Siirry sisältöön

Post- ja prepositiot: perusteella, suhteessa, kohdalla, toimesta, riippumatta

Ohje lyhyesti

Sellaisen post- tai preposition kuin osalta, kohdalla, nähden sisältävä ilmaus on käyttöyhteydessään usein selvä, mutta saattaa kuitenkin joskus synnyttää myös hankalasti hahmottuvia rakenteita erityisesti puhuttaessa abstraktien asioiden välisistä suhteista.

Kun kyse on konkreettisista asioista, tällaiset post- ja prepositiot voivat toisinaan herättää tekstiin myös tahattoman koomisen sävyn.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Perusteella, seurauksena, suhteessa, nähden, osalta

• Syytä tai perustelua ilmaisevia postpositioita ovat takia, vuoksi, tähden sekä mm. perusteella, johdosta, vaikutuksesta, seurauksena ja ansiosta (ansiosta esittää asian usein myönteisessä valossa):

Teettekö päätelmiä ihmisistä auton perusteella?

Lehti lopetettiin emoyhtiön konkurssin johdosta.

Kansalaissodan seurauksena jäi orvoksi noin 15 000 lasta.

Ruotsi voi hyvin osin ulkomaalaistensa ansiosta.

Johdosta ja seurauksena voivat varsinkin konkreettisissa yhteyksissä synnyttää joskus myös kankean ”paperisen” vaikutelman:

Pitkän evästauon johdosta matka jatkui melko hitaasti.

Huonojen yöunien seurauksena olin aamulla todella väsynyt.

Johtuen-ilmauksista ks. ohjetta kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.

• Sellaiset näkökulmaa tai lähdettä ilmaisevat postpositiot kuin (jonkun) näkökulmasta ~ mielestä ~ kannalta, (jonkun) mukaan osoittavat, kenen tai minkä suhtautumisesta on kyse:

Valiokunnan mielestä 18- ja 19-vuotiaista tulisi perustuslain vastainen väliinputoajaryhmä.

Kirja valottaa sitä, millaista on sota lapsen näkökulmasta.

Muurahaiset ovat ekosysteemin kannalta tärkeitä.

• Suhteutusta tai vertailua ilmaisevat mm. post- tai prepositiot suhteessa (johonkin), (johonkin) nähden, verrattuna ~ suhteutettuna (johonkin) ja (jonkin) osalta. Nämä ilmaukset saattavat joissain tapauksissa lisätä tekstin abstraktiutta ja vaikeuttaa tulkintaa, vaikka muutoin selviä ovatkin.

Euro on heikentynyt suhteessa dollariin.

Näkemyksemme mukaan tarvitaan yhtenäinen yhteiskunnallinen linjaus suhteessa itsemääräämisoikeuden rajoittamisen käyttöön eri väestöryhmissä.

– Selvemmin: Näkemyksemme mukaan tarvitaan eri väestönryhmiä koskeva yhtenäinen linjaus itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta.

Ruotsin kruunu vahvistunut euroon nähden.

Lapsen etävanhemman tiedonsaantioikeus viranomaisiin nähden perustuu sosiaalilautakunnan tai tuomioistuimen vahvistamaan yhteishuoltajuuteen.

– Selvemmin: Lapsen etävanhemman oikeus saada tietoa viranomaisilta perustuu sosiaalilautakunnan tai tuomioistuimen vahvistamaan yhteishuoltajuuteen.

Olemme sulkeneet myyntipaikat tämän vuoden osalta. Jatkamme taas tammikuussa.

Oppimateriaali aiheuttaa suurimmat haasteet oppimisen laadun osalta.

– Selvemmin: Oppimateriaali on oppimisen laadulle suurin haaste. ~ Oppimateriaali on oppimisen laadun kannalta tärkein tekijä.

Tiimoilta, puitteissa, kohdalla

• Merkitykseltään pääosin selviä ilmauksia muodostetaan sellaisilla postpositioilla kuin (asian) tiimoilta, (opettajien) keskuudessa ~ parissa ~ piirissä, (asian) kohdalla ~ tapauksessa, vaikka tapauksittain kokonaisuus voi myös niitä käytettäessä olla joskus paperinmakuinen. Abstraktiuden vuoksi saattaa syntyä epäselvyyksiäkin.

Poliisi on kuulustellut kahta toimittajaa asian tiimoilta. (~ asiasta)

Tutkimuksessa tarkastellaan teollisuuden parissa toimivia yrityksiä useilta eri toimialoilta.

Onko ulkomaalaislaki isoäitien kohdalla liian jyrkkä?

Selvemmin: Kohteleeko ulkomaalaislaki isoäitejä liian jyrkästi?

Vyöhyketerapialla voidaan hoitaa vauvojen kohdalla esimerkiksi allergioita ja unihäiriöitä.

Selvemmin: Vyöhyketerapialla voidaan hoitaa esimerkiksi vauvojen allergioita ja unihäiriöitä.

• Kun tekijää tai tilannetta ei voida tai haluta esittää täsmällisesti, voidaan käyttää verbin passiivimuotoa (kuten selvitetään, on selvitetty) ja tekijää epämääräistävää postpositioilmausta, kuten toimesta. Sana toimesta ei nimeäkään varsinaista teon suorittajaa vaan pelkästään toimeksiantajan:

Ministeriön toimesta on selvitetty sähköisen allekirjoituksen käyttöönottoa.

Tekijän epämääräistäviä ilmauksia näkee käytettävän kuitenkin myös silloin, kun varsinainen teon suorittaja mainitaan. Tällöin ilmaus mutkistuu, eikä välttämättä ole selvää, kuka on tekijänä tai kokijana:

Joukkueen toimintaa ylläpidetään talkooperiaatteella yhteisvastuullisesti kaikkien lasten vanhempien toimesta.

Selvemmin: Joukkueen toiminnan ylläpitäminen edellyttää, että kaikkien lasten vanhemmat osallistuvat siihen talkooperiaatteella yhteisvastuullisesti.

Julkishallinnon palveluiden kehittämisessä merkityksellistä on se, miten palvelun kokonaislaatu koetaan asiakkaan taholta.

Selvemmin: Julkishallinnon palveluiden kehittämisessä merkityksellistä on se, mitä mieltä asiakkaat ovat palveluista.

Riippumatta, lukuun ottamatta

Sellaiset -matta-aineksen sisältävät ilmaukset kuin (asiasta) huolimatta, riippumatta, (asiaan) katsomatta, (asiaa) lukuun ottamatta ovat verbimuodosta kivettyneitä post- ja prepositioita. Kokonaisuus on yleensä yksiselitteinen:

Palstat ovat hoitajilleen pieniä maanpäällisiä paratiiseja arkisista kasvilajeista huolimatta.

Korvaus on kaikille sama asiakkaan tilien lukumäärästä riippumatta.

Musiikki yhdistää kaikkia ikään tai uskontoon katsomatta.

Maakunta vastaa koko sosiaali- ja terveydenhuollosta lukuun ottamatta päivähoitoa.

Post- tai prepositioilmausten kasaumat voivat kuitenkin synnyttää tulkinnaltaan hankalia tai toistuvan -matta-aineksen takia tyylillisesti kömpelöitä ilmauksia:

Maahantuojan ilmoituksen mukaan E10-bensiini soveltuu valmistusvuodesta riippumatta kaikkiin bensiinikäyttöisiin Mitsubishi-malleihin lukuun ottamatta polttoaineen suorasuihkutuksella varustettuja GDI-malleja.

– Vaihtoehtoinen ilmaisutapa: Maahantuojan ilmoituksen mukaan E10-bensiini soveltuu valmistusvuodesta riippumatta kaikkiin bensiinikäyttöisiin Mitsubishi-malleihin paitsi ei polttoaineen suorasuihkutuksella varustettuihin GDI-malleihin.

Tuloilla tarkoitetaan kaikkia henkilön tai perheen käytettävissä olevia tuloja, verollisia tai verottomia, tulolähteestä riippumatta lukuun ottamatta alaikäisten lasten kesäansioita.

Selvemmin: Tuloilla tarkoitetaan tulolähteestä riippumatta kaikkia henkilön tai perheen käytettävissä olevia verollisia tai verottomia tuloja lukuun ottamatta alaikäisten lasten kesäansioita.

Kohtien 7 ja 8 ehdot pysyvät voimassa tämän sopimuksen irtisanomisesta huolimatta riippumatta siitä, mistä syystä ne ovat aiheutuneet.

Selvemmin: Tämän sopimuksen irtisanomisesta huolimatta kohtien 7 ja 8 ehdot pysyvät voimassa riippumatta siitä, mistä syystä ne ovat aiheutuneet.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta