länsi- ja Pohjois-Suomea ovat pienten luonnontilaisten vesiuomien nimet oja-loppuisia. Puro-loppu puolestaan painottuu levikiltään selvästi vain itämurteisiin.

Kun tukkeentuneita tai muuten pilaantuneita luonnonuomia kunnostetaan kalojen kutupaikoiksi ja kalastus- ja virkistyskohteiksi, saattaa herätä halu muuttaa oja-loppuinen nimi puro-loppuiseksi. Motiivina voi olla esimerkiksi, että puro kuulostaisi paremmalta nykyasukkaiden korvissa tai sopisi paremmin uoman tai sen ympärille rakentuvan asuinalueen uuteen imagoon. Vanhoja oja-loppuisia luonnonojien nimiä ei kuitenkaan ole syytä muuttaa puro-loppuisiksi. Perinnäiset luonnonpaikkojen nimet ovat elävää kulttuuriperintöämme, jota kannattaa suojella.

Suomen puro– ja oja-loppuisten nimien sijainti kartalla havainnollistaa, että puro-loppuiset nimet painottuvat levikiltään vain itämurteisiin. Lähteenä karttakuvassa on käytetty Maanmittauslaitoksen paikannimirekisterin aineistoa. Kuva: Jari Vihtari.