Gå till innehållet

Namn på vårdcentraler och sjukhus

Ett bra namn på en vårdcentral eller ett sjukhus beskriver verksamheten och talar om var vårdcentralen eller sjukhuset finns. Namnet ska alltså vara beskrivande, men det varken behöver eller kan förmedla information om alla tjänster som erbjuds.

Namn på vårdcentraler

En god utgångspunkt för namnet på en vårdcentral är namnet på den kommun, stadsdel eller by där vårdcentralen finns. Ortnamnet kan med fördel kombineras med ordet hälsocentral: Karis hälsocentral. Om en hälsocentral har flera verksamhetsställen kan hälsostation användas i namnen på de enskilda verksamhetsställena: Tallbackens hälsostation.

Karis hälsocentral är ett fungerande namn på den vårdcentral som finns i Karis. Foto: Bianca Ortiz Holmberg

För vårdcentraler med både social- och hälsovårdstjänster är social- och hälsovårdscentral ett lämpligt ordval. Vårdcentraler kan dessutom erbjuda till exempel tandvård, men det är ofta omöjligt att inkludera information om alla tjänster i namnet på vårdcentralen, eftersom det skulle göra namnet otympligt. Närmare information om tjänsterna kan specificeras till exempel på webbplatsen.

De abstrakta benämningarna välfärdscentral och välfärdsstation, som i dag ofta används i namn på vårdcentraler, rekommenderas inte. Förutom att benämningarna är abstrakta beskriver de inte heller vårdcentralernas verksamhet. Också det finska ordet hyvinvointikeskus är problematiskt av samma orsak.

Vårdcentral som övergripande benämning

Det finska ordet hyvinvointikeskus har översatts på olika sätt till svenska, till exempel till välfärdsstation, välfärdscentral och central för hälsa och välbefinnande. Eftersom variationen i namnen på vårdcentraler är stor kan det vara svårt för allmänheten att hålla reda på vilka vårdcentraler som heter till exempel välfärdsstation och vilka som heter central för hälsa och välbefinnande. Därför använder de svenska medierna i Finland ofta vårdcentral som en övergripande benämning. Ordet vårdcentral är behändigt och hade kunnat användas också i officiella namn. Ordet fick dock aldrig fotfäste i namngivningen, delvis på grund av att det saknar en direkt finsk motsvarighet.

Namn på sjukhus

Ett bra namn på ett sjukhus talar om var sjukhuset ligger och vilken typ av sjukhus det är: Vasa centralsjukhus, Tammerfors universitetssjukhus. Namnet kan också lyfta fram vilket medicinskt ansvarsområde sjukhuset har: Hud- och allergisjukhuset, Psykiatriska sjukhuset. Namn av den här typen uppfyller ofta förvaltningslagens krav på ett sakligt, klart och begripligt språk.

Läs mer i kapitlet Förvaltningslagens krav på offentliga namn.

Namnet Storkärrs sjukhus uppfyller kraven på ett sakligt, klart och begripligt namn. Foto: Ulla Onkamo

Om ett sjukhus har verksamhet inom flera medicinska områden kan det vara svårt att bilda ett beskrivande namn som omfattar all verksamhet. I sådana fall har en del sjukhus fått namn efter byggnadens egenskaper eller utseende: Tornsjukhuset, Brosjukhuset. Ett sådant namn förmedlar ingen som helst information om verksamheten och kan därför vara problematiskt med tanke på förvaltningslagens krav på offentliga namn.

Om flera sjukhus ligger i anslutning till varandra kan det behövas ett samlingsnamn för alla sjukhus. I sådana fall är en bra modell att utgå från namnet på kommunen eller stadsdelen där sjukhusen ligger och ordet sjukhusområde: Mejlans sjukhusområde, Kuppis sjukhusområde. Ordet campus betyder universitets- eller högskoleområde och ska undvikas i det här sammanhanget.

Namn på sjukhusavdelningar och sjukhusmottagningar

Namn på organisationsenheter på ett sjukhus ska fungera ur allmänhetens synvinkel. Ordet avdelning är ett bra val för organisationsenheter inom ett sjukhus där patienter tas in för vård dygnet runt: Hjärtkirurgiska avdelningen, Internmedicinska avdelningen. Namnen är ofta mer informativa när de består av ord ur allmänspråket och inte av medicinska termer. Ett namn som Avdelningen för mag- och tarmsjukdomar är alltså ett bättre alternativ än Avdelningen för gastroenterologiska sjukdomar.

Om det handlar om en enhet där vård ges endast dagtid fungerar ordet mottagning: Barnpsykiatriska mottagningen, Mottagningen för luftvägsinfektioner. Sådana mottagningar har ofta kallats för polikliniker, men vi rekommenderar att ordet mottagning används i namn på nya enheter. Mottagning är lätt att förstå för allmänheten, medan poliklinik är en fackspråklig term.

Utöver mottagningar som ger vård enligt tidsbeställning finns också mottagningar som kallas antingen jourmottagningar eller akutmottagningar. Det ålderdomliga ordet dejour rekommenderas inte.

Även om beskrivande namn ska prioriteras kan fantasifulla namn komma i fråga på ett barnsjukhus. På barnsjukhuset i Helsingfors har enheterna fått namn som Stjärnan och Djungeln.