Siirry sisältöön

Hallinnollisten alueiden nimet

Hallinnollisella alueella tarkoitetaan sellaista maantieteellisesti rajattua aluetta, jolla tietty hallinnon yksikkö toimii. Alueeseen, jolla hallinnon viranomainen toimii, voidaan viitata myös sanoilla toimialue tai toiminta-alue.

Hallinnollisten alueiden ja toimialueiden nimitykset perustuvat usein hallinnollisten yksiköiden tai organisaatioiden nimiin. Esimerkiksi aluehallintovirasto on hallinnollinen yksikkö, ja siihen perustuu sen maantieteellisen toiminta-alueen nimitys aluehallintoviraston toimialue. Kunta puolestaan viittaa sekä hallinnolliseen yksikköön että maantieteelliseen alueeseen. Muita hallinnollisia alueita ovat esimerkiksi sairaanhoitopiirit, pelastusalueet, tuomiopiirit ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueet.

Hallinnollisen alueen nimen perusteella kuulijan pitää pystyä sijoittamaan alue oikeaan osaan maata. Ymmärrettävyyden takia eri hallinnonaloilla käytettyjen toimialueiden nimien ja niissä käytettyjen paikannimien tulisi olla keskenään yhteensopivia. Hallinnollisen alueen nimen sopivuutta onkin osattava arvioida suhteessa laajempaan sanastolliseen, hallinnolliseen, maantieteelliseen ja historialliseen kokonaisuuteen.

Valtion hallinnollisten yksiköiden ja alueiden nimet tulee muodostaa suomeksi ja ruotsiksi, vaikka osa yksiköistä toimisikin yksikielisellä alueella. Esimerkiksi Itä-Suomen aluehallintovirastolla on myös ruotsinkielinen nimi Regionförvaltningsverket i Östra Finland.

Suunnittele rinnan alueen ja yksikön nimitykset

Suunnittelussa on aina syytä miettiä rinnan hallinnollisen yksikön ja sen toiminta-alueen nimitystä. Esimerkiksi sana alue on vakiintunut maantieteellisen alueen nimitykseksi mutta ei organisaation nimitykseksi. Myös lainsäädännössä alue viittaa yleensä maantieteelliseen alueeseen (esimerkiksi toimialue, vesialue, vuokra-alue), eikä tätä sanan merkitystä kannata hämärtää. Ihmisten toimintaa kuvaavissa yhteyksissä alue ei siis ole luonteva. Esimerkiksi ilmaus ”alueen on ilmoitettava häiriötilanteesta” on kielellisesti kummallinen ja vaikea hahmottaa.

Jos hallinnollisen alueen nimitykseen kuuluu sana alue, on hallinnolliseen yksikköön syytä viitata eri sanalla. Esimerkiksi Kainuun pelastuslaitoksen toimialueena on Kainuun pelastusalue. Maantieteellistä alue-sanaa vastaa ruotsin kielessä parhaiten sana region. Sana område sen sijaan ei sovi hallinnollisten alueiden ja yksiköiden nimiin, vaan vastaa pikemminkin toimialaan viittaavaa suomen ala-sanaa (esimerkiksi liikunta-alaidrottsområdet). On kuitenkin myös sanoja, joita voi käyttää viittaamassa sekä hallinnon yksikköön että sen toimialueeseen. Suomen kielen sana piiri ja ruotsin kielen sana distrikt ovat usein käyttökelpoisia, koska ne eivät viittaa pelkästään maantieteelliseen alueeseen, vaan voivat viitata myös hallinnolliseen yksikköön.

Nimitystä valittaessa on otettava huomioon olemassa oleva hallinnollinen rakenne ja hallinnon termit merkityksineen. Esimerkiksi uudelle hallinnontason yksikölle ja alueelle vuonna 2015 suunniteltu nimitys itsehallintoalue (sittemmin nimitykseksi päätettiin hyvinvointialue) olisi ollut harhaanjohtava. Tämä johtuu siitä, että sanalla on totuttu viittaamaan laajempiin alueellisiin kokonaisuuksiin, joilla on muista alueista poikkeavaa itsemääräämisoikeutta. Myös kansainvälisesti sanan vastineita on käytetty tässä merkityksessä. Suomessa Ahvenanmaalla on perinteisesti itsehallinto, joka määritellään Ahvenanmaan itsehallintolaissa.

Kuva: Petra Saarnisto.

Pidä nimitys mahdollisimman lyhyenä

Koska hallintoalueen nimityksestä on usein tarpeen muodostaa edelleen johdoksia, on tarkoituksenmukaista pyrkiä mahdollisimman lyhyeen nimitykseen. Esimerkiksi kunta-sanasta on muodostettu yhdyssanat kuntajako, kunnanhallitus ja kuntavaalit. Vastaavasti ruotsinkielisestä kommun-sanasta on muodostettu esimerkiksi yhdyssanat kommunindelning ja kommunstyrelse. Uutta nimitystä muodostettaessa on muistettava kiinnittää huomiota siihen, että sekä yksikön nimestä johdetuista toimialueiden nimityksistä että mahdollisista muista johdoksista tulee riittävän helppokäyttöisiä sekä suomeksi että ruotsiksi.

Samalla on kuitenkin huolehdittava termin ymmärrettävyydestä. Esimerkiksi lyhenteen käyttö osana hallinnollisen alueen nimeä ei ole hyvää virkakieltä, sillä lyhenne ei kerro kohteestaan ennen kuin sen erikseen opettelee. Ennen päätöstä hyvinvointialue-nimityksestä mediassa käytettiin ilmauksia sote-alue ja sote-maakunta. Myös nimityksen erilaiset käyttötilanteet on suunnittelussa huomioitava tarkkaan, jotta voidaan varmistua sen toimivuudesta.

Aiemmin käytössä ollut läänilän on hyvä esimerkki napakasta hallinnollisen yksikön ja alueen nimityksestä, josta on helposti voitu muodostaa suomenkieliset ilmaukset läänijako, lääninhallitus ja lääninvaltuusto sekä ruotsinkieliset ilmaukset länsindelning, länsförvaltning ja länsfullmäktige. Myös toimielimen nimitys aluehallintovirastoregionförvaltningsverket on vielä suhteellisen ymmärrettävä ja käyttökelpoinen. Siitä muodostetut ilmaukset aluehallintoviraston toimialue ja aluehallintovirastojen toimialuejako ovat kuitenkin pitkinä ja toisteisina jo hyvin hankalia käytössä.

Toimintaa kuvaava nimi sopii, kun tehtävänkuva on selvärajainen

Hallinnollisen alueen nimen on yleensä hyvä kertoa, minkä tehtävien hoitamista varten alue on muodostettu: Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri, Itä-Uudenmaan pelastusalue. Nimestä ei voi kuitenkaan päättää ennen kuin hallinnollisin yksikön toimenkuva ja vastuut ovat riittävän hyvin selvillä. Muuten vaarana on, että nimitys muuttuu harhaanjohtavaksi. Esimerkiksi hallinnollisen yksikön nimitys hyvinvointialuevälfärdsområde annettiin sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta. Kun nimityksestä päätettiin, ei vielä ollut selvillä, mitä muita palveluita uuden hallinnollisen yksikön vastuulle myöhemmin siirtyy.

Hallinnolliset yksiköt voivat kuitenkin tuottaa hyvin monenlaisia palveluita. Silloin yksikön tehtäviä kuvaavasta nimestä tulee helposti joko yksipuolinen tai liian pitkä ja käytössä hankala. Siksi kaikkein keskeisimpien hallinnollisten yksiköiden ja alueiden nimityksinä toimivat yleensä paremmin sellaiset ilmaukset, jotka eivät kuvaa yksikön toimintaa. Tällaisia ovat kuntakommun ja maakuntalandskap. Esimerkki liian pitkästä yksikön toimintaa kuvaavasta nimestä on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus närings-, trafik- och miljöcentralen. Pitkälle nimelle on tarvittu lyhenne ely-keskusNTM-central, joka ei sellaisenaan kerro kohteestaan.

Kuva: Bianca Ortiz Holmberg.

Hyödynnä tuttuja sanoja

Hallinnollisten alueiden nimet on luotava mahdollisimman pysyviksi. Käyttökelpoisia sanoja keskeisten hallinnollisten yksiköiden ja alueiden nimitykseksi on vain rajallisesti, joten jokaisen hallinnollisen uudistuksen yhteydessä ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa yksiköiden ja alueiden nimityksiä, vaikka niiden toiminnassa ja rajoissa tapahtuisikin muutoksia. Esimerkiksi vuoden 1997 hallinnollisessa uudistuksessa jo aiemmin käytössä ollut nimitys lääni päätettiin säilyttää, vaikka läänien määrä väheni kahdestatoista kuuteen. Lääneistä kuitenkin luovuttiin kokonaan vuonna 2010.

Kun termit ja nimet ovat kaikille tuttuja ja merkitykseltään riittävän konkreettisia, ne auttavat ymmärtämään hallinnon toimintaa. Hallinnon rakenteet hahmotetaan paremmin, kun käytetään selkeitä sanoja ja nimiä. Myös mahdollisuus seurata yhteiskunnan toimintaa ja osallistua siihen helpottuu. Lisäksi termien selkeys vaikuttaa siihen, miten yhdenvertaisuus toteutuu.

Hallinnollisen alueen nimityksen tulisikin olla sävyltään neutraali ja asiallinen. Kotimaisten kielten keskus ei suosittanut suomenkielisen nimityksen hyvinvointialue käyttöönottoa vuonna 2020, koska se ei kuvaa neutraalisti hallinnollisen yksikön tehtäviä, vaan viittaa ennemminkin hallinnon tavoitteisiin. Sanaa hyvinvointi on käytetty laajasti kaupallisissa yhteyksissä, jolloin myös hyvinvointialue on sävyltään vahvasti markkinointihenkinen ja kielenkäyttäjiä suostutteleva ilmaus. Tällaiset eivät kuulu hyvään virkakieleen. Sana voidaan myös kokea niitä ongelmia vähätteleviksi, joiden hoitaminen kuuluu yksikön tehtäviin, ja siksi epäasialliseksi.

Sopivat nimen alkuosat

Hallinnollisen alueen nimityksen määriteosa eli alkuosa tekee ilmauksesta yksilöivän erisnimen (esimerkiksi Satakunnan sairaanhoitopiiri). Nimien määriteosina toimivat hyvin jo käytössä olevat vakiintuneet alueiden nimet. Maakuntien nimet (esimerkiksi Varsinais-Suomi, Keski-Pohjanmaa, Kymenlaakso) ovat luonteva ratkaisu erityisesti silloin, kun hallinnollisen alueen rajat noudattavat maakunnan rajoja: Varsinais-Suomen vaalipiiri.

Toisinaan käteviä ovat viittauskohteeltaan suhteellisemmat, ilmansuuntasanoja sisältävät nimet (Itä-Suomi, Lounais-Suomi). Esimerkiksi nimessä Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialue alkuosa on toimiva, vaikka jälkiosa onkin hankala käytössä. Laajempaan alueeseen viittaavien nimien sijaan alkuosana on mahdollista käyttää myös toimialueen keskeisimmän kaupungin nimeä: Oulun käräjäoikeuden tuomiopiiri, Kuopion hiippakunta.

Paikannimien ja ilmansuuntasanojen käytön on tuettava yleistä alueiden hahmottamista. Esimerkiksi nimipari Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja Lapin aluehallintovirasto voi aiheuttaa väärinkäsityksiä, koska yleisen käsityksen mukaan Lappi on osa Pohjois-Suomea. Myös nykyisen maakunnan nimen Pohjanmaa on usein todettu olevan harhaanjohtava. Tämä johtuu siitä, että nimellä Pohjanmaa on suomen kielessä vanhastaan tarkoitettu sitä laajaa alueellista kokonaisuutta, joka on jaettu osiinsa nimillä Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa. Nykyisen maakunnan nimenä Pohjanmaa viittaa kuitenkin eri alueeseen kuin edellä mainitut nimet. Kotimaisten kielten keskus on ehdottanut maakunnan nimen muuttamista muotoon Rannikko-PohjanmaaKustösterbotten.

Maantieteellisesti suppealle hallinnolliselle alueelle ei siis voi ottaa käyttöön sellaista maantieteellistä tai kulttuurista paikannimeä, joka perinteisesti viittaa paljon laajempaan alueeseen ja jonka moni asukas voi kokea itselleen merkitykselliseksi. Esimerkiksi nimellä Lakeus on kirjallisuudessa yleensä viitattu hyvin laajasti Pohjanmaahan. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueeseen kuuluvan toimialueen nimi Lakeus viittaa kuitenkin pelkästään tiettyihin alueisiin Pohjois-Pohjanmaalla. Nimen perusteella ei siis pysty päättelemään toimialueen maantieteellistä sijaintia oikein.

Nimien muodostaman kokonaisuuden tulisi olla looginen. Esimerkiksi jos hallinnollisen alueen nimen alkuosana käytetään nimeä Etelä-Savo, tulisi sen parina olla Pohjois-Savo-alkuinen nimi. Määriteosien valinnassa on syytä kiinnittää huomiota myös yhdenmukaisuuteen eri hallinnonalojen välillä. Esimerkiksi Lounais-Lapissa on käytetty kirjavasti ilmaisuja Länsi-Pohja, Meri-Lappi ja Kemi−Tornio viittaamaan kutakuinkin samojen kuntien muodostamiin alueisiin. On esimerkiksi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, jonka verkkosivuilla kuitenkin kirjoitetaan Meri-Lapin alueen ensihoitopalveluista.

Yhdysmerkin ja ajatusviivan käytön eroista voi lukea lisää ohjeesta Julkishallinnon nimien oikeinkirjoitus.