Siirry sisältöön

Objekti: sain hyvän syyn unohtaa työn vai työ? (tehdä-infinitiivin objekti)

Ohje lyhyesti

Ilmauksen Hän sai syyn lopettaa kuntoilu tai kuntoilun kaltaisissa tapauksissa voi kohdetta tarkoittavan objektin sijamuodon valita: sekä nominatiivi kuntoilu että genetiivi kuntoilun ovat yleiskielessä mahdollisia. Tietyissä tapauksissa tosin genetiivi on tavallisempi kuin nominatiivi. Selvää sääntöä ei ole mahdollista esittää.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Objektin sijavaihtelun perussäännöt on esitetty kokoavasti erillisessä ohjeessa

Koko ohje

Halusi lopettaa tilauksen (tehdä-muodon objekti)

Lauseen pääverbi voi muodostaa kiinteän ilmauksen toisen verbin kanssa, joka on tehdä-tyyppisessä muodossa: yritti tehdä, haluan ostaa. Tällöin tehdä-muodolla voi olla oma objekti:

Kuljettaja yritti tehdä U-käännöksen.

Haluan ostaa pizzan ja mehua.

(Verbin perusmuotoa kutsutaan tässä tehdä-muodoksi, kieliopeissa myös A-infinitiiviksi tai 1. infinitiiviksi.)

Yksinkertaisissa lauseissa, kuten edellä, on yleensä ongelmatonta valita tehdä-muodon objektin sija: U-käännöksen, pizzan, mehua. Pääsääntö on se, että kun lauseen pääverbi esiintyy tehdä-tyyppisen ilmauksen kanssa (kuten haluan ostaa), tehdä-muodon objekti on samassa sijamuodossa kuin se olisi pääverbin objektinakin: haluan pizzan – haluan ostaa pizzan; saadaan pizzasaadaan syödä pizza.

Taulukko: Tehdä-muodon objekti on kuin pääverbin objekti

Pääverbitehdä-muototehdä-muodon objektiVrt. pääverbi + objekti
Haluanostaapizzan ja mehua.Vrt. Haluan pizzan ja mehua.
En saaostaaautoa.Vrt. En saa autoa.
Halutaanostaaauto.Vrt. Halutaan auto.
Yritäostaaauto.Vrt. Osta auto.
Täytyyostaaauto.

Toisin sanoen tällaisissa tapauksissa pääverbin muodolla on vaikutusta myös tehdä-muodon objektiin.

Saatiin lupa esittää runo (substantiivi + tehdä-muodon objekti)

Tehdä-ilmaus voi kiinnittyä myös substantiiviin: syy lopettaa suhde, toive saada työpaikka. Tällaisessa rakenteessa esiintyviä abstrakteja substantiiveja ovat paitsi syy ja toive myös mm. esitys, halu, kunnia, kyky, lupa, mahdollisuus, oikeus, pyrkimys, päätös, toimivalta, valtuudet ja yritys. (Seuraavissa säännöissä ei oteta huomioon partitiiviobjektia, ks. erillistä ohjetta kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa).

Irrallisissa kysymyksissä tehdä-ilmauksen objekti on nominatiivissa (pelkkä puhelin), koska kyseessä on itsenäinen rakenne:

Miten ostaa pelkkä puhelin verkkokaupasta ilman liittymää?

Myydäkö firma ulkopuolisille?

Monet vireät seniorit miettivät, myydäkö oma asunto.

Substantiiviin liitttyvän tehdä-rakenteen objekti on nominatiivissa myös silloin, kun myöntömuotoisen lauseen pääverbi on passiivissa (meille myönnettiin valta) tai käskymuodossa (hankkikaa oikeudet). Näissä lauseissa ei siis ole subjektia (ks. tällaisista lauseista ohjetta Objekti: hän syö leivän, leipä syödään kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa.)

Taulukko: Substantiiviin liittyvän tehdä-muodon objekti, kun myöntölauseessa ei subjektia

PääverbiSubstantiivitehdä-muototehdä-muodon objekti
Meille myönnettiinvaltahylätäkilpailu.Passiivilause
Hankkikaaoikeudetostaa netistäkulkukortti.Käskylause

Myöskään omistuslauseessa (hänellä on oikeus vuokrata x) ja esittelylauseessa (luokassa on lupa laulaa) ei ole tavallista subjektia, johon verbi voisi mukautua. Näissäkin substantiiviin liittyvän tehdä-muodon objekti (hänellä on oikeus vuokrata asunto) on nominatiivissa.

Taulukko: Substantiiviin liittyvän tehdä-muodon objekti, kun myöntölauseessa ei tavallista subjektia

Substantiivitehdä-muototehdä-muodon objekti
Hänellä onoikeusvuokrataasunto.Omistuslause
Luokassa onlupapitääpuhelin auki.Esittelylause

Hylkäsi toiveen lopettaa tilaus vai tilauksen? (substantiivi + tehdä-muodon objekti)

Sen sijaan kun myöntölauseessa on tavallinen subjekti, jonka persoonaan verbi mukautuu (kuten äiti antoi luvan ostaa, he ilmaisivat halunsa ostaa), tehdä-ilmauksen objektin muotona voi olla joko genetiivi (uuden pelin) tai nominatiivi (uusi peli). Selvärajaisia sääntöjä muodon valinnasta ei voi esittää. Siksi muotovaihtelu on yleiskielessäkin hyväksyttävää, vaikka joissakin tapauksissa tavallisempi on genetiivi ja toisissa nominatiivi. Seuraavassa kuvataan yleiset periaatteet.

Genetiivi on tavallisin silloin, kun pääverbi ja substantiivi (antoi luvan, sai luvan, teki päätöksen) muodostavat läheisesti yhteen kuuluvan parin, joka merkitykseltään vastaa yksittäistä verbiä (sai luvansai):

Lapsi sai äidiltä luvan ostaa pelin. – Lapsi sai ostaa pelin. – Lapsi sai pelin.

Tässä tehdä-muodon objektilla (ostaa pelin) on siis sama muoto kuin jos se olisi pääverbin oma objekti (sai pelin).

Kuitenkin myös nominatiivi (peli) on tällaisissa tapauksissa yleiskielen mukainen. Sitä käytetään erityisesti pitemmissä lauseissa, joissa tekemisen kohde on kauempana lauseen pääverbistä:

Kylmän sodan roihutessa pahimmillaan 1950-luvun alussa Yhdysvallat pyysi ja sai luvan Natoon kuuluvalta Tanskalta rakentaa lentotukikohta ~ lentotukikohdan Grönlannin Thuleen.

Näyttely antaa kävijälle ainutlaatuisen mahdollisuuden muodostaa selkeä kokonaiskuva ~ selkeän kokonaiskuvan eripituisista aikasyvyyksistä Euroopan historiassa.

Nominatiivi perustuu siihen, että tehdä-ilmaus on mahdollista nähdä pääverbistä itsenäisenä rakenteena:

sai luvan + rakentaa lentotukikohta

Irrallisuus pääverbistä on selvempää vähemmän tiiviissä liitoissa, joissa verbi ja substantiivi eivät merkitykseltään vastaa yhtä verbiä. Tällaisia rakenteita on seuraavassa (ilmaisseet + halukkuutensa, torppasi + toiveen, syytti + yrityksestä):

He ovat ilmaisseet halukkuutensa ostaa kyseinen määräala liitettäväksi omistamaansa tilaan. (~ kyseisen määräalan)

Aiemmin keväällä hallitus torppasi Espoon kaupungin toiveen saada rahoituspäätös länsimetron jatkeelle. (~ rahoituspäätöksen)

Nainen syytti miestä yrityksestä anastaa huoneen tallelokero. (~ tallelokeron)

Selvää eroa tiiviin ja vähemmän tiiviin rakenteen välillä ei siis voi tehdä, ja siksi molemmat objektivaihtoehdot katsotaan yleiskielessäkin mahdollisiksi. Yleistäen voi kuitenkin todeta, että mitä mutkikkaampi rakenne, sitä tavallisempi on nominatiivi tehdä-muodon objektin sijana. Kumpaakin kyllä käytetään sekä lyhyissä että pitemmissä ilmauksissa.

Taulukko: Lauseessa tavallinen subjekti → substantiiviin liittyvän tehdä-muodon objektilla kaksi muotovaihtoehtoa

PääverbiSubstantiivitehdä-muototehdä-muodon objekti
Äiti antoi lapselleluvanostaauuden pelin ~ uusi peli.
Lapsi sai äidiltäluvankatsoafinaalin ~ finaali loppuun asti.
Teinpäätöksenostaauuden auton ~ uusi auto.
Hän syytti miestäyrityksestäanastaatallelokero ~ tallelokeron.
He tarjoavat mahdollisuuttaviettäämukava ilta ~ mukavan illan.
Ravintola tarjoaa sinullemahdollisuudenjärjestääerilainen ilta ~ erilaisen illan.
Saimme kirjastahyvän syynunohtaakuntoilu ~ kuntoilun.

Jos sijamuodon valinta tuntuu vaikealta, kannattaa yrittää muotoilla koko ilmaus toisella tavalla.

Piti tärkeänä valita oikea tie vai oikean tien? (verbi & adjektiivi + tehdä-muodon objekti)

Tehdä-ilmaus voi esiintyä myös pitää tärkeänä, tehdä jotain mahdolliseksi -tyyppisessä verbin ja adjektiivin liitoksessa. Tällöinkin tehdä-ilmauksen objektin muoto voi yleiskielessä vaihdella. Selvää sääntöä vaihtelusta ei ole mahdollista esittää.

Taulukko: Verbin ja adjektiivin yhdistelmään liittyvän tehdä-muodon objektilla vaihtoehtoja

PääverbiAdjektiivitehdä-muototehdä-muodon objekti
Pidintärkeänäottaa lääkkeen ~ lääke ~ lääkettä säännöllisesti.
Teit minulle helpoksivalitaoikean tien ~ oikea tie.

Työryhmä pitää järkevänä hankkia kokonaan uusi ja nykyaikaisia vaatimuksia palveleva diakoniakeskus ~ uuden – – diakoniakeskuksen.

He katsoivat tarpeelliseksi perustaa yhdistyksen ~ yhdistys parantamaan toiminnan edellytyksiä.

Tehdä-muodon objekti kieltolauseessa

Lauseen kieltomuotoisuus aiheuttaa yleensä sen, että substantiiviin tai adjektiiviin liittyvän tehdä-ilmauksen objekti on partitiivissa (kiinnostavaa ammattia):

Nuorempana en valitettavasti saanut mahdollisuutta hankkia kiinnostavaa ammattia.

Tuotteen virheellisyys ei ole peruste purkaa voimassa olevaa tilaussopimusta.

Työryhmä ei pidä mahdollisena luoda uutta tutkintoa.

Joskus tehdä-ilmaus on kuitenkin muusta lauseesta sen verran irrallinen, että kielto ei vaikuta sen objektin muotoon. Objekti voi siis olla myös nominatiivissa (välivuosi); partitiivi on kyllä paljon tavallisempi.

Liiton kilpailumääräyksissä ei ole mainintaa mahdollisuudesta pitää välivuosi ~ välivuotta.

Tiesitkö?

Mutkikas ilmiö, väljä sääntö

Kielenhuoltajat ovat aikojen kuluessa keskustelleet paljonkin substantiiviin liittyvän tehdä-infinitiivin objektista. Kyseessähän on mutkikas ja monenkirjava ilmaustyyppi, jota ei oikein ole mahdollista kuvata ja ohjeistaa kattavasti eikä yksiselitteisesti. Mutkikkaimpia objektin sisältäviä rakenteita käytetään nimittäin lähinnä kirjoitetussa kielessä ja siinäkin rajallisesti. Kielenkäyttäjillä sen enempää kuin kielenhuoltajillakaan ei siis voikaan olla tukevaa arkielämän tuntumaa rakenteen eri vivahteista.

Tehdä-muodon objektin sijavaihtelua koskevia sääntöjä onkin pikkuhiljaa väljennetty siten, että monissa kohdin nominatiivi on hyväksytty genetiivin rinnalle. Yksiselitteistä ja kattavaa sääntöä ei ole kuitenkaan voitu ilmiön monimutkaisuuden takia esittää.

Joka tapauksessa vaihtelu on kirjavaa; Osmo Ikolan sanoin: ”Käytäntö horjuu, eikä sen vakiintumiseen voida säännöllä paljoakaan vaikuttaa” (Ikola, Osmo: Infinitiivin objektin muodosta. Kielikello 3/1986, ks. kohdasta Lisätietoa muualla).

Joissain tapauksissa onkin kannattavampaa yrittää muotoilla tekstiään hieman toisin kuin kuluttaa aikaa mutkikkaan rakenteen objektin sijamuodon miettimiseen.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta