Siirry sisältöön

Taivutustyyppejä: verbit suureta ja suurentua, seljetä ja selitä

Ohje lyhyesti

Monilla muuttumista ilmaisevilla verbeillä on samanmerkityksiä mutta hieman erimuotoisia vastineita:

suurenee ~ suurentuu
lämpenee ~ lämpiää
visuaalistaa ~ visualisoida

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Suureta vai suurentua?

• Monet muuttumista ilmaisevat verbit muodostavat keskenään merkitysparin: samasta sanasta (esim. suuri) eri tavoin muodostetuilla verbeillä (suureta ja suurentua) on kutakuinkin sama merkitys.

Tällaisia pareja ovat mm. perusmuodoltaan -eta/-etä-loppuiset verbit (kuten suureta: suurenee) ja -ntua/-ntyä-loppuiset verbit (kuten suurentua: suurentuu), joita muodostetaan erityisesti adjektiiveista. Vaikka verbit ovat yleensä keskenään samanmerkityksisiä, muutamissa tapauksissa merkitykset ja käytöt ovat osittain eriytyneet, esim. hiljetä ja hiljentyä sekä syvetä ja syventyä

Taulukko: Esimerkkejä halveta- ja halventua-tyyppisistä verbeistä

-eta-/-etä-/-ata-loppuiset verbit-ntua-/-ntyä-loppuiset verbit
halveta, halpeneehalventua, halventuu
hapata, happaneehapantua, hapantuu
Muita esimerkkejä:

heiketä, himmetä, huonota, kalveta, koheta, laajeta, lievetä, lyhetä, suureta, tihetä, tummeta
Muita esimerkkejä:

heikentyä, himmentyä, huonontua, kalventua, kohentua, laajentua, lieventyä, lyhentyä, suurentua, tihentyä, tummentua

Vastaavia vaihtelevia verbipareja on myös muita kuin adjektiivista muodostettuja, esim. vähetä ~ vähentyä, koheta ~ kohentua.

Verbiparien verbit eivät välttämättä ole molemmat käytössä yhtä yleisiä. On esimerkiksi tavallisempaa sanoa, että bensiini halpenee kuin halventuu tai maito happanee kuin hapantuu. Molemmat ovat kyllä muotonsa puolesta yleiskielessäkin käypiä vaihtoehtoja. Lisäksi eri puhujat suosivat eri muotoja.

• Toisilleen lähimerkityksisiä ovat myös perusmuodoltaan -autua/-äytyä-loppuiset verbit (kasautua, keräytyä) ja -aantua/-ääntyä-loppuiset verbit (kasaantua, kerääntyä):

halvautua ~ halvaantua
hautautua ~ hautaantua
hitsautua ~ hitsaantua
irtautua ~ irtaantua

jakautua ~ jakaantua
kasautua ~ kasaantua
keräytyä ~ kerääntyä
sotkeutua ~ sotkeentua

verkkoutua ~ verkkoontua (lisäksi verkottua, verkostoitua)
värjäytyä ~ värjääntyä jne.

Monilla muunkinlaisilla muutosta ilmaisevilla verbeillä voi olla eri tavoin taipuvia vastineita:

lämpenee ja lämpiää

lämmetä, lämpenee
lämmitä, lämpiää

pehmetä, pehmenee
pehmitä, pehmiää

lihoa, lihoo
lihota, lihoaa

nuorenee, nuorentuu ja nuortuu

nuoreta, nuorenee
nuorentua, nuorentuu
nuortua, nuortuu

tummeta, tummenee
tummentua, tummentuu
tummua, tummuu

hoiketa, hoikkenee
hoikentua, hoikentuu
hoikistua, hoikistuu

Erityisen monia samantapaisia mutta hieman eri lailla taipuvia verbejä kuuluu ’selvenemistä’ ilmaisevien verbien ryhmään:

selkenee, selkiää, selkiintyy

seljetä, selkenee
selvetä, selvenee

selitä, selkiää
selvitä, selviää

selkeytyä, selkeytyy
selkiytyä, selkiytyy
selkiintyä, selkiintyy
selkeentyä, selkeentyy

Lisäksi muutamalla -eta- ja -etä-loppuisella verbillä on kahtalaista taivutusta:

aukeaa ~ aukenee

aueta, aukeaa ~ aukenee
raueta, raukeaa ~ raukenee

Rationalisoida vai rationaalistaa?

Taustaltaan vierasperäiset -soida- ja -staa-loppuiset verbit, kuten rationalisoida ja rationaalistaa, ovat keskenään samanmerkityksisiä ja samanveroisia. Joillakin verbeillä on lisäksi lyhyempi -oida-muoto (esim. neutraloida):

rationaalistaa ~ rationalisoida

automaattistaa ~ automatisoida
automaattistua ~ automatisoitua

neutraalistaa ~ neutralisoida ~ neutraloida
neutraalistua ~ neutralisoitua ~ neutraloitua

systemaattistaa ~ systematisoida ~ systemoida

standardisoida ~ standardoida

visuaalistaa ~ visualisoida

(Pitkän vokaalin sisältävä tyyppi rationaalistaa on muodostettu adjektiivista rationaalinen.)

Verbisarjojen sekoittumista

• On melko tavallista, että erityyppisten verbien taivutusmuotoja käytetään samassakin tekstissä. Se voi tuoda ilmaisuun vaihtelua:

Eläkkeellä työntekijä nuortuu kymmenen vuotta (otsikko)

Eläkkeelle jäätyään ihminen nuorenee henkisesti lähes kymmenen vuotta. (tekstin alku)

Myös juurihoidettu hammas voi tummentua. Iän myötä kaikkien hampaat tummenevat, kun värjääviä aineita on nautittu jo pitkään.

• Verbisarjat sekoittuvat myös niin, että saatetaan käyttää muutoin johdonmukaisesti yhden taivutustyypin muotoja, mutta esimerkiksi -nut/-nyt-aineksinen tehnyt-, antanut-muoto (partisiippi) otetaan toisesta taivutustyypistä.

Esimerkiksi verbien heiketä, heikkenee ja heikentyä, heikentyy kaltaiset taivutustyypit saattavat sekoittua juuri näin: muutoin käytössä on heiketä-verbin muotoja (esim. heikkeni), mutta -nut-/-nyt-aineksinen muoto on verbistä heikentyä (heikentynyt eikä heikennyt); vastaavasti myös esimerkiksi happani, hapantunut (eikä hapannut).

Taulukko: Esimerkkejä verbien taivutustyyppien sekoittumisesta

Tavallinen taivutusvartalo-nut/-nyt-muoto eri verbistä
hapatahappanee (hapannut)hapantunut
heiketäheikkenee (heikennyt)heikentynyt
huonotahuononee (huononnut)huonontunut
lievetälievenee (lievennyt)lieventynyt
lyhetälyhenee (lyhennyt)lyhentynyt
tihetätihenee (tihennyt)tihentynyt

Don-myrsky heikkeni Teksasin rannikolla (otsikko)

Teksasia kohti liikkuva Don-myrsky on heikentynyt matalapaineeksi. Myrsky heikkeni jo perjantai-iltana trooppiseksi matalapaineeksi. (tekstin alku)

Erikoissairaanhoidon jonot lyhenivät alkuvuonna (otsikko)

Erikoissairaanhoidon jonot ovat lyhentyneet alkuvuonna. (tekstin alku)

• Myös eräät perusmuodoltaan -uta- tai -ota-loppuiset leiskuta-, versota-tyyppiset verbit ja -ua- tai -oa-loppuiset leiskua-, versoa-tyyppiset verbit saattavat sekoittua niin, että taivutusmuotoja otetaan sekaisin jommastakummasta verbistä:

leiskuta, leiskuaa, leiskusi, leiskunnut
leiskua, leiskuu, leiskui, leiskunut

pursuta, pursuaa, pursusi, pursunnut
pursua, pursuu, pursui, pursunut

versota, versoaa, versosi, versonnut
versoa, versoo, versoi, versonut

tihkuta, tihkuaa, tihkusi, tihkunnut
tihkua, tihkuu, tihkui, tihkunut

Samoin vaihtelevat keskenään muutamat perusmuodoltaan -- ja --loppuiset verbit, esimerkiksi keretä (kerkeää, kerkesi, kerennyt) ja keritä (kerkiää, kerkisi, kerinnyt).

Erkanee, paranee

Kaikilla verbeillä ei ole kokonaista taivutusmuotojen sarjaa. Esimerkiksi verbeillä erkanee ja paranee ei ole käytössä perusmuotoja "erata" ja "parata", vaan niiden tilalla käytetään verbejä erkaantua ja parantua.

Sen sijaan erkanee- ja paranee-verbeistä ovat käytössä aktiivin persoonamuodot, esim. erkanen, erkanit, paranen, paranin, paranisit. Muut muodot tulevat -ntu-verbistä: erkaantuneet, erkaannutaan, erkaannuttu; parantunut, parannuttiin, parannuttava, parannuttu.

Tiesitkö?

Murretaustoja

Kaikkiaan perusmuodoltaan -utua/-ytyä-tyyppisiä verbejä on enemmän kuin -ntua/-ntyä-tyyppisiä verbejä. Tyyppi -utua/-ytyä on alkuaan itämurteinen ja -ntua/-ntyä länsimurteinen.

Myi ja möi

Verbin myydä neutraali yleiskielinen imperfektimuoto on myi. Myös möi on mahdollinen, mutta se saattaa synnyttää asiatyylissä jossain määrin vanhahtavan tai murteellisen sävyn.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta