Gå till innehållet

Namn på avdelningar och andra organisationsenheter

Den viktigaste uppgiften ett namn på en avdelning eller en annan organisationsenhet har är att beskriva verksamheten, men det behöver inte innehålla information om all verksamhet. Namnet ska också placera enheten i organisationens hierarki.

Svenska namn på organisationsenheter

Namnvårdsgruppen i Sverige, där också Institutet för de inhemska språken representeras, har tagit fram en utförlig rekommendation om namn på organisationsenheter. Exemplen nedan är tagna ur rekommendationen.

Till Namnvårdsgruppens rekommendation(Öppnas i ny flik., Du omdirigeras till en annan webbtjänst.)

Namn på organisationsenheter ska bestå av dels en beskrivande del, dels en del som placerar enheten i organisationens hierarki. På svenska går det att bilda namn på organisationsenheter enligt två olika mönster, antingen som en sammansättning eller ett prepositionsuttryck. När den beskrivande delen består av bara ett ord är det smidigaste valet ofta att bilda ett namn som består av en sammansättning: Ekonomienheten, Klimatstyrmedelsenheten.

När den beskrivande delen består av flera ord fungerar det bättre med ett prepositionsuttryck: Enheten för Östeuropa och Centralasien, Avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd. Prepositionsuttryck kan i vissa fall också fungera när den beskrivande delen består av bara ett ord: Enheten för klimatstyrmedel.

I regel skrivs namn på organisationsenheter med stor bokstav på svenska. Benämningar på sådana avdelningar och enheter som finns inom många organisationer kan skrivas antingen med stor eller liten bokstav: Informationsavdelningen eller informationsavdelningen, Planeringsenheten eller planeringsenheten, Tekniska byrån eller tekniska byrån. I konsekvensens namn kan det vara bra att genomgående välja att skriva namnen på alla enheter inom samma organisation på samma sätt. På svenska är det ofta mer ändamålsenligt att sådana gånger välja stor bokstav. 

På finska skrivs namn på organisationsenheter ofta med liten bokstav. Läs mer i kapitlet Osastojen, yksiköiden ja muiden alaorganisaatioiden nimet.

Namnet ska placera enheten i organisationsstrukturen

Namn på organisationsenheter som befinner sig på samma hierarkiska nivå ska innehålla samma organisationsord. Avdelningar finns till exempel ofta på en högre nivå i organisationsstrukturen än enheter.

Ord som avdelning, enhet, team, kansli, sektor, sektion och division fungerar i allmänhet bra i namn på organisationsenheter. Det går också bra att använda mer specifika namnleder som till exempel fakultet och institution när det handlar om ett universitet.

Använd konkreta, entydiga ord

Entydiga ord som avdelning och enhet fungerar bäst i namn på organisationsenheter. Ett namn på en avdelning kan bli svårbegripligt om ett ord med vag betydelse, till exempel verksamhetsområde, används i namnet. Av tradition har verksamheten inom en kommun delats in i olika verksamhetsområden, men ordet har inte använts i namnet på en konkret avdelning eller enhet. Resultatområde, serviceområde och process är andra exempel på diffusa och abstrakta ord som ska undvikas i namn på organisationsenheter.

Beskrivande leder i namn på organisationsenheter

Namn som bara består av en beskrivande led, till exempel Marknadsföring, Kommunikation och Planering kan vara problematiska i språkbruket eftersom namnen inte avslöjar hur organisationsenheterna placerar sig i organisationens struktur. I praktiken behöver sådana namn ofta ett tillägg som avdelningen för Marknadsföring eller Marknadsföringsavdelningen för att fungera smidigt i språkbruket.