Gå till innehållet

Definition av offentliga namn

Namn på myndigheter, ämbetsverk och förvaltningsorgan är exempel på offentliga namn. Också namn som myndigheter ger, på till exempel sina avdelningar eller en webbtjänst, är offentliga. Till de offentliga namnen hör även namn på gator och vägar och namn på offentliga byggnader.

I den här texten syftar offentliga namn på sådana namn som lyder under den offentliga sektorn. Offentliga namn kan antingen användas i kommunikationen utåt eller bara internt inom myndigheter.

Namn på sjukhus, daghem och vägar är exempel på offentliga namn. Foto: Ulla Onkamo.

Största delen av de offentliga namnen är samtidigt officiella. Alla offentliga namn är inte officiella, utan ett namn är officiellt när en myndighet fattat ett (lagstadgat) beslut om det. 

De flesta offentliga namn är medvetet planerade. Det här betyder att en myndighet valt att ta i bruk dem. Utöver planerade namn finns hävdvunna ortnamn. De har kommit till spontant i det lokala språkbruket och spridit sig till en större krets. Exempel på hävdvunna ortnamn är namn på sjöar, holmar och byar. Många namn på stadsdelar och kommuner i dag är ursprungligen hävdvunna ortnamn som senare blivit officiella namn.

Bild av en vähskylt med texten Osmundsbölevägen, Osmundsbölentie
Osmundsbölevägen i Karis har fått sitt namn efter byn Osmundsböle. Foto: Bianca Ortiz Holmberg

Offentliga namns funktion

Namnet på en myndighet är allmänhetens första kontakt med myndigheten. Namnets viktigaste funktion är därför att berätta något om myndigheten: att det handlar om en myndighet, vilken service den erbjuder och vad dess kärnverksamhet är. När namnet uppfyller de här kriterierna främjar det också god offentlig förvaltning.

Ett myndighetsnamn som tydligt skiljer sig från ett kommersiellt namn hjälper allmänheten att skilja på om det handlar om en myndighet eller en kommersiell aktör. Ett brev från en myndighet kan till exempel kräva att mottagaren ska reagera och det ska inte kunna förväxlas med till exempel ett reklamblad. Ur ett rättsskyddsperspektiv är det därför viktigt att skillnaden mellan namn på myndigheter och kommersiella aktörer är tydlig.

För att samhället ska fungera effektivt och smidigt ska de ortnamn som används av den offentliga förvaltningen vara relevanta och exakta. De ortnamn som används ska också bilda en funktionell helhet: slarvigt planerade vägnamn kan till exempel leda till att utryckningsfordon kör fel eller har svårt att hitta fram.