Siirry sisältöön

Passiivi: kuka on tekijänä?

Ohje lyhyesti

Passiivimuotoinen verbi (kuten ryöstettiin) ei paljasta tekijöiden määrää. Tekijäksi voidaan siis tulkita yksi toimija tai useita toimijoita:

Pankki ryöstettiin aamupäivällä. (ryöstäjien määrä avoin)

Tietyntyyppisissä passiivilauseissa täytyy tekijöiden luonnehdintaan kuitenkin valita monikkomuotoinen adjektiivi:

Pankissa oltiin iloisia, että käteistä ei ollut paljon. (pankissa useita henkilöitä)

Tavallisesti passiivimuodon tekijäksi tulkitaan ihminen, mutta joskus mahdollisia ovat myös eläin tai laite:

Muurahaispesässä ahkeroitiin.

Numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Passiivin yleiskuvaus esitetään erillisessä ohjeessa

Koko ohje

Montako tekijää?

Passiivimuotoinen verbi ei paljasta tekijöiden määrää: usein tekijäksi tulkitaan joukko, mutta yhdenkin tekijän tulkinta on mahdollinen.

Tietyissä rakenteissa monikollisuus on kuitenkin ainoa tai ainakin ensisijainen tulkinta. Esimerkiksi (taustalle häivytettyä) tekijää luonnehtiva adjektiivi-ilmaus on tavallisesti monikossa (kuten vihaisia, valmiit):

Presidentin kansliassa ollaan ohjelmalle vihaisia.

Työyhteisössä oltiin helpottuneita, kun kokenut työntekijä saatiin takaisin.

[Kyselyn tulos:] Lääkeneuvolapalveluun oltiin tyytyväisiä, ja sitä oltiin valmiit käyttämään uudelleen.

Myös toiminnan tapaa kuvaava -na/-nä-loppuinen eli essiivisijainen ilmaus on passiivimuodon yhteydessä tavallisesti monikossa (tyytyväisinä), mutta yksikköäkin käytetään (tyytyväisenä), etenkin kun puhe on jonkin ryhmän tuntemuksista kokonaisuutena:

Monikko

Ulkomailla päätöstä tervehdittiin tyytyväisinä.

Matkahuollossa seurataan kiinnostuneina suunnitteilla olevan matkakeskushankkeen etenemistä.

Yksikkö

Markkinoilla johtajien optiokauppoja seurataan kiinnostuneena.

Katujuopottelun kieltopäätös otetaan poliisipiireissä vastaan helpottuneena.

Monikko on tavallisempi myös tullaan joksikin ja pysytään jonakin -rakenteiden kaltaisissa ilmauksissa viittaamassa ’kehen hyvänsä’; yksikköäkin näkee käytettävän:

Monikko

Sota-aikaan kasvettiin isoiksi lyhyessä ajassa.

Vanhenemisen myötä muututaan yleensä seesteisemmiksi.

Yksikkö

Mitä teinivuosista jää jäljelle, kun kasvetaan aikuiseksi?

Kattoa on vuotokohdilta paikattu, ja sisällä pysytään kuivana.

(Omistusliitteestä passiivilauseissa, kuten Markkinoilla oltiin ymmällään Nokioiden heilahtelusta;Kremlissä oltiin menettämäisillään maltti, ks. omistusliitettä koskevaa ohjetta kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.)

Tulkintavaikeuksia: kuka tekee?

• Esimerkiksi suunnitelma- ja raporttiteksteissä on usein tarpeen häivyttää yksilöidyt ihmistoimijat taustalle ja nostaa puheena oleva asia etualalle:

Hankkeessa lähdettiin liikkeelle kohdeorganisaatioiden vetäjille suunnatuilla aloituspalavereilla. Niissä pyrittiin löytämään yhteinen ymmärrys siitä, mitkä ovat hankkeen yleiset tavoitteet ja millaisin keinoin näihin tavoitteisiin parhaiten päästään. Tämän jälkeen järjestettiin yksiköiden henkilöstölle tiedotustilaisuuksia hankkeesta, sen lähtökohdista ja tavoitteista.

