Siirry sisältöön

Pohjoissaamenkieliset nimet Suomessa: ääntäminen

Ohje lyhyesti

Pohjoissaamen aakkosto eroaa osin suomen aakkostosta. Myös ääntämisessä on eroja. Lisäksi on huomioitava, että nimet voidaan ääntää pohjoissaamen itämurteissa eri tavalla kuin länsimurteissa.

Koko ohje

Pohjoissaamea puhutaan Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Suomessa puhuttava pohjoissaame jaetaan itä- ja länsimurteisiin. Esimerkiksi Sodankylän Vuotsossa puhutaan länsimurretta ja Utsjoella ja Norjan Kaarasjoella itämurretta. Murre-erot näkyvät joissakin sanavalinnoissa, sanojen ääntämisessä ja taivutusmuodoissa.

Esimerkiksi bátni ’hammas’ äännetään itämurteessa [pätnii] ja länsimurteessa [paatnii], kahvittelemassa-sanasta käytetään itämurteessa asua gáfestallamin ja länsimurteessa gáfestallame, pojasta käytetään itämurteessa sanaa gánda ja länsimurteessa sanaa bárdni ja tänään kirjoitetaan itämurteessa otne ja länsimurteessa odne.

Konsonanteista f, h, m, n, r, s, š ja v ääntyvät suomen tavoin. L ja j ääntyvät usein samalla tavoin kuin suomessa, mutta esimerkiksi yhtä äännettä edustavissa yhdistelmissä lj, dj, nj, nnj ja llj kuuluu liudennus eli konsonantti muuttuu j:mäiseksi.

Myös vokaalit e, i, o ja u äännetään kuten suomen kielessä. Pituuteen vaikuttaa vokaalin asema sanassa. Diftongi ea äännetään länsimurteessa yleensä asussa [eä]. Itämurteessa sama diftongi ääntyy asussa [ie] esimerkiksi nimessä Deatnu [tietnuu], asussa [eä] esimerkiksi nimessä Geađgevárri [keäðkevärrii] ja asussa [ea] esimerkiksi nimessä Deatnovárit [teatnovääriih(t)].

Pohjoissaamen a, b, c, d, g, k, p, t, z ja ž ääntyvät yleensä eri tavalla kuin suomen kielessä. Lisäksi aakkostoon kuuluvat á, č, đ, ƞ ja ŧ.

Pohjoissaamen aakkoset

Alla esitetään pohjoissaamen aakkoset karkeine ääntämisohjeineen. Vaihtoehtoiset ääntämistavat on esitetty rinnalla.

Taulukko: Pohjoissaamen aakkoset ääntämisohjeineen

KirjainÄäntöasu itämurteessaÄäntöasu länsimurteessaEsimerkki
ao:maisena [â] tai [ââ], joskus myös [a] tai [ä][a]Anár
itämurteessa [âânäär],
länsimurteessa [anaar](suomeksi Inari)

dakkár
itämurteessa [takkäär],
länsimurteessa [takkaar] ’sellainen’
á[ää] sanan lopussa; [ää] tai [ä]* kun jäljempänä on e, i tai á; [aa] tai [a]* kun jäljempänä on a, o tai u [aa] tai [a]*Náttašduottar [naattashtuottar]

Sápmi, Sámieana(n)
itämurteessa [säpmii], [säämiena],
länsimurteessa [saapmii], [saamieänan]
(suomeksi Saamenmaa)
b[p] tai [v][p]Niibevárri
itämurteessa [nijpevärrii],
länsimurteessa [nijpevaarrii]

Riebannjárga
itämurteessa [rievannjarəka],
länsimurteessa [riepannjaarəka]
bb[bbp][bbp]Luossanibba [luossanibbpa]
c[ts] [ts] Cáicečuolbma
itämurteessa [tsäjtsetshueləma],
länsimurteessa [tsaajtsetshuoləma]
cc[tts] [tts] Birccinjárga
itämurteessa [pirttsinjarəka],
länsimurteessa [pirttsinjaarəka]
č [tsh][tsh]Niilláčorru
itämurteessa [nijlläätshorruu],
länsimurteessa [nijllaatshorruu]
čč [ttsh][ttsh]Dáččaluspi [taattshaluspii]
d[t] sanan alussa, 3. tavussa kuten [ð][t] sanan alussa, 3. tavussa kuten [ð]Máhtedievvá
itämurteessa [määhtetievvää],
länsimurteessa [maahtetievvaa]
dd[ddt][ddt]Goddevađat
itämurteessa [koddtevââđah(t)],
länsimurteessa [koddtevaðaah(t)]
đ[ð] [ð] Máđeroaivi
itämurteessa [määðeroäjvii],
länsimurteessa [maaðeroajvii]
e[e][e]Geađgevárri
itämurteessa [keäðkevärrii],
länsimurteessa [keäðkevaarrii]
(suomeksi Kivivaara)
f [f][f]Fanasgielas
itämurteessa [fânaskielas],
länsimurteessa [fanaskielas]
g[k], joskus tavuraja[k]Gahperoaivi
itämurteessa [kââhperoäjvii],
länsimurteessa [kahperoajvii]
 
Vuogojávri
itämurteessa [vuo,ojävrii] (g:n paikalla tavuraja),
länsimurteessa [vuokojaavrii]
gg[ggk] [ggk] vággi
itämurteessa [väggkii],
länsimurteessa [vaaggkii]
’laakso (pieni ja syvä)’
h[h][h]Habat [hapah],
suom. Hapakka (vaara),
konsonanttiyhtymät hj, hl, hm, hn ja hr ääntyvät soinnittomina [j], [l], [m], [n] ja [r]
i[i], kaksitavuisten sanojen lopussa [ii], toisen vokaalin jäljessä [j] [i], kaksitavuisten sanojen lopussa [ii], toisen vokaalin jäljessä [j] Cáiceguoika
itämurteessa [tsäjhtsekuejhka],
länsimurteessa [tsaajhtsekuojhka]

várri
itämurteessa [värrii],
länsimurteessa [vaarrii]
’vaara, tunturi’
j[j], konsonanttiyhtymissä lj, llj, dj, ddj, nj liudentuneena [j], konsonanttiyhtymissä lj, llj, dj, ddj, nj liudentuneena Básenjárga
itämurteessa [pääsenjarəka],
länsimurteessa [paasenjaarəka] nj liudentuneena
(suomeksi Paasiniemi)
k[k] tai [kh]
[k] tai [kh]
Vuoskotvárri
itämurteessa [vuesskohvärrii],
länsimurteessa [vuosskohvaarrii]

Kárášjohka
itämurteessa [khäräšjoohka],
länsimurteessa [kaaraashjohkaa]
(suomeksi Kaarasjoki, Norjassa)
l[l], ll usein korostuneesti [lll], konsonanttiyhtymissä lj, llj liudentuneena [l], ll usein korostuneesti [lll],  konsonanttiyhtymissä lj, llj liudentuneena Njallavárri
itämurteessa [njââllâvärrii],
länsimurteessa [njalllavaarrii] nj liudentuneena
m[m] [m] Árbmobuolža
itämurteessa [arəmopuelltsha],
länsimurteessa [aarəmopuoltsha]
n[n] [n] Unnavárážat
itämurteessa [unnavääräätshah],
länsimurteessa [unnavaaraatshah]
(suomeksi Pikkuvaarat)
ƞ[ƞ], ŋŋ ääntyy kuten sanassa kengän [ŋŋ], ƞg puolestaan kuten sanassa kenkä [ŋk] [ƞ], ŋŋ ääntyy kuten sanassa kengän [ŋŋ], ƞg puolestaan kuten sanassa kenkä [ŋk] Máƞgavárri
itämurteessa [maƞkavärrii],
länsimurteessa [maaƞkavaarrii]
(suomeksi Mankavaara)
o[o]* tai [oo] ensimmäisessä tavussa, [o] jäljempänä[o]* tai [oo] ensimmäisessä tavussa, [o] jäljempänäVuohčču [vuohttshuu]
(suomeksi Vuotso)
p[ph] [ph] Gazzačuohppanjohka
itämurteessa [kaddtsatshuehhpanjoohka],
länsimurteessa [kaddtsatshuohhpanjohkaa]
r[r][r]Skierroaivi
itämurteessa [skerroäjvii],
länsimurteessa [skierroajvii]
s[s] [s] Luossanibba [luossanibbpa]
š[sh] eli IPA:n [ʃ] [sh] eli IPA:n [ʃ] Rámšovárri
itämurteessa [ramshovärrii],
länsimurteessa [raamshovaarrii]
t[th], sanan lopussa [h], lauseen lopussa [h(t)][th], sanan lopussa [h], lauseen lopussa [h(t)]Náttašduottar [naattashtuottar]
 
Máhtedievvá
itämurteessa [määhtetievvää],
länsimurteessa [maahtetievvaa]
ŧ[θ] kuten englannin sanassa think [θ] kuten englannin sanassa think Ruoŧŧa [ruoθθa]
(suomeksi Ruotsi)
u[u]* tai [uu] yksitavuisissa ja ensimmäisessä tavussa, [uu] jäljempänä [u]* tai [uu] yksitavuisissa ja ensimmäisessä tavussa, [uu] jäljempänä Čuđđečearru
itämurteessa [tshuuððetshierruu],
länsimurteessa [tshuððetsheärruu]
v[v] [v] Máhtedievvá
itämurteessa [määhtetievvää],
länsimurteessa [maahtetievvaa]
z [ts][ts]Čázájávri
itämurteessa [tshäätsääjävrii],
länsimurteessa [tshaatsaajaavrii]
zz[ddts][ddts]Gazzačuohppanjohka
itämurteessa [kaddtsatshuehhpanjoohka],
länsimurteessa [kaddtsatshuohhpanjohkaa]
ž[tsh][tsh]Árbmobuolža
itämurteessa [arəmopuelltsha],
länsimurteessa [aarəmopuoltsha]
žž[ddtsh][ddtsh]Loažžejávri
itämurteessa [loäddtshejävrii],
länsimurteessa [loaddtshejaavrii]

* Vokaalit ääntyvät lyhyinä diftongeissa ja vahva-asteisten konsonanttiyhtymien htt, hčč, hcc, hkk ja hpp edellä.

Lainasanoissa ja -nimissä (kuten Wien, Töölö) saattaa olla kirjaimia q, w, x, ä, æ [ä], ö, œ [ö], y ja å.

Joissakin r- ja l-alkuisen konsonanttiyhtymän sisältävissä sanoissa voi kuulua lyhyt svaavokaali, kuten ’kolmea’ tarkoittavassa sanassa golbma [koləpma] ja sukunimeä tarkoittavassa sanassa goargu [koarəkuu]. Svaavokaali muistuttaa usein sanan jälkimmäistä vokaalia. Se on merkitty ääntöohjeisiin kansainvälisen foneettisen aakkoston (IPA) mukaisesti ə:nä.

Konsonanttiyhtymissä rc(c), rč(č), rk(k), rp(p), rt(t), lč(č), lk(k), lp(p), lt(t), mp(p), nc(c), nč(ž), ŋk sekä yhtymissä ic(c), ik(k), ip(p) ja it(t) kuuluu ylimääräinen h-äänne, kuten nimissä Birkejohka (itämurteessa [pirəhkejoohka], länsimurteessa [pirəhkejohkaa]), Cáiceguoika (itämurteessa [tsäjhtsekuejhka], länsimurteessa [tsaajhtseguojhka]) ja Gumpenjunni [kumhpenjunnii].

Ohje ääntöasuineen on pohjoissaamen asiantuntijoiden tarkistama.

Tiesitkö?

Julkaisuja pohjoissaamen aakkosista ja ääntämisestä

  • Guttorm, Inga – Jernslettern, Johan – Nickel, Klaus Peter: Davvin – Saamen kielen peruskurssi
  • Länsman, Helmi: Cealkke dearvvuođaid
  • Nickel, Klaus Peter – Sammallahti, Pekka: Nordsamisk grammatik
  • Pope, Kirsten – Sárá, Máret: Eatnigiella – Giellaoahpu váldogirji
  • Sammallahti, Pekka: Norjansaamen Itä-Enontekiön murteen äänneoppi
  • Sammallahti, Pekka: Saamen peruskurssi 1–2 (moniste)
  • Sammallahti, Pekka: The Saami languages – An Introduction
  • Sammallahti, Pekka: Cealkkaoahpa vuođđogursa (moniste)
  • Sammallahti, Pekka: Gielladutkama terminologiija

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta