Siirry sisältöön

Taivutustyyppejä: verbit kiisi ja kiiti, kaarsi ja kaartoi

Ohje lyhyesti

Sellaisten verbien kuin huutaa, noutaa ja kiitää mennyttä aikaa ilmaiseva muoto eli imperfekti on yleiskielessä joko -si-loppuinen, -ti-loppuinen tai kumpi hyvänsä:

huutaa, huusi
noutaa, nouti
kiitää, kiisi ~ kiiti

Muutamalla verbillä vaihtelevat imperfektissä -si- ja -oi-aines:

kaartaa, kaartoi ~ kaarsi

Yleiskielessä -ti- ja -si-muotojen vaihtelua on vain tietyissä kaksitavuisissa verbeissä. Murteissa vaihtelu on laajempaa (esim. kääntää: käänsi ~ käänti) ja koskee myös useampitavuisia verbejä (puhaltaa: puhalsi ~ puhalsi, visertää: visersi ~ viserti). Raja yleiskielisen ja murteellisen muodon välillä ei kaikissa tapauksissa ole selvä.

Ohjeen osat ovat seuraavat:

Koko ohje

Perusmuodoltaan -taa/-tää-loppuisten verbien imperfektimuodossa voi olla -si- tai -ti-aines, joissakin myös -oi.

Jouti ja pyysi

• Eräiden perusmuodoltaan -taa/-tää-loppuisten verbien imperfektissä voi olla -ti- tai -si-aines. Joskus vain jompikumpi on mahdollinen (jouti, taisi), joskus ne ovat vapaassa vaihtelussa (kiisi ~ kiiti).

Yleiskielessä vaihtelua on vain tietyissä kaksitavuisissa verbeissä. Useampitavuisissa -taa/-tää-loppuisissa verbeissä on yleiskielen imperfektimuodoissa aina -si:

ojentaa, ojensi
uskaltaa, uskalsi

Murteissa vaihtelu koskee laajemminkin kaksitavuisia verbejä sekä lisäksi useampitavuisia verbejä:

Murteissa vaihtelevia muotoja

huutaa, huusi ~ huuti
lentää, lensi ~ lenti

puhaltaa, puhalsi ~ puhalti
komentaa, komensi ~ komenti
kumartaa, kumarsi ~ kumarti

• Seuraavassa aakkosellisessa luettelossa on kaksitavuisia verbejä, joiden imperfektissä on yleiskielessä -ti-/-si-vaihtelua. Valtaosin imperfekti on yleiskielessä -si-loppuinen.

Taulukko: Verbejä, joiden imperfektissä on yleiskielessä -si, -ti tai molemmat

hiertää: hiersinostaa: nosti
hohtaa: hohtinoutaa: nouti
hoitaa: hoitipiirtää: piirsi
huoltaa: huolsipitää: piti
huutaa: huusipuoltaa: puolsi
hyytää: hyysi ~ hyytipyytää: pyysi
häätää: hääsi ~ häätipyörtää, pyörsi
itää: itirientää: riensi
johtaa: johtisietää: sieti
joutaa: joutisiintää: siinsi
juontaa: juonsisiirtää: siirsi
jäytää, jäytisortaa: sorti
kieltää: kielsisoutaa: sousi ~ souti
kiertää: kiersisuoltaa: suolsi
kiiltää: kiilsisyytää: syyti
kiitää: kiisi ~ kiitisäätää: sääti
kuultaa: kuulsitaitaa: taisi
kyntää: kyntitietää: tiesi
kääntää: käänsityöntää: työnsi
lentää: lensivetää: veti
liirtää: liirsiviiltää: viilsi
liitää: liisi ~ liitivuotaa: vuoti ~ vuosi
löytää: löysivääntää: väänsi
murtaa: mursiyltää: ylsi ~ ylti (3. persoonassa)
myöntää: myönsiääntää, äänsi

Verbien itää, joutaa, kyntää, noutaa ja vetää yleiskielinen imperfekti on -ti-aineksinen iti, jouti, kynti, nouti ja veti, sillä -si-aineksiset sekoittuisivat samannäköisiin muihin sanoihin: substantiiveihin isi, jousi, kynsi ja vesi sekä nousta-verbin imperfektiin nousi. Myös pitää-verbin imperfekti on -ti-asussa: piti (ei ”pisi”).

Yllä mainitut muodot ovat siis yleiskielen suosituksia, mutta käytännössä esiintyy myös jonkin verran vaihtelua. Joskus neutraalin asiatyylisiksikin tarkoitetuissa teksteissä näkee käytettävän seuraavanlaisia imperfektejä: He murtivat laitteen ohjelmistolukituksen; Presidentti myönti hänelle Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalin.

Kiisi vai kiiti, sorti vai sorsi?

• Seuraavaan taulukkoon on vielä koottu sellaiset kaksitavuiset verbit, joilla on yleiskielessä sekä -si- että -ti-loppuinen imperfekti. (Taulukossa verbimuoto on lihavoituna, mikäli se on käytössä selvästi toista tavallisempi; yksilöllisiä eroja käyttäjittäin toki on.)

Taulukko: Verbejä, joilla on yleiskielessä sekä -ti- että -si-loppuinen imperfekti

1. persoona3. persoona
kiitääkiidin ~ kiisinkiiti ~ kiisi
liitääliidin ~ liisinliiti ~ liisi
hyytäähyyti ~ hyysi
häätäähäädin ~ hääsinhääti ~ hääsi
soutaasoudin ~ sousinsouti ~ sousi
vuotaavuodin ~ vuosinvuoti ~ vuosi
sortaasorsinsorti ~ sorsi
yltääylsinylti ~ ylsi

Sorti ja sortivat ovat yksiselitteisesti sortaa-verbin muotoja, kun taas sorsi, sorsivat, sorsimme voivat olla myös sorsia-verbin muotoja. Kaksitulkintaisuuden välttämiseksi sortaa-verbistä käytetäänkin siis yleensä -ti-aineksisia muotoja. Käytössä ei kuitenkaan juuri ole 1. ja 2. persoonan muotoja sorrin, sorrimme (käytössä ovat siis sorsin, sorsimme).

Myöskään yltää-verbistä ei käytetä teoreettisesti mahdollisia 1. ja 2. persoonan muotoja yllin tai yllitte (käytössä ovat siis ylsin ja ylsitte).

• Kaksi vaihtoehtoista imperfektimuotoa on verbillä lähteä:

lähteä, lähti ~ läksi

Lähti on asiateksteissä selvästi tavallisempi kuin läksi. Murteissa myös läksi-muodolla on laaja levikki.

Kaarsi vai kaartoi?

Eräillä kaksitavuisilla perusmuodoltaan -aa/-ää-loppuisilla verbeillä on imperfektissä yleensä -oi-aines. Näiden verbien ensitavussa on a:

ajaa, ajoi
kantaa, kantoi
maksaa, maksoi

Perusmuodoltaan näiden kaltaisia ovat verbit kaataa, kaartaa ja saartaa, mutta niiden imperfektissä voi olla joko -oi- tai -si-aines (seuraavassa on lihavoituna selvästi tavallisempi vaihtoehto).

Taulukko: Verbien kaataa, kaartaa ja saartaa imperfektimuodot yleiskielessä

1. persoona3. persoona
kaataakaatoi ~ kaasikaadoimme ~ kaasimme
kaartaakaartoi ~ kaarsikaarroimme ~ kaarsimme
saartaasaartoi ~ saarsisaarroimme ~ saarsimme

Tiesitkö?

Miksi -ti ja -si?

Nykykielen -ti- ja -si-aineksen vaihtelu heijastaa kehitystä, jota verbien runko-osassa eli vartalossa on tapahtunut imperfektin i-aineksen vaikutuksesta. Vastaavaa t- ja s-aineksen vaihtelua i:n vaikutuksesta on myös esimerkiksi vesi-sanan kaltaisissa substantiiveissa: vesi, veden, vetenä, vesiä (ks. ohjetta Taivutustyypit: i-loppuiset sanat vesi, joki, lohi, lasi kohdasta Lisätietoa toisessa ohjeessa).

Sorsia

Sorsia (merkityksessä ’sortaa’) ei ole kovin vanha sana. Se ei ole esimerkiksi Nykysuomen sanakirjassa (1951–61) vaan vasta 1990-luvun alussa ilmestyneessä Suomen kielen perussanakirjassa, jossa sitä luonnehditaan leikilliseksi. Nykyisinkään sorsia-verbiä ei voi pitää tyyliltään täysin neutraalina, vaikka sitä esimerkiksi lehtiteksteissä jonkin verran käytetäänkin: Pentikäisen mielestä hallitus sorsii lehdistöä ja suosii Yleisradiota.

Lisätietoa toisessa ohjeessa

Lisätietoa muualla

Asiasanat

Anna palautetta tästä ohjeesta