Runsas vaihtelematon passiivimuotojen käyttö voi kuitenkin myös vaikeuttaa tekstin ymmärtämistä. Onkin syytä välttää seuraavanlaista monitulkintaisuutta, jossa passiivimuotojen tekijät eivät täsmenny tekstiyhteydestä:

Huvilavarkauksien lisääntyminen on lisännyt tarvetta mökkien seurantaan. Poliisi toivoo, että mökkejä pidettäisiin jollakin tapaa silmällä silloin kun ne ovat tyhjillään. Kun omistajille ilmoitetaan vahingoista heti tuoreeltaan, tähdätään vahinkojen minimointiin.

Lauseissa jää epäselväksi, kuka pitää silmällä, kuka ilmoittaa ja kuka tähtää. Lukijan näkökulmasta on siis tärkeää, että passiivimuodon tekijä on helposti ja yksiselitteisesti tulkittavissa.

Joskus tekstin passiivimuodoilla kyllä voidaan viitata selvästi eri toimijoihin, jos tekstiyhteys vain osoittaa oikean tulkinnan suunnan:

(Pelin säännöistä:) Jos pallo potkaistaan suoraan omaan maaliin, tuomitaan vastajoukkueelle kulmapotku. (’pelaaja potkaisee, tuomari tuomitsee’)

(Uutisesta:) Etelä-Karjalan poliisi on pidättänyt 49-vuotiaan helsinkiläismiehen, jonka epäillään ryöstäneen ruokakaupan lauantaina Lappeenrannassa. Mies otettiin kiinni maanantai-iltana ja pidätettiin. K-Market Kannelin kassa ryöstettiin keskellä päivää.

• Vaikka passiivimuodon tekijäksi tulkitaan tavallisesti ’joku ihminen’ tai ’jotkut ihmiset’, joissain tekstilajeissa, kuten tutkielmissa, kirjoittaja voi käyttää sitä viittaamaan itseensä tai taustaryhmäänsä. Oma persoona halutaan siis näin häivyttää taustalle. Tulkinta ei kuitenkaan aina ole yksiselitteinen:

Tässä artikkelissa esitetään hypnoosiin liittyvät keskeisimmät ilmiöt ja tarkastellaan myös taustalla olevia teoreettisia malleja.
Vrt. Tässä artikkelissa esitän – –.

Tutkimus tehtiin pienen, mutta tyypillisen esimerkkikohteen tutkimuksena. Varsinaiseksi tutkimuskohteeksi valittiin Hornet-toimiston järjestelmäasiantuntijat, joiden omaa käsitystä osaamisestaan ja kyvystään selvitä työstään verrattiin vaatimuksiin, jotka – –.

• Puheessa passiivia käytetään joskus myös puhuteltavasta. Esimerkiksi hoitaja voi kysyä yhdeltäkin potilaaltaan: Mitenkäs täällä jaksellaan?

• Joissakin yhteyksissä passiivin (raportissa kerrotaan) vaihtoehtona on aktiivimuotoinen ilmaus (raportti kertoo), jolla voi ikään kuin inhimillistää elottoman mutta ihmistoimintaa edellyttävän kokonaisuuden. Passiivilauseessa taas nousee pintaan muodon taakse kätkeytyvä ihmistekijä. Merkitysero on usein kuitenkin vähäinen:

Raportti kertoi, että noin 4 000 hallinnon virkamiestä on paennut rahojen kanssa ulkomaille. Raportissa kerrottiin räikeistä ihmisoikeusloukkauksista.

Laki määrää jo nykyisin monet taloudelliset toimijat tunnistamaan vakinaiset asiakkaansa – –. Uudessa laissa määrätään lisäksi, että – –.

Varsinaisessa laissa käytetään muotoa laissa edellytetään, ei: laki edellyttää.

Tekijänä eläin tai laite

• Vaikka passiivimuodon tekijäksi hahmottuu tavallisesti ihminen tai ihmisjoukko, passiivia käytetään joskus myös puhuttaessa eläimistä. Tällöin niiden toiminta esitetään tavallaan inhimillistettynä. Esitysyhteys paljastaa tekijäksi muun kuin ihmisen:

Pentukoira luuli saaneensa uuden leikkikaverin, kun näki itsensä peiliovesta. Siinä sitten muristiin, heilutettiin häntää ja välillä yritettiin työntää palloa leikkikaverillekin.

Munista huolehditaan tarkasti muurahaisyhdyskunnassa. Ne pidetään puhtaina ja siirretään kammioihin, joissa on sopiva kosteus ja lämpötila. Kuoriutuneita toukkia syötetään koko niiden toukkavaiheen ajan.

Täysin irrallisena esimerkiksi lause Kuoriutuneita toukkia syötetään ohjaisi tulkitsemaan tekijäksi ihmisen.

• Passiivia näkee käytettävän myös silloin, kun toiminnan suorittajaksi on tulkittavissa laite, siis oikeastaan passiivin peruskäytön vastaisesti eloton vaikuttaja. Tavallisinta tämä on sellaisissa tilanteissa, kun laite kertoo, mitä parhaillaan on tapahtumassa:

Tarkistetaan yhteyttä.

Ohjelmaa ladataan.

Palvelimeen ei saada yhteyttä.

Joskus tällainen passiivimuoto olisi korvattavissa merkitykseltään passiivisella verbillä, joka sisältää u/y-aineksen, esim. latautua, estyä (näistä verbeistä tarkemmin ohjeessa Passiivimaisia rakenteita: teksti kääntyi kiinaksi, ks. Lisätietoa toisessa ohjeessa). Seuraavien tapausten kaltaiset passiivilauseet eivät kuitenkaan käytännössä ole monimerkityksisiä. Joskus ne kyllä saattavat olla koomisia, jos pysähtyy miettimään taustalle ihmistekijää:

Ladataan. (Vrt. Ohjelma latautuu.)

Ohjelma suljetaan. (Vrt. Ohjelma sulkeutuu.)

Ohjelmaa päivitetään. (Vrt. Ohjelma päivittyy; Ohjelman päivitys käynnissä.)

Tarkistetaan yhteyttä. (Vrt. Laite tarkistaa yhteyttä; Yhteyden tarkistus käynnissä.)

Monimerkityksisyyttä tulee kuitenkin välttää. Jos samassa tekstissä passiivimuodon taustalle voi tulkita sekä ihmisen että laitteen, saattaa ohjeen lukijalle jäädä epäselväksi, kenen tai minkä odotetaan toimivan:

Monimerkityksisyys → ei suositeltavaa käyttöä

Valikkojen lukitus: Tunnuslukua kysytään laitetta käynnistettäessä [’laite kysyy’]. Lukitsemalla valikot voit varmistaa, että laitteen asetuksia pääsevät muuttamaan vain ne, jotka tietävät laitteen nelinumeroisen tunnusluvun. Tunnusluku kysytään [’laite kysyy’], kun kaukosäätimestä napsautetaan [’laitteen käyttäjä napsauttaa’]. (digiboksin käyttöohje)

– Vrt. yksiselitteinen olisi: Laite kysyy tunnuslukua – –.

• Etenkin lääketieteen ja terveysalan teksteissä käytetään passiivia joskus myös niin, että toiminnan suorittajaksi esitetään elimistö, yhdiste tms. Tämäkin käytäntö on ristiriidassa suomen passiivin ihmistekijäisen tulkinnan kanssa.

Ei suositeltavaa käyttöä

Soluihin kolesteroli (LDL-partikkelit) otetaan LDL-reseptorien avulla, ja sitä käytetään kalvomateriaalina tai siitä valmistetaan edelleen esimerkiksi steroidihormoneja ja D-vitamiinia.

Osteoporoosia pidetään jo kansantautina, ja luiden riittävä rakennusaineiden turvaaminen on sen ehkäisyä. Aikuisen luita hajotetaan ja rakennetaan jatkuvasti, siksi kalsiumia ja D-vitamiinia on saatava koko ajan.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta